Dodana: 18 listopad 2019 11:16

Zmodyfikowana: 18 listopad 2019 11:16

Ruszył 3. nabór wniosków w Programie Polska-Białoruś-Ukraina

15 listopada br. ruszył trzeci nabór wniosków w ramach Programu Współpracy Transgranicznej EIS Polska-Białoruś-Ukraina 2014-2020. Nabór jest otwarty wyłącznie dla Celu Tematycznego DZIEDZICTWO w jego obu priorytetach: 1. Promocja kultury lokalnej i historii 2. Promocja i zachowanie dziedzictwa naturalnego.

Ilustracja do artykułu F--40-lecie Puszczy Białowieskiej na liście światowego dziedzictwa-5.jpg

Trzeci nabór dedykowany jest mikroprojektom (projektom z małym budżetem) realizowanym na obszarze objętym Programem. Mikroprojekty obejmują głównie działania nieinwestycyjne, promujące następujące pomysły i tematy związane z dziedzictwem kulturowym, historycznym i przyrodniczym: budowanie nowych kontaktów i relacji z mieszkańcami terenów przygranicznych, wymiana doświadczeń i inicjatyw społecznych, wspólne tradycje obszarów przygranicznych, przedsięwzięcia turystyczne i kulturalne, różnorodność kulturowa i mniejszości kulturowe oraz rozwój społeczności lokalnych, nowe wydarzenia związane z kulturą, sztuką, sportem, edukacją, promocją historii i dziedzictwa przyrodniczego oraz wszelkiego rodzaju podobne wydarzenia wspierające współpracę transgraniczną.

Każdy mikroprojekt ma na celu zwiększenie liczby odwiedzających miejsca dziedzictwa kulturowego, historycznego lub przyrodniczego. Projekt musi mieć charakter transgraniczny i łączyć partnerów z Polski i Białorusi i / lub Ukrainy.

Obszar Programu obejmuje poniższe regiony: 

- w Polsce – województwa: podlaskie, lubelskie, podkarpackie oraz część województwa mazowieckiego (podregion ostrołęcko-siedlecki) 

- na Białorusi - obwody: grodzieński, brzeski, miński (łącznie z miastem Mińsk) oraz homelski; 

- na Ukrainie - obwody: lwowski, wołyński, zakarpacki, rówieński, tarnopolski, iwano-frankowski. 

Do składania projektów uprawnione są instytucje publiczne/organizacje non-profit (instytucje budżetowe, samorządy, NGO, i in.). 

Pula środków dostępna dla tego naboru to 1 286 000 euro. Wnioskowana kwota grantu dla jednego mikroprojektu musi mieścić się w przedziale pomiędzy 20 000 a 60 000 euro. Maksymalny poziom dofinansowania wynosi 90% kosztów kwalifikowalnych projektu. 

Termin na przesłanie wniosków aplikacyjnych (wyłącznie w wersji elektronicznej) upływa 15 stycznia 2020 r (włącznie z tym dniem, do godz. 23:59 CET). Przewidywany termin oceny projektów to drugi kwartał 2020 r.

 

Szczegółowe informacje dotyczące tego naboru ⇒ link do strony 

facebook