Dodana: 21 maj 2019 14:22

Zmodyfikowana: 21 maj 2019 14:22

RPOWP. Sprawozdanie za 2018 rok przyjęte

Komitet Monitorujący RPOWP 2014-2020 przyjął jednogłośnie sprawozdanie z wykonania Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego za 2018 rok. Zmienił również kryteria dwóch konkursów: dotyczącego równowagi praca-życie oraz wspierania inwestycji w przedsiębiorstwach.

Członkowie Komitetu Monitorującego RPO przy stole podczas obrad, w tle ekran z prezentacją

Przyjęcie sprawozdania przez Komitet jest konieczne, aby Instytucja Zarządzająca RPOWP mogła je przesłać do akceptacji Komisji Europejskiej, na co ma czas do końca czerwca 2019 roku. Komitet nadzoruje bowiem wykonanie programu regionalnego. Skupia przedstawicieli samorządu, administracji rządowej, organizacji związkowych, pracodawców, izb gospodarczych oraz organizacji pozarządowych i środowiska naukowego. W XVII posiedzeniu KM uczestniczyła również przedstawicielka Komisji Europejskiej Anna Modzelewska z Dyrekcji Generalnej ds. Polityki Regionalnej i Miejskiej.

Łatwiej dla przedsiębiorców

Komitet zatwierdził zmienione kryteria wyboru projektów w działaniach: 2.2 (równowaga praca-życie) i 1.3 (wspieranie inwestycji w przedsiębiorstwach). Zmiana tych pierwszych wynikała z konieczności ich dostosowania do ustawy, która weszła w życie. Z kolei kryteria dla przedsiębiorców zostały uproszczone na podstawie wniosków, jakie zostały wyciągnięte w poprzednich konkursach. Chodzi o to, aby przedsiębiorcom łatwiej było aplikować.

Członkowie Komitetu zapoznali się także ze stanem realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego w poszczególnych osiach. Joanna Sarosiek, dyrektor Departamentu Rozwoju Regionalnego UMWP, poinformowała, że do tej pory zostało ogłoszonych 447 konkursów oraz 67 naborów pozakonkursowych. Zarząd Województwa podpisał 1570 umów o dofinansowanie, o wartości ponad 5 mld zł, których dofinansowanie przekroczyło 3,3 mld zł. Członkowie KM dowiedzieli się również, że stan wykorzystania alokacji z Unii Europejskiej w RPOWP wynosi 63,84 proc. (wartość dofinansowania w podpisanych umowach). Wydatki wskazane przez beneficjentów we wnioskach o płatność (wkład UE) stanowią 20,85 proc. alokacji.

Cele jeszcze w tym półroczu

Zostało omówione również wykonanie zasady n+3 na ten rok. Zasada ta określa okres na  rozliczenie projektów współfinansowanych z Funduszy Europejskich. Jest to bardzo istotny proces z uwagi na ustanowione w programach minimalne kwoty na każdy rok (rok n). Kwoty te należy zadeklarować do KE najpóźniej w ciągu trzech kolejnych lat (n+3).  Jeśli Instytucja Zarządzająca w roku n+3 rozliczy kwotę niższą niż roczna transza środków na dany rok n, traci wartość różnicy.

Jeśli chodzi o Europejski Fundusz Społeczny zostało wykonane prawie 92 proc. celu zasady n+3 na 2019 rok, natomiast w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego – 96,45 proc. – Liczę, że jeszcze w pierwszej połowie roku uda się nam zrealizować te cele – powiedziała dyrektor Joanna Sarosiek.

blm

facebook