Dodana: 21 styczeń 2020 15:16

Zmodyfikowana: 21 styczeń 2020 15:16

RPMB - nabór wniosków w ramach Instrumentu Wspierania Projektów (PSF)

Rada Państw Morza Bałtyckiego ogłasza nabór wniosków w pierwszej edycji Instrumentu Wspierania Projektów na lata 2020-2022 (Project Support Facility – PSF)

Ilustracja do artykułu office-594132_1280.jpg

PSF powołany został przez kraje członkowskie Rady Państw Morza Bałtyckiego (RPMB) w 2012 r. w celu współfinansowania projektów rozwijających i wzmacniających współpracę w regionie Morza Bałtyckiego. Fundusz dysponuje budżetem w wysokości 1 mln euro na okres trzech lat, z czego 40 tys. euro rocznie do puli środków wpłaca Polska. Warunkiem ubiegania się o środki z PSF jest włączenie w projekt minimum dwóch – oprócz Polski – partnerów z państw członkowskich RPMB, a maksymalna kwota dofinansowania to 65 tys. euro.

Priorytetem PSF w edycji 2020 jest wsparcie projektów stworzonych przez lub adresowanych do młodych ludzi w regionie Morza Bałtyckiego. Wnioskodawcami mogą być m.in. działające od co najmniej dwóch lat organizacje młodzieżowe, organizacje współpracujące lub mające zamiar podjąć współpracę z młodzieżą, instytucje edukacyjne, władze centralne, regionalne lub lokalne. Grupa docelowa tegorocznej edycji Instrumentu obejmuje młodych ludzi w wieku 15 – 30 lat, od uczniów szkół średnich do młodych profesjonalistów. Wnioskodawca może się ubiegać o dofinansowanie do wys. 90% kosztów projektu (powinien sam zabezpieczyć 10%, także w formie in-kind).

Zgłaszane projekty mogą dotyczyć każdego z trzech długofalowych priorytetów RPMB:

  • Tożsamość regionalna – projekty powinny przyczyniać się do wzmacniania głosu młodych ludzi w procesach decyzyjnych i dialogu nt. historii, dziedzictwa kulturowego i przyszłości regionu Morza Bałtyckiego. Realizacja projektów powinna wspomagać aktywność młodych ludzi we współpracy kulturalnej i edukacyjnej w regionie.
  • Zrównoważony i dobrze prosperujący region – projekty powinny stymulować zaangażowanie młodych ludzi w obszarach, które przyczyniają się do dobrostanu regionu, uwzględniających społeczny, ekonomiczny i środowiskowy aspekt rozwoju m.in. poprzez wspieranie mobilności młodych naukowców, rozwój kompetencji w zakresie zrównoważonej gospodarki oraz podnoszenia poziomu zatrudnienia wśród młodych.
  • Bezpieczny i stabilny region – celem projektów powinno być m.in. podnoszenie kompetencji młodych ludzi w działaniach zwiększających stabilność i bezpieczeństwo regionu m.in. poprzez podnoszenie świadomości i szkolenia w zakresie bezpieczeństwa, ratownictwa oraz pożarnictwa. Projekty wpisujące się w ten priorytet mogą także podejmować zagadnienia przeciwdziałania przemocy i wykorzystywania młodych ludzi, w tym również w kontekście handlu ludźmi w regionie Morza Bałtyckiego.

Każdego roku odbywa się tylko jedno postępowanie konkursowe. Nabór wniosków w tegorocznej edycji PSF zostanie przeprowadzony w terminie 15 lutego 2020 – 31 marca 2020.

Bliższe informacje nt. warunków aplikowania znajdują się w załącznikach oraz na stronie internetowej RPMB https://www.cbss.org/psf/ .

W ocenie Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP, PSF jest ważnym narzędziem wzmacniającym bezpieczeństwo i współpracę ekonomiczno – społeczną w regionie Morza Bałtyckiego. Jego niewątpliwą zaletą jest stosunkowo niski poziom sformalizowania, a doświadczenia dotychczasowych edycji PSF, w których polskie podmioty współrealizowały z powodzeniem wiele projektów, potwierdzają efektywność Instrumentu.

Do pobrania: wniosek o dofinansowanie (PSF-Application) i podręcznik naboru (PSF Manual) - w załączeniu

Aplikacje wraz z wymaganymi dokumentami należy przekazywać na adresy Mia.Skyten@cbss.org oraz psf@cbss.org

 

fot.pixabay

 

 

 

Pliki do pobrania

facebook