Dodana: 29 maj 2019 17:30

Zmodyfikowana: 30 maj 2019 11:23

O miejscu nauki w Strategii

Rola szkolnictwa wyższego w rozwoju regionu – o tym rozmawiano w środę (29 maja br.) podczas spotkania Marszałka Województwa Podlaskiego Artura Kosickiego z rektorami podlaskich uczelni.

Dwie osoby za stołem. Od prawej: dyrektor Joanna Sarosiek i mówiący do mikrofonu marszałek Artur Kosicki.

− Nie wyobrażam sobie aktualizacji strategii rozwoju województwa bez głosu akademickiego. Chcemy wysłuchać państwa postulatów i sugestii po to, aby móc sprostać waszym oczekiwaniom. Strategia ma służyć mieszkańcom regionu, dlatego szczególnie zachęcamy do wyrażania postulatów na piśmie, aby nic nam nie umknęło – mówił Marszałek Województwa Podlaskiego Artur Kosicki otwierając dyskusję.

Spotkanie odbyło się w siedzibie Rektoratu Uniwersytetu w Białymstoku, w sali senatu uniwersyteckiego. Była to zarazem jedna z form konsultacji nad aktualizowaną w bieżącym roku Strategią Rozwoju Województwa Podlaskiego, dokumentem określającym kierunki, w jakich powinien podążać nasz region.

Identyfikacja problemów

Diagnozę obecnej sytuacji województwa przedstawiła reprezentująca Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego Joanna Sarosiek, dyrektor Departamentu Rozwoju Regionalnego, który zajmuje się m.in. przygotowaniem dokumentów strategicznych. Przypomniała, że istotną rolę przy określeniu zadań priorytetowych w Strategii Rozwoju Województwa Podlaskiego odgrywa Krajowa Strategia Rozwoju Regionalnego – dokument ministerialny, będący jeszcze na etapie projektu. Wskazuje tzw. Obszary Strategicznej Interwencji, zagrożone trwałą marginalizacją.

W prezentacji dyrektor pojawił się m.in. temat wzmacniania konkurencyjności regionu, co jest ściśle powiązane także z kształceniem wyższym i zawodowym. Projekt KSRR wskazuje bowiem ważne problemy obszarów zmarginalizowanych, jak choćby niedopasowanie systemów edukacji i kształcenia do potrzeb rynku pracy, słaba współpraca szkół z przedsiębiorcami czy brak atrakcyjnych ofert przekwalifikowania osób dorosłych.

Zalecenia projektu KSRR

Rekomendowany jest m.in. większy udział przemysłu w przygotowywaniu programów nauczania oraz wypracowanie modelu współpracy szkolnictwa z gospodarką. W miastach, w szczególności wojewódzkich, nacisk ma być położony na efektywne kształcenie akademickie.  Z kolei w małych i średnich miastach polityka regionalna będzie w większym stopniu wspierać działania na rzecz kształcenia zawodowego.  Szkolnictwo zawodowe ma być powiązane z regionalnymi specjalizacjami i lokalnymi przedsiębiorcami. Wskazana została potrzeba włączenia do systemu kształcenia praktyk zawodowych w przedsiębiorstwach.

Głos rektorów

Omówiona przez dyrektor Sarosiek diagnoza społeczno-gospodarcza regionu zaowocowała licznymi sugestiami rektorów podlaskich uczelni, które dotyczyły roli instytucji szkolnictwa wyższego w procesie aktualizacji Strategii. Poruszono wiele istotnych dla rozwoju województwa zagadnień, m.in. możliwości finansowania  przedsięwzięć uczelni z funduszy unijnych, określenie regionalnych inteligentnych specjalizacji, pochylenie się nad kwestią miar rozwoju regionu, czy szanse postrzegania uczelni na równi z biznesem, z którym ściśle współpracują. Rektorzy zwrócili uwagę, że ważne jest wspólne planowanie celów tak, aby narzędzia wykonawcze Strategii służyły wszystkim – w tym miejscu poruszona została m.in. kwestia uprzywilejowanej pozycji przedsiębiorstw w rozdaniu funduszy unijnych czy rola różnego rodzaju stowarzyszeń odpowiedzialnych za dokształcanie mieszkańców i brak możliwości realizacji podobnych projektów przez uczelnie.

− Wsparcie finansowe z funduszy unijnych może odbywać się na różnych płaszczyznach. To np. środki z RPO, programy krajowe czy Program Operacyjny Polska Wschodnia. Naszym zadaniem jest doprowadzenie do jak najlepszej spójności przeznaczanych na rozwój środków. Nie chcemy, na przykład, dopuścić do sytuacji, gdy do Regionalnego Programu Operacyjnego trafią pieniądze, które są rezerwą innych programów. To wszystko musi być spójne i dobrze zaplanowane  − podkreślił marszałek Kosicki.

Podlaskie uczelnie tego dnia reprezentowali:

 • Prof. dr hab.  Robert W. Ciborowski, Rektor Uniwerystetu w Białymstoku  – Uniwersytet w Białymstoku
 • Prof. dr hab. inż. Lech Dzienis, Rektor Politechniki Białostockiej – Politechnika Białostocka
 • Dr Anatoliusz Kopczuk Prorektor ds. Współpracy z praktyką gospodarczą – Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Białymstoku
 • Prof. dr hab. Marcin Moniuszko, Prorektor ds. Nauki – Uniwersytet Medyczny w Białymstoku
 • Mgr Urszula Onichimiuk, Prorektor ds. studenckich – Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Białymstoku
 • Dr Anna Kienig, Dziekan Wyższej Szkoły Wychowania Fizycznego i Turystyki w Białymstoku – Wyższa Szkoła Wychowania Fizycznego i Turystyki w Białymstoku
 • Dr prof. Dariusz Perło, Prorektor ds. Dydaktyki i Spraw Studenckich – Państwowa Wyższa Szkoła Informatyki i Przedsiębiorczości w Łomży
 • Dr Marta Wiszniewska, Rektor Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Prof. Edwarda F. Szczepanika w Suwałkach – Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa i im. Prof. Edwarda F. Szczepanika w Suwałkach
 • Prof. zw. dr hab. Maciej Perkowski, Prodziekan Wydziału Prawa ds. Studiów Stacjonarnych – Uniwersytet w Białymstoku
 • Prof. nzw.  dr hab. inż. Joanna Ejdys, prof. nzw. – Politechnika Białostocka
 • Dyrektor Zarządzający w Centrum Przedsiębiorczości i Innowacji Rafał Mejsak – Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Białymstoku


kg

facebook