Dodana: 11 styczeń 2019 14:45

Zmodyfikowana: 11 styczeń 2019 17:31

Krajowa Strategia Rozwoju Regionalnego 2030. Konsultacje w Białymstoku

W konsultacjach, które odbyły się 10 stycznia w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podlaskiego udział wziął wiceminister inwestycji i rozwoju Adama Hamryszczak oraz Stanisław Derehajło, Wicemarszałek Województwa Podlaskiego i Marek Malinowski, Członek Zarządu Województwa Podlaskiego.

Ilustracja do artykułu konsultacje KSRR.jpg

Przypomnijmy, że przyjęta w lutym 2017 roku przez rząd „Strategia na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju” zmieniła wizję zarządzania rozwojem kraju i regionów. Konieczne były więc zmiany w strategiach, które z niej wynikają. Takich dokumentów jest 9. Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju przygotowało nowe zapisy w jednym z nich – Krajowej Strategii Rozwoju Regionalnego (KSRR). Będzie ona obowiązywać do 2030 roku. Obecnie trwają 30-dniowe konsultacje społeczne tego projektu.

- Głównym celem, jaki został postawiony w projekcie KSRR jest zrównoważony rozwój; rozumiany zarówno w kontekście społecznym, środowiskowym, gospodarczym, ale także terytorialnym – mówi wiceminister Adam Hamryszczak. – Zależy nam, żeby nie tylko stolice poszczególnych województw, ale także miasta średniej wielkości, małe miasteczka czy też obszary wiejskie uzyskały znaczne wsparcie w kolejnych latach, kiedy strategia będzie realizowana zarówno przez administrację rządową jak i samorządową.

Adam Hamryszczak podkreślił, że w procesy rozwojowe mają być w większym stopniu włączani przedsiębiorcy, start-upy, organizacje pozarządowe i środowiska naukowe.

- Dzisiaj przedstawimy szereg instrumentów, które ten rozwój regionalny mają wspierać. Mówimy o kontrakcie programowym, kontrakcie sektorowym ale także o porozumieniu. Dzisiaj mówimy jak w odpowiedni sposób zaprogramować ten rozwój w kontekście przygotowań zarówno do nowej perspektywy finansowej, ale także konieczności aktualizacji poszczególnych dokumentów strategicznych również na poziomie regionalnym – podkreśla wiceminister. - Województwo podlaskie w najbliższym czasie na pewno będzie zobowiązane do aktualizowania poszczególnych strategii – mówię tutaj o strategii wojewódzkiej, ale i strategii regionalnej które obowiązują na poziomie lokalnym.

Potwierdził to zresztą w swoim przemówieniu Marek Malinowski, Członek Zarządu Województwa Podlaskiego.

- Krajowa Strategia Rozwoju Regionalnego jest podstawowym dokumentem strategicznym i w jego proces powstawania powinni zaangażować się wszyscy, którym zależy na dobru naszej „małej Ojczyzny”. Jako Zarząd Województwa już pracujemy nad aktualizacją Strategii Rozwoju Województwa Podlaskiego. Wskażemy w nim cele, które wzmocnią konkurencyjność województwa i podniosą jakość życia mieszkańców. Już dzisiaj zapraszam do współpracy, konsultacje odbędą się jeszcze w tym roku – powiedział Marek Malinowski.

Krajowa Strategia Rozwoju Regionalnego to podstawowy dokument strategiczny polityki regionalnej państwa. To dokument, który pokazuje jak powinny się rozwijać polskie regiony i jak rząd może im pomóc.

– Dzisiaj nakreślamy cele, w jakim kierunku będziemy realizowali politykę regionalną. Jak podkreślił pan minister - robimy ukłon w kierunku terenów zmarginalizowanych. Na terenie Podlaskiego jest ich dość sporo. Jednocześnie nie będziemy zapominali o terenach które rozwinęły się, które wykorzystały swoją szansę. Nie można przecież karać samorządów, które świetnie wykorzystały swoje możliwości rozwoju – zaznacza wicemarszałek Stanisław Derehajło. - Więc ta strategia zrównoważonego rozwoju będzie realizowana i w obszarach takich jak Białystok i powiat białostocki ale i w tak zapomnianych regionach jak Bielsk Podlaski, Kolno czy Zambrów.

I podkreślił: - Ten program dla nas to szansa na rozwój, ale i powstrzymanie ciągle zmniejszającej się liczby mieszkańców naszego regionu. Sporo osób wyjeżdża, musimy wyrównać kwestię zarabiania – dysproporcja miedzy zarobkami Warszawy i Białegostoku jest dość znaczna, podobnie jak i między mieszkańcami Białegostoku a innymi miejscami regionu.

(mk)
Relacja ze spotkania w Białymstoku

____________________________

O Krajowej Strategii Rozwoju Regionalengo

W projekcie KSRR 2030 nacisk został położony na:

  • zrównoważony rozwój całego kraju,
  • odejście od dotychczasowej polityki regionalnej, która wspierała głównie największe miasta,
  • wspieranie mocnych stron poszczególnych części naszego kraju i rozwiązaniu ich specyficznych problemów (wsparcie „szyte na miarę”),
  • większą selektywność pomocy ze strony państwa – przeniesienie środka ciężkości z poziomu regionalnego na subregionalny i lokalny.

    Gdzie trafi pomoc państwa

KSRR wskazuje dwa typy obszarów, do których powinna trafiać szczególna pomoc państwa i marszałków województw. To tak zwane obszary strategicznej interwencji (OSI):

  • obszary zagrożone trwałą marginalizacją (wyznaczone na podstawie badań Polskiej Akademii Nauk skupiska gmin, np. popegeerowskie gminy na północy kraju, mniej zamożne gminy na wschodzie kraju),
  • miasta średnie tracące funkcje społeczno-gospodarcze (122 miasta wskazane przez Polską Akademię Nauk).

Co to oznacza w praktyce? Przykładowo, w różnych programach rozwoju mogą zostać zapisane preferencje dla tych obszarów albo powstawać będą nowe programy skierowane tylko do nich. W nowej perspektywie unijnej w Polsce ma na przykład powstać nowy program skierowany do najmniej rozwiniętych gospodarczo obszarów naszego kraju.

Nowy Program Ponadregionalny

Na podstawie zebranych doświadczeń po 2020 roku zostanie opracowany program ponadregionalny skierowany do najsłabszych gospodarczo obszarów (Program 2020+) zapewniający wsparcie obszarów borykających się z problemami rozwojowymi. Nie będzie skierowany do jakiegoś konkretnego województwa czy skoncentrowany tylko na jednej dziedzinie. Program będzie wspierał współpracujące ze sobą gminy, które przygotują wspólny pomysł na rozwój.

Model instytucjonalny

Projekt KSRR proponuje zdecentralizowany system programowania i realizacji polityki regionalnej, w którym główną rolę odgrywają samorządy województw z aktywniejszym udziałem samorządów lokalnych i partnerów społeczno-gospodarczych.

Finansowanie - wyjście poza ramy funduszy unijnych

Realizacja wszystkich celów KSRR będzie wymagała zaangażowania ponad 100 miliardów złotych do roku 2020 oraz co najmniej takiej samej kwoty w kolejnych 5 latach. Finansowanie na kolejnych 5 lat zostanie określone na podstawie danych, które pojawią się w przyszłości, na przykład o wielkości puli funduszy UE dla Polski na lata 2021-2027 i o sytuacji gospodarczej.

Przedsięwzięcia podejmowane na podstawie i zgodnie z KSRR będą finansowane między innymi ze środków budżetu państwa, środków budżetów samorządów, unijnych funduszy strukturalnych i inwestycyjnych. Ciężar finansowania inwestycji publicznych będzie przenoszony w większym stopniu na środki krajowe, przy mniejszej skali wsparcia w ramach polityki spójności.

Projekt KSRR zakłada też poszukiwanie innych niż polityka spójności źródeł europejskich (na przykład CEF, Horyzont Europa, InvestEU), wzmocnienie roli instrumentów zwrotnych (pożyczki, poręczenia), a także partnerstwa publiczno-prywatnego.

Plan konsultacji projektu KSRR 2030

Z projektem strategii można się zapoznać na stronie: https://www.miir.gov.pl/strony/zadania/polityka-rozwoju-kraju/zarzadzanie-rozwojem-kraju/krajowa-strategia-rozwoju-regionalnego/krajowa-strategia-rozwoju-regionalnego-2030/

Za: miir.gov.pl

 

 

Program konsultacji społecznych  
projektu Krajowej Strategii Rozwoju Regionalnego 2030

Białystok, 10 stycznia 2019 roku
Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego, ul. Kard. Stefana Wyszyńskiego 1, Białystok (sala nr 115)

 

11.30 – 12.00

Rejestracja uczestników

12.00 – 12.30

Otwarcie konferencji i powitanie gości

‒ przedstawiciel Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju, przedstawiciel Samorządu Województwa Podlaskiego

12.30 – 12.40

Prezentacja filmu na temat projektu KSRR 2030

12.40 – 13.10

Prezentacja projektu KSRR 2030

‒ przedstawiciel Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju

13.10 – 14.00

Dyskusja z udziałem uczestników spotkania

‒ moderacja: przedstawiciel Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju

14.00 – 14.10

Podsumowanie i zakończenie konferencji

przedstawiciel Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju

 

Projekt Krajowej Strategii Rozwoju Regionalnego 2030 dostępny jest w wersji elektronicznej na stronie www.miir.gov.pl/ksrr

 


 

facebook