Dodana: 18 styczeń 2019 15:22

Zmodyfikowana: 18 styczeń 2019 15:24

Komitet Monitorujący: łatwiejsze procedury konkursowe

Komitet Monitorujący RPOWP 2014-2020 zatwierdził w piątek, 18 stycznia, kryteria wyboru projektów w niektórych poddziałaniach w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego. Zapoznał się również ze stanem jego realizacji.

Ilustracja do artykułu Komitet Monitorujący (18).JPG

– Chciałbym podziękować za Państwa pracę w Komitecie, którą wykonujecie, abyśmy sprawnie i efektywnie wydawali środki unijne w regionie. Mam nadzieję, że jeszcze przyspieszymy i uprościmy wydawanie funduszy UE, i wypracujemy formułę, żeby pieniądze szybciej trafiały do beneficjentów – przywitał członków Komitetu Monitorującego  Artur Kosicki, Marszałek Województwa Podlaskiego i jednocześnie przewodniczący KM.

Komitet nadzoruje wykonanie programu regionalnego. Skupia przedstawicieli samorządu, administracji rządowej, organizacji związkowych, pracodawców, izb gospodarczych oraz organizacji pozarządowych i środowiska naukowego. W XVI posiedzeniu KM uczestniczyły również przedstawicielki Komisji Europejskiej: Anna Modzelewska z Dyrekcji Generalnej ds. Polityki Regionalnej i Miejskiej oraz Aneta Sobotka z Dyrekcji Generalnej ds. Zatrudnienia, Spraw Społecznych i Włączenia Społecznego.

Nowy konkurs. Na usługi doradcze

Komitet przyjął kryteria wyboru projektów w poddziałaniu 1.4.1 na usługi doradcze o specjalistycznym charakterze na rzecz podlaskich MŚP (model popytowy). Dzięki temu w lutym wystartuje ten pilotażowy konkurs. Ponadto członkowie KM zmodyfikowali kryteria w innym typie projektów z poddziałania 1.4.1 (targi i misje), poddziałania 1.5 (wspieranie przedsiębiorczości i zatrudnienia w gminach, których rozwój uwarunkowany jest siecią Natura 2000), 4.2 (budowa i przebudowa terminali przeładunkowych), 5.1 (energetyka oparta na odnawialnych źródłach energii), 6.2 (ochrona wody i gleb) i 9.1 (rewitalizacja społeczna i kształtowanie kapitału społecznego). Zmiany te polegają głównie na uproszczeniach i udogodnieniach dla wnioskodawców, które są wynikiem doświadczeń z poprzednich naborów.

3 mld zł u beneficjentów

Członkowie Komitetu zapoznali się także ze stanem realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego w poszczególnych osiach. Joanna Sarosiek, dyrektor Departamentu Rozwoju Regionalnego UMWP, poinformowała, że do tej pory (stan na 14 stycznia 2019 roku) zostało ogłoszonych 390 konkursów oraz 66 naborów pozakonkursowych. Zarząd Województwa podpisał 1443 umowy o dofinansowanie o wartości prawie 4,6 mld zł, których dofinansowanie przekroczyło 3 mld zł. Członkowie KM dowiedzieli się również, że stan wykorzystania alokacji z Unii Europejskiej w RPOWP wynosi 62,74 proc. (wartość dofinansowania w podpisanych umowach). Wydatki wskazane przez beneficjentów we wnioskach o płatność (wkład UE) stanowią 16,97 proc. alokacji.

(bl)

facebook