Dodana: 21 grudzień 2018 14:37

Zmodyfikowana: 21 grudzień 2018 14:41

Dodatkowe 7 mln euro z EFRR dla Programu Współpracy Interreg V-A Litwa-Polska

11 grudnia 2018 roku Komisja Europejska podjęła decyzję o zwiększeniu współfinansowania Programu Współpracy Interreg V-A Litwa-Polska z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) o 7 mln EUR.

Ilustracja do artykułu interreg_Lietuva-Polska_PL_CMYK 1.jpg

Obecny budżet programu na lata 2014-2020 wynosi 70 769 277 EUR, z czego wsparcie z EFRR to 60 153 883,00 EUR (85 % całkowitego budżetu).
Wkład partnerów krajowych wynosi 10 615 394,00 EUR (15 % całkowitego budżetu). Decyzja Komisji znajduje  się tutaj.

 

W okresie 2014 – 2020 głównym celem Programu jest wspieranie inteligentnego, zrównoważonego wzrostu sprzyjającego włączeniu społecznemu w obszarze granicznym poprzez współpracę transgraniczną.
Program ma przyczyniać się do wzrostu regionalnego i poprawy jakości życia w ramach wzmocnionej współpracy transgranicznej między społeczeństwem
a instytucjami na obszarze objętym wsparciem.

 

Za:
http://lietuva-polska.eu/pl/aktualno_ci/dodatkowe_7_mln_eur_z_efrr_dla_programu_wsp_pracy_interreg_v_a_litwa_polska_2.html 

 

facebook