Dodana: 24 listopad 2009 13:06

Zmodyfikowana: 14 styczeń 2016 13:44

Zarządzanie oświatą

1) Uchwała Nr XXV/311/09 Sejmiku Województwa Podlaskiego z dnia 23 marca 2009 r. w sprawie regulaminu określającego wysokość stawek dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz szczegółowe warunki ich przyznawania, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz tryb i kryteria przyznawania nagród nauczycielom szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez Samorząd Województwa Podlaskiego (Dz. Urz. Woj. Podl. z 21 kwietnia 2009 r. Nr 92, poz. 978).

2) Uchwała Nr XXXIII/381/09 Sejmiku Województwa Podlaskiego z dnia 19 października 2009 r. zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu określającego wysokość stawek dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz szczegółowe warunki ich przyznawania, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz tryb i kryteria przyznawania nagród nauczycielom szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez Samorząd Województwa Podlaskiego (Dz. Urz. Woj. Podl. z 10 listopada 2009 r. Nr 217, poz. 2453).

3) Uchwała Nr XII/116/11 Sejmiku Województwa Podlaskiego z dnia 24 października 2011 r. zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu określającego wysokość stawek dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz szczegółowe warunki ich przyznawania, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz tryb i kryteria przyznawania nagród nauczycielom szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez Samorząd Województwa Podlaskiego (Dz. Urz. Woj. Podl. z 23 listopada 2011 r. Nr 281, poz. 3396).

4) Uchwała Nr XXIX/350/09 Sejmiku Województwa Podlaskiego z dnia 22 czerwca 2009 r. w sprawie określenia zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego, zasad udzielania i rozmiar obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych nauczycielom kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych oraz szkół policealnych, którym powierzono stanowisko kierownicze oraz tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli szkół nie wymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela, nauczycieli prowadzących kształcenie w formie zaocznej, nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin, bibliotekarzy bibliotek pedagogicznych, zasad zaliczania do wymiaru godzin poszczególnych zajęć w formie zaocznej w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Samorząd Województwa Podlaskiego (Dz. Urz. Woj. Podl. z 9 lipca 2009 r. Nr 143, poz. 1545).

5) Uchwała Nr XXIV/286/12 Sejmiku Województwa Podlaskiego z dnia 21 grudnia 2012r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego, zasad udzielania i rozmiar obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych nauczycielom kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych oraz szkół policealnych, którym powierzono stanowisko kierownicze oraz tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli szkół nie wymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela, nauczycieli prowadzących kształcenie w formie zaocznej, nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin, bibliotekarzy bibliotek pedagogicznych, zasad zaliczania do wymiaru godzin poszczególnych zajęć w formie zaocznej w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Samorząd Województwa Podlaskiego (Dz. Urz. Woj. Podl. z 15 stycznia 2013 r. poz. 348).

facebook