Dodana: 31 lipiec 2009 08:13

Zmodyfikowana: 28 czerwiec 2016 09:20

Stypendia Zarządu Województwa Podlaskiego

Stypendia dla uczniów i studentów (słuchaczy) za wyniki i osiągnięcia w nauce przyznawane były przez Zarząd Województwa Podlaskiego w latach 2007-2009 według zasad określonych w regulaminie, stanowiącym załącznik do uchwały Nr X/100/07 Sejmiku Województwa Podlaskiego z dnia 24 września 2007 r. (Dz. Urz. Woj. Podl. Nr 222, poz. 2268). 

Adresaci - mieszkańcy województwa podlaskiego spełniający łącznie następujące kryteria:

1) uczniowie:

  • szkoły publicznej lub niepublicznej o uprawnieniach szkoły publicznej: podstawowej (oprócz klas I-III), gimnazjalnej, ponadgimnazjalnej położonej na terenie województwa podlaskiego,
  • studenci I roku uczelni publicznej lub niepublicznej lub słuchacze I roku publicznego lub niepublicznego zakładu kształcenia nauczycieli, będący jednocześnie absolwentem szkoły ponadgimnazjalnej, położonej na terenie województwa podlaskiego,

2) uzyskali średnią ocen na koniec roku szkolnego:

  • w szkole podstawowej co najmniej 4,75,
  • w gimnazjum co najmniej 4,5,
  • w szkole ponadgimnazjalnej co najmniej 4,

3) uzyskali wybitne osiągnięcia edukacyjne:

  • laureaci lub finaliści przedmiotowego konkursu, olimpiady lub turnieju na szczeblu międzynarodowym lub krajowym,
  • laureaci lub finaliści przedmiotowego konkursu, olimpiady, turnieju na szczeblu wojewódzkim,
  • laureaci lub finaliści innych ogólnopolskich i międzynarodowych konkursów, turniejów lub przeglądów.

facebook