Dodana: 25 styczeń 2016 08:55

Zmodyfikowana: 3 luty 2016 09:46

Otwarte konkursy ofert z zakresu nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania

Zgodnie z zapisami ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2014 r., poz. 1118 z późn. zm.), Zarząd Województwa Podlaskiego ogłasza otwarte konkursy ofert na wykonanie zadań publicznych należących do województwa podlaskiego realizowanych w danym roku kalendarzowym w sferze nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania.

Formularz oferty konkursowej należy złożyć poprzez serwis witkac.pl, który jest zgodny z wzorem oferty, stanowiący załącznik do rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. z 2011 r., nr 6, poz.25).

Po złożeniu oferty przez serwis witkac.pl należy wydrukować Potwierdzenie złożenia oferty (wygenerowane automatycznie po prawidłowym złożeniu oferty) i dostarczyć Potwierdzenie wraz z obowiązującymi załącznikami do Biura Obsługi Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego, 15-888 Białystok, ul. Kard. St. Wyszyńskiego 1 (parter, pokój 022, tel. 85/66 54 535) lub przesłać pocztą na ww. adres (decyduje data stempla pocztowego).

Rodzaje priorytetowych zadań z zakresu nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania w 2016 r.:

  1. Realizacja ponadlokalnych – regionalnych, wojewódzkich, krajowych, międzynarodowych przedsięwzięć naukowych, edukacyjnych, oświatowych: konkursów, olimpiad, turniejów, konferencji, sympozjów naukowych, szkoleń, kursów (w tym fundowanie nagród).
  2. Wydawanie publikacji o tematyce naukowej i edukacyjnej, w tym monografii.
  3. Wspieranie innowacyjnych działań służących jako pomoc w rozwijaniu uzdolnień dzieci i młodzieży.
  4. Wspieranie inicjatyw o charakterze edukacyjnym obejmujących realizację programów oświatowych, konferencje, konkursy, kursy, plenery, warsztaty, wystawy, a także inne działania związane z podnoszeniem wiedzy oraz aktywnością w procesie budowania społeczeństwa obywatelskiego wśród dzieci i młodzieży, osób starszych a także osób niepełnosprawnych, np. rady, sejmiki młodzieżowe.
  5. Zachęcanie do innowacyjnych metod pracy z dziećmi i młodzieżą oraz poszukiwań ciekawych form pracy w zakresie edukacji.

Więcej informacji:

Ewa Agnieszka Dąbrowska | 85 66 54 535
ewa.dabrowska@wrotapodlasia.pl | osobiście w urzędzie:

Jolanta Miczejko | 85 66 54 641
jolanta.miczejko@wrotapodlasia.pl | osobiście w urzędzie:

Referat Edukacji
Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego
ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 1
15-888 Białystok
III piętro, pokój 324


facebook