Dodana: 3 luty 2016 08:37

Zmodyfikowana: 3 luty 2016 10:00

Ogłoszenie 2016

Ogłasza się otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych należących do Województwa Podlaskiego w sferze edukacji w 2016 roku:

 1. Realizacja ponadlokalnych - regionalnych, wojewódzkich, krajowych, międzynarodowych przedsięwzięć naukowych, edukacyjnych, oświatowych: konkursów, olimpiad, turniejów, konferencji, sympozjów naukowych, szkoleń, kursów (w tym fundowanie nagród).
 2. Wydawanie publikacji o tematyce naukowej i edukacyjnej, w tym monografii.
 3. Wspieranie innowacyjnych działań służących jako pomoc w rozwijaniu uzdolnień dzieci
  i młodzieży.
 4. Wspieranie inicjatyw o charakterze edukacyjnym obejmujących realizację programów oświatowych, konferencje, konkursy, kursy, plenery, warsztaty, wystawy, a także inne działania związane z podnoszeniem wiedzy oraz aktywnością w procesie budowania społeczeństwa obywatelskiego wśród dzieci i młodzieży, osób starszych a także osób niepełnosprawnych, np. rady, sejmiki młodzieżowe.
 5. Zachęcanie do innowacyjnych metod pracy z dziećmi i młodzieżą oraz poszukiwań ciekawych form pracy w zakresie edukacji.

Treść uchwały wraz z ogłoszeniem znajduje się poniżej.

Na realizację zadania w 2016 r. w sferze nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania przeznaczono kwotę 40 000 zł.

TERMIN REALIZACJI ZADAŃ:

Niniejszy konkurs obejmuje zadania publiczne, które mają być realizowane w terminie od 8 kwietnia do 31 grudnia 2016 r.

TERMIN SKŁADANIA OFERT:

3 lutego 2016 r. – 25 lutego 2016 r. oferty składane wyłącznie elektronicznie w systemie witkac.pl.

3 lutego 2016 r. – 26 lutego 2016 r. potwierdzenie złożonych ofert w wersji papierowej wraz z obowiązującymi załącznikami.

ZASADY SKŁADANIA OFERT:

1. Ofertę należy sporządzić przez serwis witkac.pl

Formularz oferty konkursowej należy złożyć poprzez serwis witkac.pl, który jest zgodny z wzorem oferty, stanowiący załącznik do rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. z 2011 r., nr 6, poz.25).

Po złożeniu oferty przez serwis witkac.pl należy wydrukować Potwierdzenie złożenia oferty (wygenerowane automatycznie po prawidłowym złożeniu oferty) i dostarczyć Potwierdzenie wraz z obowiązującymi załącznikami do Biura Obsługi Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego, 15-888 Białystok, ul. Kard. St. Wyszyńskiego 1 (parter, pokój 022, tel. 85/66 54-485) lub przesłać pocztą na w/w adres (liczy się data stempla pocztowego).

Warunkiem rozpatrzenia oferty jest dostarczenie Potwierdzenia złożenia oferty w 1 egzemplarzu, podpisanego przez osoby upoważnionego do reprezentowania podmiotu zgodnie z wpisem w KRS lub innym dokumentem potwierdzającym status prawny oferenta i umocowanie osób go reprezentujących wraz z obowiązującymi załącznikami w terminie określonym w punkcie III.

Każdy projekt na realizację zadania powinien być złożony jako oddzielna oferta.

Do Potwierdzenia złożenia oferty należy załączyć następujące dokumenty:

 1. aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego, innego rejestru lub ewidencji,
 2. w przypadku wyboru innego sposobu reprezentacji podmiotów składających ofertę wspólną niż wynikający z Krajowego Rejestru Sądowego lub innego właściwego rejestru, dokument potwierdzający upoważnienie do działania w imieniu oferenta (-ów),
 3. oświadczenie o rzetelnym i terminowym rozliczeniu dotacji otrzymanych na realizację zadań publicznych w ostatnich dwóch latach (Załącznik nr 1 do niniejszego Ogłoszenia),
 4. oświadczenie o braku dofinansowania/nieubieganiu się o dofinansowanie realizacji zadania publicznego objętego ofertą w ramach innego konkursu ogłoszonego przez Zarząd Województwa Podlaskiego (Załącznik nr 2 do niniejszego Ogłoszenia).

W przypadku składania kopii, każda strona dokumentu powinna być potwierdzona za zgodność z oryginałem przez osoby upoważnione do reprezentowania podmiotu zgodnie z wpisem w KRS lub innym dokumentem potwierdzającym status prawny oferenta i umocowanie osób go reprezentujących.

Więcej informacji:

Ewa Agnieszka Dąbrowska | 85 66 54 535
ewa.dabrowska@wrotapodlasia.pl | osobiście w urzędzie:

Referat Edukacji
Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego
ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 1
15-888 Białystok
III piętro, pokój 324

Pliki do pobrania

facebook