Dodana: 10 maj 2019 12:07

Zmodyfikowana: 10 maj 2019 12:55

Nagrody Zarządu Województwa Podlaskiego za osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze

Nagrody Zarządu Województwa Podlaskiego za osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze przyznawane są dyrektorom i nauczycielom szkół oraz placówek prowadzonych przez Samorząd Województwa Podlaskiego według zasad określonych w regulaminie, stanowiącym załącznik do Uchwały Nr XXV/311/09 Sejmiku Województwa Podlaskiego z dnia 23 marca 2009 r. (Dz. Urz. Woj. Podl. Nr 92, poz. 978).

Ilustracja do artykułu pixabaalexas_fotos.jpg

Nagroda może być przyznana nauczycielowi po przepracowaniu w szkole, co najmniej jednego roku, w tym zajmującemu stanowisko dyrektora lub inne stanowisko kierownicze, który posiada wyróżniającą ocenę pracy pedagogicznej w rozumieniu ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674 z późn. zm.) oraz spełnienia co najmniej trzy z poniższych kryteriów:

1) w zakresie kierowania szkołą:

 • przygotowanie i realizacja projektów finansowanych z funduszy europejskich,
 • pozyskał dodatkowe środki finansowe dla szkoły,
 • opracował i wdrożył program zmniejszający koszty funkcjonowania kierowanej przez siebie szkoły,
 • wyróżniająco organizował proces dydaktyczno-wychowawczy w szkole,
 • opracował i wdrożył program, który spowodował pozytywne efekty organizacyjne, dydaktyczne lub wychowawcze w zarządzanej szkole,
 • wykazywał dbałość o dobry wizerunek szkoły,
 • wzbogacił bazę szkoły oraz przejawiał troskę o stan posiadanego mienia,

2) w zakresie pracy dydaktyczno-wychowawczej i opiekuńczej:

 • podejmuje działalność innowacyjną w zakresie wdrażania nowatorskich metod nauczania i wychowania, opracowywania autorskich programów i publikacji,
 • posiada publikacje z zakresu działalności oświatowej, a w szczególności pracy dydaktyczno-wychowawczej,
 • uzyskuje szczególne osiągnięcia w doskonaleniu nauczycieli w zakresie diagnozowania i oceniania,
 • umiejętnie dzieli się swoją wiedzą i doświadczeniami z pracy dydaktyczno-wychowaczej z innymi nauczycielami,
 • prowadzi lekcje lub zajęcia otwarte dla innych nauczcieli,
 • udzielał aktywnej pomocy w adaptacji zawodowej nauczycieli podejmujących pracę w zawodzie nauczyciela,
 • doskonalił własny warsztat pracy oraz podnosił kwalifikacje zawodowe,
 • prowadził oraz inspirował uczniów do podejmowania działalności na rzecz środowiska lokalnego,
 • prowadził działalność mającą na celu zapobieganie i zwalczanie przejawów patologii społecznej wśród młodzieży, w szczególności narkomanii i alkoholizmu,
 • organizował współpracę szkoły z innymi instytucjami i organizacjami,
 • organizował pomoc i opiekę uczniom lub wychowankom będącym w trudnej sytuacji życiowej lub materialnej.

Z wnioskiem o przyznanie nagrody mogą wystąpić:

1) w stosunku do dyrektora:

 • Członek Zarządu,
 • Dyrektor Departamentu,
 • zakładowe organizacje związkowe zrzeszające nauczycieli,
 • rada pedagogiczna;

2) w stosunku do nauczyciela:

 • Członek Zarządu,
 • dyrektor,
 • zakładowe organizacje związkowe zrzeszające nauczycieli.

Wniosek powinien być złożony nie później niż w terminie do 10 września każdego roku.

Nagrody przyznaje się z okazji Dnia Edukacji Narodowej w terminie do 14 października każdego roku . W szczególnie uzasadnionych przypadkach nagrody mogą być przyznawane w innym terminie.

Pliki do pobrania

facebook