Dodana: 24 kwiecień 2019 09:23

Zmodyfikowana: 24 kwiecień 2019 09:23

Pierwsza Rada Uczelni wybrana

Pierwszą Radę Uczelni powołali wczoraj (18 kwietnia) Senatorowie Politechniki Białostockiej. Rada liczyć będzie 7 osób: 2 osoby spośród społeczności akademickiej, 4 - spoza Uczelni oraz na mocy Konstytucji dla nauki - przewodniczący Samorządu Studentów PB.

Budynek Centrum Nowoczesnego Kształcenia Politechniki Białostockiej

Kandydatów zgłaszać mogli: Rektor oraz grupa Senatorów. Rektor zgłosił 5 osób, 4 kandydatów zgłosiły grupy senatorów. Specjalnie powołana komisja złożona z Dziekanów Wydziałów oraz Rektora prof. Lecha Dzienisa i Prorektora ds. Nauki prof. Andrzeja Sikorskiego rekomendowała Senatowi 9 zgłoszonych osób. Posiedzenie komisji odbyło się w środę (17 kwietnia). Opinię komisji przedstawił wczoraj Senatorom Rektor.

Po dyskusji, w głosowaniu tajnym, Senat wybrał do Rady Politechniki Białostockiej:
- Dariusza Bogdana - prezesa Parku Naukowo-Technologicznego Polska-Wschód w Suwałkach 
- Leszka Marka Gołąbieckiego - prezesa Zarządu Unibep SA 
- Jarosława Kiryluka - dyrektora Centrum Badawczo-Rozwojowego PRONARU 
- Tomasza Stypułkowskiego - prezesa Instytutu Innowacji i Technologii Politechniki Białostockiej  
Społeczność akademicką reprezentować będą w Radzie:
- Ewa Janczewska - kierująca Działem Kadr PB, legitymująca się zdanym egzaminem na członka rad nadzorczych i członka zarządu 
- Mateusz Adaszczyk - prezes Stowarzyszenia Absolwentów PB 
W pierwszej radzie pracować będzie także obecny Przewodniczący Samorządu Studentów Politechniki Białostockiej - Kamil Kulesza.
 
Kandydata na przewodniczącego Rady, spośród osób spoza wspólnoty Uczelni, wskaże Rada na pierwszym posiedzeniu. Wybór ten musi potwierdzić Senat w tajnym głosowaniu bezwzględną większością głosów.

Rada, obok Rektora i Senatu, to nowy organ uczelni. Zgodnie z Konstytucją dla nauki, do zadań rady uczelni należy: opiniowanie projektu strategii uczelni, opiniowanie projektu statutu, monitorowanie gospodarki finansowej uczelni, monitorowanie zarządzania uczelnią, wskazywanie kandydatów na rektora (po zaopiniowaniu przez senat), opiniowanie sprawozdania z realizacji strategii uczelni, W ramach monitorowania gospodarki finansowej rada uczelni będzie opiniować plan rzeczowo-finansowy, zatwierdzać sprawozdanie z wykonania planu rzeczowo-finansowego i sprawozdanie finansowe.


ma. PB

facebook