Dodana: 19 wrzesień 2007 13:25

Zmodyfikowana: 26 marzec 2021 11:02

Uzyskiwanie stopnia nauczyciela mianowanego

Nauczyciele kontraktowi, zatrudnieni w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Samorząd Województwa Podlaskiego, mogą ubiegać się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.

O awans zawodowy może ubiegać się nauczyciel spełniający następujące warunki:

1. Posiada wyższe wykształcenie z odpowiednim przygotowaniem pedagogicznym lub ukończył zakład kształcenia nauczycieli i podejmuje pracę na stanowisku, do którego są to wystarczające kwalifikacje.

2. Odbył staż zakończony co najmniej dobrą oceną pracy.

Do wniosku należy dołączyć:

1. Kopie dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje zawodowe oraz kopię aktu nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela kontraktowego, poświadczone przez dyrektora szkoły za zgodność z oryginałem.

2. Zaświadczenie dyrektora szkoły zawierające informacje o:

  • wymiarze zatrudnienia nauczyciela oraz nauczanym przedmiocie lub rodzaju prowadzonych zajęć w dniu wydania zaświadczenia oraz w okresie odbywania stażu, ze wskazaniem wszystkich szkół, w których odbywał staż,
  • dacie zatwierdzenia planu rozwoju zawodowego i dacie złożenia sprawozdania z realizacji tego planu,
  • przyczynach wydłużenia okresu stażu oraz zaliczenia dotychczas odbytego stażu w przypadkach określonych w art. 9d ust. 5 i 5a oraz art. 9f ust. 2 i 4 Karty Nauczyciela, ze wskazaniem podstawy prawnej odpowiednio wydłużenia albo zaliczenia okresu stażu oraz okresu nieobecności w pracy lub niepozostawania w stosunku pracy. 

3. Kopię sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego poświadczoną przez dyrektora szkoły za zgodność z oryginałem.

4. Kopię karty oceny pracy dokonanej po zakończeniu stażu, poświadczoną przez dyrektora szkoły za zgodność z oryginałem.

Warunkiem wszczęcia sprawy jest złożenie wniosku w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego w Białymstoku przy ul. Wyszyńskiego 1 (parter, pokój 022) lub pocztą tradycyjną na wskazany wyżej adres.

Termin składania wniosku:

  • nauczycielom, którzy złożą wnioski o podjęcie odpowiednio postępowania egzaminacyjnego do dnia 30 czerwca danego roku, właściwy organ, wydaje decyzję o nadaniu lub o odmowie nadania stopnia awansu zawodowego w terminie do dnia 31 sierpnia danego roku,
  • nauczycielom, którzy złożą wnioski o podjęcie odpowiednio postępowania egzaminacyjnego do dnia 31 października danego roku, właściwy organ, wydaje decyzję o nadaniu lub o odmowie nadania stopnia awansu zawodowego w terminie do dnia 31 grudnia danego roku.

Decyzję administracyjną w sprawie nadania stopnia nauczyciela mianowanego wydaje Marszałek Województwa Podlaskiego po zdaniu przez nauczyciela egzaminu przed komisją egzaminacyjną.

Akty prawne dotyczące sprawy:

1.
Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2019 r. poz. 2215 z późn. zm.).
2.
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 26 lipca 2018 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz. U. z 2020 r. poz. 2200).

Logo serwisu Twitter Logo serwisu Facebook