Dodana: 15 styczeń 2013 12:23

Zmodyfikowana: 21 czerwiec 2018 09:55

Regulamin przyznawania pomocy zdrowotnej dla nauczycieli

Pomoc zdrowotna udzielana jest nauczycielom szkół i placówek prowadzonych przez Samorząd Województwa Podlaskiego w formie bezzwrotnego świadczenia pieniężnego.

Uprawnienia, o których mowa wyżej, przysługują również nauczycielom będącym na emeryturze, rencie bądź posiadającym nauczycielskie świadczenia kompensacyjne.

Świadczenie może być przyznane raz w roku kalendarzowym i w związku z:

  • przewlekłą chorobą nauczyciela;
  • poniesionymi kosztami zakupu leków, środków medycznych, specjalistycznego sprzętu medycznego;
  • długotrwałym leczeniem specjalistycznym, leczeniem uzdrowiskowym;
  • koniecznością korzystania z usług pielęgnacyjno-opiekuńczych.

Warunkiem przyznania świadczenia jest złożenie przez nauczyciela wniosku wraz z oświadczeniem o ochronie danych osobowych w Departamencie Edukacji, Sportu i Turystyki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego na druku stanowiącym załącznik do niniejszego Regulaminu.

Wnioski złożone w terminie do 15 marca, zostaną rozpatrzone do  końca kwietnia danego roku, a złożone w terminie do 15 października zostaną rozpatrzone do końca listopada danego roku.

Do wniosku należy dołączyć:

  • zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia, wystawione najwcześniej na 3 miesiące przed miesiącem złożenia wniosku;
  • imienne dokumenty potwierdzające poniesione koszty leczenia dotyczące bieżącego roku kalendarzowego;

Decyzję o przyznaniu oraz wysokości pomocy finansowej podejmuje Zarząd Województwa Podlaskiego.

Środki na wypłatę świadczeń przekazywane będą w terminie 14 dni od dnia ich przyznania.

Więcej informacji w Referacie Edukacji pod nr telefonu (85) 66 54 536.

Logo serwisu Twitter Logo serwisu Facebook