Dodana: 30 marzec 2018 09:05

Zmodyfikowana: 30 marzec 2018 11:47

Szpital Wojewódzki w Łomży z akredytacją Ministerstwa Zdrowia

A dokładnie akredytacją przyznaną przez Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia. Decyzja o tym zapadła już 8 lutego, ale w czwartek 29 marca minister zdrowia Łukasz Szumowski oficjalnie przekazał łomżyńskiej jednostce ten dokument.

Ilustracja do artykułu szpital_13.jpg

W czasie tej uroczystości nie mogło zabraknąć i przedstawicieli Samorządu Województwa Podlaskiego: Stefana Krajewskiego, Członka Zarządu Województwa Podlaskiego oraz radnych Sejmiku, w tym Wiceprzewodniczącego Sejmiku Jacka Piorunka. Przypomnijmy, że Szpital Wojewódzki w Łomży jest jednostką samorządu województwa, która w ostatnich latach mogła poprawić jakość leczenia głównie dzięki dofinansowaniu z budżetu województwa i środkom unijnym.
– To ogromna przyjemność być w szpitalu, który działa tak dobrze. To jest wasz sukces jako załogi, ale i dyrekcji która to koordynuje, zwłaszcza że jest to bardzo duży szpital na 600 łóżek. Jakość w medycynie jest jedną z kluczowych kwestii i wydaje się, że powinniśmy skłaniać się do tego, by to jakość była kluczowa w ocenie jednostek.– podkreślał minister Szumowski. I dodał: - Mamy wzrost gospodarczy, niezłą sytuację finansową i ustawę która gwarantuje wzrost nakładów na zdrowie. Zwłaszcza w 2020 i 2021 roku nakłady na służbę zdrowia z obecnych z 70-80 mld wzrosną do 150 mld zł. To bardzo znaczące różnice i pytanie komu je przekazać. Wydaje się, że tym, którzy spełniają największe standardy jakości, których gwarantem jest właśnie certyfikat jakości. Docelowo byłoby rozsądne, gdyby szpitale które to gwarantują, miały lepsze warunki, także finansowanie – to nie jest przedmiotem jeszcze prac, ale wydaje się, że jest to logiczne rozwiązanie.

Szpitale akredytowane to elita wśród podmiotów medycznych i wynik akredytacji jest jednym z elementów branych pod uwagę przez Narodowy Fundusz Zdrowia przy obliczaniu ryczałtu PSZ. Najważniejszym beneficjentem akredytacji są przede wszystkim pacjenci. W praktyce akredytacja oznacza dla szpitala obowiązek zbierania i analizy danych dotyczących działalności medycznej.
Procedura akredytacyjna to przede wszystkim ocena spełniania przez szpital standardów akredytacyjnych. W ramach przeglądu audytorzy oceniający szpital mają prawo wstępu na jego teren, prawo wglądu do dokumentacji medycznej w sposób uniemożliwiający identyfikację pacjenta, a także prawo wglądu do innej dokumentacji niezbędnej do przeprowadzenia przeglądu, w tym do dokumentacji dotyczącej pracowników oraz struktury organizacyjnej i zasad funkcjonowania podmiotu (regulaminy, instrukcje, procedury), a także prowadzenia wywiadów z pracownikami i pacjentami.

- My wiemy doskonale, że państwo nie robicie tego dla certyfikatów, dla pięknych budynków, ale po to, żeby zapewnić jak najlepszą jakość usług dla pacjentów – zwrócił się do pracowników łomżyńskiego szpitala Stefan Krajewski. - Jesteśmy województwem, które najwięcej ze swego budżetu przeznacza na służbę zdrowia, na podnoszenie usług. Ale jako samorząd nie zawsze możemy sobie poradzić.
I zwrócił się do obecnego ministra zdrowia: - Prosimy o wsparcie. Potrzebne jest ono zwłaszcza szpitalowi psychiatrycznemu w Choroszczy, gdzie sytuacja finansowa jest bardzo trudna. Zależy nam, by jakości świadczonych usług była jak najlepsza w całym województwie.

Z kolei Jacek Piorunek, wiceprzewodniczący Sejmiku Województwa, który także zasiada w Radzie Społecznej łomżyńskiego szpitala przypomniał, że to samorząd województwa jest organem prowadzącym łomżyńską jednostkę.
- Certyfikatu jakości nie dostaje się za aktywność w ostatnich kilku miesiącach. To lata ciężkiej pracy: pracowników, a zwłaszcza samorządu województwa, który w ostatnich 10 latach przeznaczył na ten szpital 40 mln zł środków własnych i 50 mln zł ze środków unijnych – podkreślił Jacek Piorunek. – Ciągle jest wiele do zrobienia i wierzę, że będziemy na tyle solidarni, żeby na rzecz tego szpitala także w przyszłości walczyć.
Wymogi, które Szpital Wojewódzki w Łomży musiał spełnić, aby uzyskać certyfikat określa Centrum Monitorowania Jakości w ,,Zestawie Standardów Akredytacyjnych” w programie Akredytacji Szpitali. Program ma na celu doskonalenie opieki szpitalnej.
Zakres spełnienia tych wymogów weryfikowali niezależni audytorzy Centrum Monitorowania Jakości podczas wizyty akredytacyjnej w dniach 6-8 grudnia 2017r.
Proces Akredytacji Szpitala został sfinansowany w ramach Projektu pn. ,,Wsparcie szpitali we wdrażaniu standardów jakości i bezpieczeństwa opieki” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja i Rozwój 2014-2020. Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej Funduszu Społecznego, do którego przystąpiliśmy w lipcu 2016r. Wraz z wprowadzeniem zmian finansowania systemu opieki zdrowotnej akredytacja zaczęła być postrzegana jako jeden z elementów wyróżniający szpital na rynku usług. Podstawową ideą akredytacji jest dobrowolna ocena w oparciu o ustalone i jawne kryteria.

(mk), Departament Zdrowia UMWP

Jak wygląda procedura uzyskania Certyfikatu jakości?
Ośrodek Akredytacji CMJ, zbiera zgłoszenia oraz organizuje procedurę akredytacyjną, szkoli wizytatorów ośrodka akredytacyjnego, koordynuje wizytacje. Jednym z istotnych zadań Ośrodka jest prowadzenie analizy stosowanych standardów akredytacyjnych. Pozwala to na uzyskanie informacji na temat głównych problemów, na jakie napotykają szpitale zabiegające o certyfikat akredytacyjny. Ośrodek udziela również wyjaśnień o sposobie interpretacji standardów.
Szpital, który decyduje się na proces akredytacji musi wypełnić wniosek i wysłać go do Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia. Wizytatorzy oceniają szpital przez trzy dni. Miano szpitala akredytowanego uzyskuje placówka spełniająca co najmniej 75 procent wymaganych standardów, jednak nawet przy spełnieniu 70 – 74 procent szpital otrzymuje akredytację warunkową na okres jednego roku. Z przeglądu jest sporządzany raport, do którego szpital może wnieść zastrzeżenia w terminie 14 dni od dnia jego otrzymania. Na podstawie wyników przeglądu Rada Akredytacyjna CMJ dokonuje punktowej oceny spełnienia poszczególnych standardów i przedstawia swoje stanowisko Ministrowi Zdrowia, a ten nadaje szpitalowi tytuł szpitala akredytowanego lub nie. Procedura akredytacyjna jest odpłatna.
W praktyce akredytacja oznacza dla szpitala obowiązek zbierania i analizy danych dotyczących działalności medycznej, w tym zdarzeń niepożądanych, zakażeń szpitalnych, zgonów, rehospitalizacji czy reoperacji, które pozwalają na zmianę praktyki i wpływają na podniesienie bezpieczeństwa pacjentów. Takie analizy dotyczą przede wszystkim sytuacji odbiegających od przyjętej normy, ponieważ reoperacja może mieć charakter planowanego celowego działania.
Analizy wymagane przy akredytacji przez CMJ dotyczą monitorowania zakażeń szpitalnych, przebiegu i skutków znieczuleń, skutków zabiegów zaobserwowanych w czasie hospitalizacji, odległych skutków zabiegów (follow-up), badań powtórzonych w diagnostyce obrazowej, istotnych zdarzeń związanych z hospitalizacją tj.: reoperacje, readmisje, przedłużone hospitalizacje, przyczyn przedłużonego pobytu pacjentów, przyczyn zgonów pacjentów (taka analiza nie dotyczy pacjentów w stanach terminalnych oraz pacjentów przyjmowanych bezpośrednio na oddziałach intensywnej terapii), przyczyn zgonów okołooperacyjnych, nieplanowanych, powtórnych hospitalizacji (do 30 dni od daty poprzedniego wypisu), reoperacji i zdarzeń niepożądanych dotyczących pobytu pacjentów.

facebook