Dodana: 16 marzec 2018 09:49

Zmodyfikowana: 16 marzec 2018 09:49

Ochrona i promocja zdrowia. Zarząd Województwa podzielił na ten cel 200 tys. zł

Otrzyma je 15 organizacji, fundacji i stowarzyszeń z całego województwa, które dzięki temu otrzymają środki m.in. (pełna lista w załączniku poniżej) na: ograniczanie skutków zdrowotnych choroby nowotworowej piersi wśród kobiet po 65 roku życia, rehabilitację i aktywizację kobiet z chorobą nowotworową. Pieniądze zostały przeznaczone także na "Bolerioza da się żyć - Profilaktyczny program walki z chorobą zakaźną”, wsparcie środowiskowe osób z problemami zdrowia psychicznego, czy ABC zdrowego seniora.

Ilustracja do artykułu zarzad-ok.jpg

Uchwała w sprawie udzielenia dotacji podmiotom wyłonionym w otwartym konkursie ofert na wykonanie zadań publicznych w sferze ochrony i promocji zdrowia, w tym działalności leczniczej w rozumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej, wynikających z „Programu współpracy Województwa Podlaskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w 2018 roku” – została podjęta przez Zarząd Województwa Podlaskiego we wtorek 13 kwietnia br. 

Jak informuje Departament Zdrowia UMWP na konkurs wpłynęły 33 oferty, z czego 10 ofert nie spełniło wymogów formalnych. Komisja konkursowa dokonała oceny merytorycznej 23 ofert i podjęła decyzję o zarekomendowaniu do dofinansowania 15 projektów na łączną kwotę 200 000,00 zł. W opinii Komisji konkursowej i Departamentu Zdrowia Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego w Białymstoku podmioty posiadają doświadczenie merytoryczne oraz potencjał organizacyjny niezbędny do prawidłowej realizacji zamierzonych przedsięwzięć.

Przypomnijmy, że konkurs został ogłoszony na zadania z zakresu: ochrony i promocji zdrowia, w tym działalności leczniczej w rozumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej:

  1. Zadania w zakresie edukacji zdrowotnej i promocji zdrowia poprzez upowszechnianie wiedzy na temat zdrowego stylu życia w populacji województwa podlaskiego
  2. Zadania w zakresie wczesnego wykrywania oraz ograniczania skutków zdrowotnych schorzeń i urazów będących najczęstszą przyczyną zachorowań lub zgonów w województwie podlaskim.
  3. Działania dotyczące III-rzędowej profilaktyki w zakresie zdrowia psychicznego.
  4. Działania mające na celu zapobieganie i ograniczenie szerzenia się zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi w województwie podlaskim. 

Na realizację powyższych zadań przeznaczono środki finansowe z budżetu województwa do wysokości 200 000,00 zł.

Departament Zdrowia UMWP
(opr.mk)

 

Pliki do pobrania

facebook