Dodana: 18 kwiecień 2018 13:00

Zmodyfikowana: 18 kwiecień 2018 14:46

Oddział Chirurgii Dziecięcej w Szpitalu Wojewódzkim w Suwałkach już po remoncie

Modernizacja oddziału kosztowała prawie 240 tys. euro. Przedsięwzięcie w 85 procentach zostało sfinansowane z programu Współpracy Interreg V-A Litwa-Polska 2014-2020. Pozostała kwotę ( blisko 40 tys. euro) dołożył samorząd województwa podlaskiego. Otwarcie Oddziału Chirurgii Dziecięcej w Szpitalu Wojewódzkim im. Ludwika Rydygiera w Suwałkach odbyło się 18 kwietnia br. Udział w uroczystościach wziął m.in. Członek Zarządu Województwa Podlaskiego Bogdan Dyjuk.

Ilustracja do artykułu Szpital w Suwałkach (4).jpg

Modernizacja oddziału chirurgii dziecięcej została przeprowadzona w ramach projektu pt. „Poprawa jakości opieki zdrowotnej nad dziećmi w regionie przygranicznym Litwy i Polski”. Przedsięwzięcie jest realizowane w ramach Programu Współpracy Interreg V-A Litwa-Polska 2014-2020. Biorą w nim udział dwa szpitale z Polski (białostocka "Śniadecja" i suwalski szpital wojewódzki) oraz dwa szpitale litewskie (mariampolski i szpital Okręgu Olickiego).

Dzięki funduszom z Programu oddział chirurgii dziecięcej został wyremontowany, zmodernizowany i doposażony w niezbędną aparaturę medyczną i sprzęt – m.in. zostały zakupione 23 specjalistyczne łóżka.  
Poza tym zorganizowano szkolenia nt. pierwszej pomocy przy oparzeniach dzieci oraz nowoczesnych metod leczenia złamań u dzieci oraz warsztaty w tematyce metod diagnostyki i leczenia najbardziej niebezpiecznych wypadków u małych pacjentów.
W spotkaniach udział wzięli przedstawiciele wszystkich partnerskich Szpitali. 
Przeprowadzono też cykl spotkań w szkołach i instytucjach opiekuńczych o edukacji zdrowotnej.  

Warto dodać, że w 2017 roku w Oddziale Chirurgii Dziecięcej leczonych było 1 673 pacjentów, wykonano ponad 900 zabiegów.

W latach 2014-2017 Samorząd Województwa Podlaskiego wsparł działalność Szpitala przekazując kwotę ponad 14 mln zł. 

ak

***

Projekt pt. „Poprawa jakości opieki zdrowotnej nad dziećmi w regionie przygranicznym Litwy i Polski” realizowany jest w ramach Programu Współpracy Interreg V-A Litwa-Polska 2014-2020 w partnerstwie 2 szpitali z Polski oraz 2 szpitali z Litwy, tj.:

-  SP ZOZ Wojewódzki Szpital Zespolony im. Jędrzeja Śniadeckiego w Białymstoku – Lider,

- Szpital Wojewódzki im. dr. L. Rydygiera w Suwałkach,

- Instytucja Publiczna Szpital w Mariampolu,

- Instytucja Publiczna Szpital Okręgu Olickiego im. S. Kudirki.

 

Całkowity budżet projektu - 998 221,00 euro, dofinansowanie UE - 848 487,85 euro

(85% kosztów kwalifikowanych), w tym w części dotyczącej Szpitala Wojewódzkiego

w Suwałkach - 237 540,00 euro, w tym dofinansowanie UE - 85% kosztów kwalifikowanych, dofinansowanie z Budżetu Województwa Podlaskiego – 15 % kosztów kwalifikowanych, tj. 35 631 euro (ok. 150 tys zł).

 

Celem głównym projektu, którego realizacji podejmują się partnerskie Szpitale jest zapewnienie wysokiej jakości usług medycznych w obszarze przygranicza polsko-litewskiego skierowanych do dzieci, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci narażonych na wykluczenie społeczne i ubóstwo. Dzięki dodatkowej wiedzy i nowemu wyposażeniu instytucje partnerskie tworzą w regionie warunki do dostarczania nowych/lepszej jakości usług medycznych, umożliwiają większej części populacji, dzieci korzystanie z niezbędnych usług zdrowotnych w regionie bliżej ich domów, zmniejszają ich wykluczenie społeczne i ryzyko, że część rodziców w trudnej sytuacji społeczno-ekonomicznej nie będzie mogła skorzystać z niezbędnej pomocy medycznej dla dzieci w związku ze znaczną odległością instytucji medycznych.

 

W ramach projektu uwzględniono szereg działań o charakterze transgranicznym w tym:

  • cykl szkoleń dla personelu medycznego zatrudnionego w partnerskich szpitalach
  • wymiana doświadczeń i wiedzy pomiędzy instytucjami partnerskimi,
  • zakup niezbędnego sprzętu aparatury medycznej,
  • remont Oddziału Chirurgii Dziecięcej,
  • seminaria dla dzieci dotyczące edukacji prozdrowotnej

ak

fot.Wojewódzki Szpital im.dr Ludwika Rydygiera w Suwałkach 

facebook