Dodana: 20 luty 2019 15:31

Zmodyfikowana: 20 luty 2019 15:31

Dostęp do oddziałów neurologii i leczenia chorych z udarem mózgów w województwie podlaskim

− Zarząd Województwa Podlaskiego podejmuje szereg działań, które mają na celu podniesienie jakości usług medycznych w zakresie leczenia na oddziałach neurologicznych, w tym także tych gdzie leczone są udary. Przykładem są chociażby inwestycje realizowane w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Białymstoku czy Ośrodku Rehabilitacji w Suwałkach. – mówi Marek Malinowski, członek Zarządu Województwa.

Ilustracja do artykułu 538x0.jpg

Samorząd Województwa przygotował szerszą informację w sprawie dostępu do oddziałów neurologii i leczenia chorych z udarem mózgów w naszym regionie. Zapraszamy do zapoznania się z jej treścią.

Informacja w sprawie dostępu do oddziałów neurologii i leczenia chorych
z udarem mózgów w województwie podlaskim

Samorząd Województwa Podlaskiego jest podmiotem tworzącym dla trzech podmiotów leczniczych, w których zlokalizowane są oddziały neurologiczne oraz zapewniających możliwość leczenia pacjentów, u których rozpoznano udar mózgu. Są to:

  1. Szpital Wojewódzki im. J. Śniadeckiego w Białymstoku,
  2. Szpital Wojewódzkim im. L. Rydygiera w Suwałkach,
  3. Szpital Wojewódzki im. Kard. S. Wyszyńskiego w Łomży.

Szpitale te dysponują ogólną liczbą 1709 łóżek, w tym na oddziałach neurologicznych oraz pododdziałach udarowych jest to obecnie 164 łóżek. Należy podkreślić, że jednym ze świadczeniodawców zapewniających pacjentom możliwość leczenia na oddziale neurologicznym jest Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Białymstoku. W wymienionych szpitalach na oddziałach neurologicznych rejestrowanych jest rocznie około 7500 hospitalizacji (źródło: „Mapa potrzeb zdrowotnych w zakresie chorób układu nerwowego (neurologicznych wieku podeszłego) dla województwa podlaskiego, 2018 rok”, s. 321)).

Zarząd Województwa Podlaskiego na bieżąco monitoruje sytuację w zakresie dostępności i jakości leczenia w szpitalach, dla których Samorząd Województwa Podlaskiego pełni funkcję podmiotu tworzącego. W sytuacjach, w których istnieje realne zagrożenie dostępności świadczeń podejmuje skuteczne działania mające na celu zapewnienie dostępności i wzrost jakości usług. Działania te opierają się o wnikliwą analizę wykorzystania zasobów w szpitalach oraz analizę jakości leczenia, szczególnie uwzględniającą satysfakcję pacjentów z udzielanych świadczeń zdrowotnych.

Przeprowadzona w 2018 roku przez Samorząd Województwa Podlaskiego ocena satysfakcji pacjentów z udzielanych świadczeń wykazała, że pacjenci oddziałów neurologicznych szpitali nadzorowanych przez Samorząd Województwa Podlaskiego ocenili działalność w tym zakresie na poziomie 4,17 w skali 5-punktowej, a 3/4 pacjentów na pewno poleciłoby leczenie w tych oddziałach innym.

Analiza aktualnej sytuacji w zakresie dostępności leczenia neurologicznego, w tym dostępności leczenia udaru mózgu w szpitalach nadzorowanych przez Samorząd Województwa Podlaskiego wykazuje, że w okresie lat 2016-2018 odnotowano zmniejszenie liczby hospitalizacji na oddziałach neurologicznych z 4890 pacjentów w 2016 roku do 4360 pacjentów w 2018 roku. Przeciętne wykorzystanie łóżek w tych oddziałach w tym okresie wynosiło 77,1%, co świadczy o pewnych istniejących aktualnie i krótkotrwale rezerwach w zakresie liczby łóżek neurologicznych. Mając jednak na uwadze szybki wzrost potrzeb zdrowotnych mieszkańców województwa, prognozowany wzrost liczby osób zagrożonych koniecznością hospitalizacji na oddziałach neurologicznych, ze szczególnym uwzględnieniem konieczności zapewnienia dostępności nowoczesnych metod leczenia udaru mózgu konieczne będą w perspektywie średnio i długoterminowej (do 2031 roku) działania mające na celu zoptymalizowanie liczby łóżek szpitalnych i jakości leczenia. Zgodnie z danymi Ministerstwa Zdrowia sformułowanymi w „Mapie potrzeb zdrowotnych w zakresie chorób układu nerwowego (neurologicznych wieku podeszłego) dla województwa podlaskiego, 2018 rok” konieczne będzie zwiększenie liczby łóżek neurologicznych do 2031 roku.

Mając na uwadze powyższe, Samorząd Województwa Podlaskiego podejmuje liczne działania wspierające podniesienie jakości usług w zakresie leczenia na oddziałach neurologicznych, w tym zapewniających leczenie udarów. Przykładem tych działań są:

  1. Realizacja projektu „Poprawa warunków udzielania świadczeń zdrowotnych w zakresie neurologii poprzez modernizację budynku nr 12 SP ZOZ Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. J. Śniadeckiego w Białymstoku”.

Przedmiotem inwestycji jest modernizacja, przebudowa, nadbudowa i rozbudowa budynku nr 12 Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. Jędrzeja Śniadeckiego w Białymstoku.W budynku nr 12 po zrealizowaniu inwestycji będzie zlokalizowany Oddział Neurologiczny z Pododdziałem Udarowym. Realizacja inwestycji przyczyni się do podniesienia standardu oferowanych usług medycznych w zakresie neurologii. Planowany okres realizacji inwestycji: 2018–2019.

  1. Realizacja projektu pn. „Poprawa dostępności oraz jakości usług rehabilitacji leczniczej w województwie podlaskim - otwarcie nowoczesnego ośrodka rehabilitacyjnego w SP ZOZ Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym im. J. Śniadeckiego w Białymstoku” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego 2014-2020 oraz dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn.: „Termomodernizacja budynku Nr 9 – poprawa dostępności oraz jakości usług rehabilitacji leczniczej w województwie podlaskim – otwarcie nowoczesnego ośrodka rehabilitacyjnego w SP ZOZ Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym im. J. Śniadeckiego w Białymstoku”.

Po zrealizowaniu przedmiotowego projektu w budynku nr 9 zostanie zlokalizowany Oddział Rehabilitacji Neurologicznej i Ogólnoustrojowej, który obecnie zlokalizowany jest w 70-letnim budynku nr 12 przeznaczonym docelowo na potrzeby Oddziału Neurologicznego z Pododdziałem Udarowym.

W ramach projektu przewidziany jest także zakup sprzętu i wyposażenia sal dla pacjentów – łóżka, szafki przyłóżkowe, materace przeciwodleżynowe, urządzeń terapeutycznych kończyn górnych i dolnych, stoły pionizujące, laser wysokoenergetyczny, zestawy do ćwiczeń mowy dla pacjentów po udarach, zakup wyposażenia do gabinetów i pracowni w poradni rehabilitacyjnej. Okres realizacji projektu: 31.10.2017 – 31.01.2019 r. Poza ww. projektem z  budżetu Województwa Podlaskiego zostanie dofinansowana również termomodernizacja budynku Nr 9, która obejmie roboty elewacyjne, remont i modernizację dachu, wymianę stolarki zewnętrznej okiennej i drzwiowej, a także instalacji centralnego ogrzewania oraz realizację węzła cieplnego. Planowany okres realizacji zadania: maj 2018 – kwiecień 2019 r.

  1. Zakup sprzętu rehabilitacyjnego i aparatury medycznej do diagnostyki” na potrzeby Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Ośrodka Rehabilitacji w Suwałkach. Ośrodek Rehabilitacji udziela świadczeń zdrowotnych w rodzaju rehabilitacji lecznicza oraz ambulatoryjna opieka specjalistyczna, w ramach dwóch oddziałów stacjonarnych: 23 łóżkowego Oddziału Rehabilitacji Neurologicznej i 28 łóżkowego Oddziału Rehabilitacyjnego, 22 miejscowego Oddziału Dziennego Rehabilitacji, 12 miejscowego Oddziału Dziennego Rehabilitacji Dzieci, Poradni Rehabilitacji Leczniczej dla Dzieci i Dorosłych, Działu Fizjoterapii i Diagnostyki Zabiegowej oraz Poradni Leczenia Bólu.

Zakup sprzętu rehabilitacyjnego oraz aparatury medycznej do diagnostyki pozwolił na utworzenie nowych stanowisk, zwiększenie liczby wykonywanych procedur rehabilitacyjnych, rozszerzenie diagnostyki dla pacjentów oddziałów stacjonarnych, oddziałów dziennych oraz w poradniach. Otrzymana dotacja na zakup w/w sprzętu wpłynęła na poszerzenie zakresu realizowanych procedur pacjentom rehabilitowanych w gabinetach kinezyterapii, pacjentów unieruchomionych po urazach, udarach mózgu, operacjach kończyn górnych i dolnych, pacjentów po wypadkach komunikacyjnych wymagających natychmiastowej pomocy rehabilitacyjnej oraz szybkiej diagnostyki.

Wszystkie powyższe działania podejmowane przez Samorząd Województwa Podlaskiego ukierunkowane są na wzrost dostępności usług zdrowotnych, a szczególnie jakości leczenia chorych. Jest to szczególnie istotne w zakresie możliwości skutecznego leczenia w województwie podlaskim chorych z udarem mózgu, ponieważ w tym zakresie dostępne dane wskazują na niezadowalające jego efekty na tle Polski.

Zamiarem podejmowanych przez Samorząd Województwa Podlaskiego działań jest zwiększenie dostępności leczenia, stworzenie warunków umożliwiających skrócenie czasu oczekiwania na rozpoznanie choroby, szybkie rozpoczęcie leczenia, a szczególnie zwiększenie dostępności nowoczesnych metod leczenia skutecznie poprawiających wyniki leczenia chorych z udarem mózgu, ze szczególnym uwzględnieniem zmniejszenia wskaźnika śmiertelności w tej grupie chorych.

facebook