Dodana: 18 kwiecień 2018 14:42

Zmodyfikowana: 18 kwiecień 2018 14:45

Blisko dwa miliony dla Szpitala Wojewódzkiego w Suwałkach

Ponad 1 mln zł na powstanie z Suwalskiego Centrum Pulmonologicznego i Suwalskiego Centrum Ortopedycznego, 450 tys. zł na modernizację Szpitalnego Oddziału Ratunkowego i 16 500 zł na program walki z osteoporozą – to pieniądze na wkłady własne do projektów unijnych realizowanych przez Szpital Wojewódzki im. Ludwika Rydygiera w Suwałkach. Fundusze pochodzą z budżetu województwa podlaskiego. Stosowne umowy podpisano dziś (18.04) w siedzibie Szpitala. Zarząd województwa reprezentował marszałek Bogdan Dyjuk

Ilustracja do artykułu Szpital w Suwałkach (2).jpg

Informacje o projektach

„Wzrost jakości i dostępności opieki medycznej w Szpitalu Wojewódzkim w Suwałkach poprzez utworzenie specjalistycznych ośrodków skoordynowanej opieki zdrowotnej: Suwalskiego Centrum Pulmonologicznego oraz Suwalskiego Centrum Ortopedycznego

realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa VIII. Infrastruktura dla usług użyteczności publicznej, Działanie 8.4. Infrastruktura społeczna, Poddziałanie 8.4.1. Infrastruktura ochrony zdrowia.

 

Całkowita wartość projektu 8 011 679,64 zł, w tym:

koszty kwalifikowane                       7 999 999,99 zł          

dofinansowanie z UE                        6 799 999,94 zł           

udział własny                                  1 200 000,05 zł   

koszty niekwalifikowane                   11 679,64 zł

 

Celem nadrzędnym projektu jest zmniejszenie wśród mieszkańców województwa podlaskiego zjawiska przerywania, czy całkowitej rezygnacji z aktywności zawodowej z racji złego stanu zdrowia, tj. zachorowalności na choroby układu oddechowego i układu kostno-stawowo-mięśniowego poprzez poprawę dostępności do wysokiej jakości i efektywności opieki medycznej realizowanej przez Szpital Wojewódzki w Suwałkach na bazie współpracy opartej na modelu opieki koordynowanej. Grupę docelową projektu stanowią dorośli mieszkańcy województwa podlaskiego.

 

Działania projektu, których potrzeba wynika wprost z map potrzeb zdrowotnych dla województwa podlaskiego i jest zgodna z Policy Paper dla ochrony zdrowia na lata 2014-2020 to: powołanie Suwalskiego Centrum Pulmonologicznego i Suwalskiego Centrum Ortopedycznego na bazie POZ, AOS i oddziałów szpitalnych poprzez wyposażenie w nowoczesny sprzęt medyczny i w rozwiązania informatyczno-komunikacyjne dedykowane diagnostyce i leczeniu chorób układu oddechowego i kostno-stawowo-mięśniowego, przebudowę oddziałów szpitalnych – pulmonologicznego i ortopedycznego.

Realizacja projektu obejmuje okres luty 2017 r. – listopad 2018 r.

 

„Poprawa jakości i dostępności świadczonych usług medycznych w ramach Szpitalnego Oddziału Ratunkowego Szpitala Wojewódzkiego im. dr. Ludwika Rydygiera
w Suwałkach
realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, Oś priorytetowa IX. Wzmocnienie strategicznej infrastruktury ochrony zdrowia,Działanie 9.1.  Infrastruktura ratownictwa medycznego.

 

Całkowita wartość projektu           2 414 174,24 zł,

w tym:

Koszty kwalifikowane                             2 304 170,69 zł          

Dofinansowanie z UE                             1 958 545,08 zł           

Udział własny                                       345 625,61 zł   

Koszty niekwalifikowane                        110 003,55 zł

 

Dotacja celowa ze środków budżetu Województwa Podlaskiego w kwocie 455 629,00 zł jest udzielana na współfinansowanie ww. projektu w części dotyczącej udziału własnego
i kosztów niekwalifikowanych w projekcie
.

W ramach projektu zostanie przeprowadzona modernizacja Szpitalnego Oddziału Ratunkowego Szpitala Wojewódzkiego im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach
w niezbędnym zakresie, tj.:

- wymiany stolarki okiennej i drzwiowej SOR, w wiacie postoju ambulansów, w magazynie rzeczy osób chorych oraz w garażu pojazdów specjalnych,

- wymiany opraw oświetleniowych na energooszczędne (LED),

- remontu garażu dla ambulansów,

- modernizacji magazynu rzeczy osób chorych,

- wykonanie drogi łączącej SOR z lądowiskiem śmigłowca ratunkowego,

- utworzenie miejsc postojowych dla pojazdów specjalnych,

- montażu szlabanów w strefie lądowiska,

- wyposażenia SOR w dodatkowy/ brakujący specjalistyczny sprzęt i wyroby medyczne.

Okres realizacji projektu: styczeń 2018 r. – grudzień 2018 r.

 

Osteoporoza to nie wyrok – pilotażowy transgraniczny polsko–litewski program w walce z osteoporoząrealizowanego w ramach Programu Interreg V-A Litwa–Polska na lata 2014–2020.

 

Projekt stanowi wspólną transgraniczną inicjatywę Szpitala Wojewódzkiego w Suwałkach oraz Szpitala Okręgowego w Olicie (Alytus) i zakłada realizację kompleksowych działań skierowanych do środowiska medycznego (szkolenia, wizyty studyjne, poprawa infrastruktury) oraz społeczeństwa (kampania obejmująca działania informacyjne, edukacyjne i profilaktyczne).

 

Celem głównym projektu jest zapewnienie wysokiej jakości usług medycznych w obszarze przygranicza polsko-litewskiego, ze szczególnym uwzględnieniem osób narażonych na wykluczenie społeczne i ubóstwo.

 

Zakres projektu:

- cykl szkoleń dla personelu medycznego zatrudnionego w partnerskich szpitalach,

- wymiana doświadczeń i wiedzy pomiędzy instytucjami partnerskimi,

- remont poradni reumatologicznej,

- kampania edukacyjno-profilaktyczna.

 

Realizacja projektu obejmuje okres luty 2018 r.  – styczeń 2019 r.

 

Całkowita wartość projektu 49 335,00 EUR, w tym:

wartość projektu w części dotyczącej Szpitala Wojewódzkiego w Suwałkach

25 903,75 EUR, ok. 108 795,75 PLN, 

w tym:

koszty kwalifikowane                       25 903,75 EUR, ok. 108 795,75 PLN         

dofinansowanie z UE                        22 018,18 EUR, ok. 92 476,36 PLN    

udział własny                                         3 885 EUR, ok. 16 500 PLN

 

oprac.ak 

fot.Wojewódzki Szpital im.dr Ludwika Rydygiera w Suwałkach 

 

facebook