Dodana: 15 październik 2018 16:27

Zmodyfikowana: 15 październik 2018 16:27

53 mln zł w tej perspektywie finansowej na Programy Polityki Zdrowotnej w Województwie Podlaskim

Członek Zarządu Województwa Podlaskiego Bogdan Dyjuk, wicedyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy Hubert Ostapowicz, zastępca dyrektora Departamentu Zdrowia UMWP Dominik Maślach oraz liderzy i partnerzy pięciu programów profilaktycznych realizowanych w latach 2017-2021 przedstawili na dzisiejszej, 15 października konferencji prasowej zakres, stopień realizacji i budżety programów.

Ilustracja do artykułu Programy Polityki Zdrowotnej - konferencja (6).JPG

- Ochrona zdrowia to nie tylko leczenie to także profilaktyka i rehabilitacja i na to zwróciliśmy uwagę przy opracowaniu programów na rzecz mieszkańców województw podlaskiego właśnie w dziedzinach profilaktyki – powiedział na wstępie członek zarządu Bogdan Dyjuk.

Realizując wymogi ustawy 3 lata temu zaczęło się opracowywanie programów, których głównym partnerem stał się Uniwersytet Medyczny w Białymstoku. W styczniu ubiegłego roku programy zostały opracowane i przesłane do Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji w Warszawie jako jedne z pierwszych w kraju.

- Ocena była pozytywna, a Agencja podawała nasze programy jako przykład – dodał Bogdan Dyjuk.

„Regionalny Program Polityki Zdrowotnej Województwa Podlaskiego ukierunkowany na wzmocnienie potencjału zdrowia osób pracujących w województwie podlaskim”

Założenia programu referowała dr Michalina Krzyżak z Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku. Celem programu jest poprawa stanu zdrowia mieszkańców (pracujących) województwa podlaskiego. Z danych demograficznych dotyczących stanu zdrowia osób aktywnych zawodowo w Polsce wynika, iż oczekiwana długość życia w pełnym zdrowiu jest niższa niż granica wieku emerytalnego, co oznacza, iż część pracowników nie będzie mogła pracować do osiągnięcia ustawowego wieku emerytalnego. Co za tym idzie będzie wymagać wsparcia systemu ubezpieczeń społecznych, w tym zdrowotnych.

- Główną przyczyną umieralności są choroby cywilizacyjne, w grupie mężczyzn dotyczy to 64 proc. w grupie kobiet – 74 proc. Większość przypadków możliwa byłaby do uniknięcia w zakresie profilaktyki wczesnej i to są założenia naszego programu – powiedziała dr Michalina Krzyżak.

Liczba osób możliwych do objęcia działaniami Programu to ponad 300 tys. osób  w wieku 25-50 lat. W ramach programu przewidziano trzy poziomy interwencji: poziom I – szkolenia skierowane do edukatorów zdrowotnych i bezpośrednio do pracowników, poziom II - ocena ryzyka zdrowotnego przeprowadzana w miejscach pracy, poziom III - indywidualne działania interwencyjne.  

Przewidywany budżet programu to 8 200 000,00 zł; jednakże w trakcie realizacji okazało się, że koszty realizacji programu będą większe i wyniosą ponad 12,2 mln zł i takie dofinansowanie projekt otrzymał.

 

„Regionalny Program Polityki Zdrowotnej ukierunkowany na profilaktykę zaburzeń nerwicowych związanych ze stresem i pod postacią somatyczną u osób pracujących na terenie województwa podlaskiego”  

Program jest kierowany do osób pracujących w województwie podlaskim w wieku 20-64 lat oraz osób wykonujących zawody medyczne i pracujących w sektorze podstawowej opieki zdrowotnej a także lekarzy jednostek podstawowych służby medycyny pracy z terenu województwa podlaskiego. Przedmiotem realizacji programu będzie zapobieganie występowania oraz ograniczenie negatywnych skutków występowania zaburzeń nerwicowych m.in.: zaburzeń lękowych, obsesyjno-kompulsyjnych (nerwica natręctw), reakcji na ciężki stres, zaburzeń adaptacyjnych, dysocjacyjnych, zaburzeń występujące pod postacią somatyczną oraz innych zaburzeń nerwicowych.  Populacja możliwa do objęcia Regionalnym Programem Polityki Zdrowotnej to ok. 230 tys. osób. W ramach programu zaplanowano szeroko pojętą edukację, w tym warsztaty radzenia sobie ze stresem i sytuacjami kryzysowymi oraz konsultacje psychiatryczne i psychologiczne w formie e-konsultacji (telemedycyna) a także konsultacji indywidualnych.

- 40 proc. populacji rocznie zapada na zaburzenia nerwicowe, jeśli choć o odrobine uda się zmniejszyć ryzyko zapadania na zaburzenia nerwicowe, to będziemy mieli mniej chorych na serce, żołądek i inne schorzenia – uzupełnił dr Napoleon Waszkiewicz, kierownik Kliniki Psychiatrii UMB.

Całkowity koszt realizacji programu to 8 197 334 zł brutto.

 

„Program Polityki Zdrowotnej Województwa Podlaskiego ukierunkowany na rehabilitację ułatwiającą powroty do pracy osób z chorobą onkologiczną”  Celem głównym programu jest poprawa stanu zdrowia i jakości życia osób, które zachorowały na nowotwór złośliwy. Grupą docelową niniejszego programu może być blisko 5 tys. osób w wieku 20-64 lat, po chorobie nowotworowej, które wymagają wsparcia pod postacią rehabilitacji. Program został podzielony na etapy obejmujące: - utworzenie Onkologicznego Centrum Rehabilitacji, którego zadaniem będzie m.in.:

- koordynacja poszczególnych etapów programu oraz prowadzanie działań informacyjno-edukacyjnych.

- utworzenie czterech Punktów Konsultacyjnych Rehabilitacji (PKR) w Augustowie, Białymstoku (punkt w BCO), Łomży, Wysokiem Mazowieckiem – w których odbywać się będą konsultacje kwalifikujące poszczególnych uczestników do programu; 

- szkolenia osób wykonujących zawody medyczne i mające zastosowanie w ochronie zdrowia;

- szkolenia informacyjno-edukacyjne dedykowane organizacjom pozarządowym, - zabiegi rehabilitacyjne realizowane w systemie ambulatoryjnym oraz w systemie stacjonarnym, wsparcie psychologiczne, rehabilitacja społeczna.

Koszt realizacji Programu to  9 113 000 zł.

Jak powiedziała dyrektor BCO Magdalena Borkowska program jest w trakcie realizacji, odbyły się już pierwsze rekrutacje pacjentów, pierwsze szkolenia, grupa psychologów rozpoczęła studia podyplomowe z psychoonkologii, ruszyły tez szkolenia dla fizjoterapeutów.

 

„Program profilaktyki chorób odkleszczowych i eliminowanie skutków ich występowania w najbardziej zagrożonych grupach ryzyka województwa podlaskiego” Celem głównym programu jest zmniejszenie liczby zachorowań na boreliozę oraz kleszczowe zapalenie mózgu w województwie podlaskim. Program jest skierowany do osób, które są obarczone wyższym ryzykiem pokłucia przez kleszcze z racji częstszego przebywania na terenach zielonych (osoby pracujące w sektorze rolnictwa, łowiectwa i rybactwa). Program zawiera w sobie dwa rodzaje działań:- edukacyjne – cykl szkoleń uświadamiających mieszkańcom zagrożenia, jakie niesie pokłucie przez kleszcza oraz nauka zasad profilaktyki, - profilaktyczno-interwencyjne - w tym m.in. szczepienie mieszkańców przeciwko kleszczowemu zapaleniu mózgu.

- Leśnicy nie są objęci tym programem, gdyż wśród nich profilaktyka jest realizowana od 15 lat, są szczepieni na OZM i nie ma wśród nich zachorowań na odkleszczowe zapalenie mózgu co świadczy o skuteczności szczepionki – uzupełnił dr Sławomir Pancewicz z Kliniki Chorób Zakaźnych UMB.

Przewidywany koszt realizacji Programu to 4 042 666,00 zł.

 

„Program profilaktyki nabytych wad postawy skierowany do dzieci w wieku 5-14 lat z terenu województwa podlaskiego”  Celem głównym programu jest poprawa stanu zdrowia dzieci i młodzieży (5-14 lat) w województwie podlaskim poprzez m.in.:  

- działania profilaktyczne skierowane do dzieci i ich rodziców –  podkreślenie znaczenia prawidłowej postawy ciała oraz konsekwencji nieleczonych wad postawy, poznanie czynników sprzyjających powstawaniu wad postawy oraz możliwości ich eliminowania, znaczenie aktywności fizycznej i poznanie zasad racjonalnego żywienia;

- działania profilaktyczne – testy przesiewowe a także badania lekarskie oraz rehabilitacja dzieci,  u których stwierdzono wady postawy.

Przewidywany budżet programu to 8 000 000 zł. Konkursy na realizacje tego programu zostały ogłoszone, obecnie trwa etap oceny wniosków.

 

- Województwo Podlaskie w tej perspektywie finansowej przeznaczyło 53 mln zł na programy zdrowotne. Z tego 42 mln zł jest przeznaczone na właśnie te programy, a 11 mln zł na krajowe programy związane z profilaktyką raka jelita grubego, piersi i szyjki macicy. Te 5 programów to świadomy wybór województwa, są już w trakcie realizacji. A że programy są  4-letnie to sprawia, ze wsparcie będzie długotrwałe a profilaktyka bardziej skuteczna – podsumował wicedyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy Hubert Ostapowicz.

 (at)

facebook