Dodana: 20 wrzesień 2005 13:19

Zmodyfikowana: 25 kwiecień 2018 08:57

Wniosek o dofinansowanie robót budowlanych

W N I O S E K o dofinansowanie robót budowlanych w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z 2017 poz. 1332 z późn. zm.) dotyczących obiektu służącego rehabilitacji, w związku z potrzebami osób niepełnosprawnych, z wyjątkiem rozbiórki tego obiektu, ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych składa się do 30 listopada roku poprzedzającego wykonanie zadania - wniosek stanowi ofertę zawarcia umowy cywilnoprawnej i jego rozpatrzenie nie podlega przepisom kodeksu postępowania administracyjnego.

Karta informacyjna sprawy

DOFINANSOWANIE ZE ŚRODKÓW PAŃSTWOWEGO FUNDUSZU REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH ROBÓT BUDOWLANYCH W ROZUMIENIU PRZEPISÓW USTAWY - PRAWO BUDOWLANE, DOTYCZĄCYCH OBIEKTÓW SŁUŻĄCYCH REHABILITACJI.

Opis procedury

Ubiegający się o dofinansowanie, prowadzący działalność w zakresie rehabilitacji osób niepełnosprawnych przez okres, co najmniej dwóch lat przed dniem złożenia wniosku, mogą ubiegać się dofinansowanie robót budowlanych dotyczących obiektu służącego rehabilitacji ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, jeżeli spełniają łącznie następujące warunki:
1) są właścicielami nieruchomości lub użytkownikami wieczystymi nieruchomości albo byli przez okres, co najmniej jednego roku przed dniem złożenia wniosku o dofinansowanie robót i są nadal posiadaczami części lub całości nieruchomości,
2) udokumentują posiadanie środków własnych lub pozyskanych z innych źródeł na sfinansowanie kosztów realizacji zadania w wysokości nieobjętej dofinansowaniem,
3) przedstawią pozwolenie na budowę lub zgłoszenie przewidziane w przepisach prawa budowlanego.

UWAGA: wniosek stanowi ofertę zawarcia umowy cywilnoprawnej i jego rozpatrzenie nie podlega przepisom kodeksu postępowania administracyjnego.

Warunkiem wszczęcia sprawy jest złożenie wniosku.

Wniosek można złożyć:
- listownie - na adres: Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego, Departament Zdrowia, Białystok 15-888, ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 1
- osobiście (Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego, Białystok, ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 1, Kancelaria Ogólna, parter, p. 022)

Termin składania dokumentów
Wniosek wraz z załącznikami składa się do dnia 30 listopada roku poprzedzającego realizację zadania.

Sprawę prowadzi i informacji udziela

Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego
Białystok 15-888, ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 1

Departament Zdrowia
Referat Inwestycji  
Telefony:85/66-54-217; 85/66-54-161, 85/66-54-164

Adres:
15-888 Białystok
ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 1

Adres elektroniczny:
email: Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego

Godziny pracy:
pn.: 8.00 - 16.00
wt.-pt.: 7.30 - 15.30

Akty prawne

ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2018  r. poz. 511), rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej z dnia 6 sierpnia 2004 r. w sprawie określenia zadań samorządu województwa, które mogą być dofinansowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (Dz. U. 2015. 937), ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2017 poz. 1332 z późn. zm.), ustawa z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz. U. z 2018 r. poz. 362), ustawa z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2017 r. poz. 2168).

 

 

Pliki do pobrania

facebook