Dodana: 1 luty 2007 07:57

Zmodyfikowana: 21 listopad 2017 10:04

Zakłady opieki zdrowotnej nadzorowane przez Samorząd Województwa Podlaskiego

Z dniem 1 stycznia 1999 r. na mocy Ustawy z dnia 13 października 1998 r. Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz.U.  Nr 133 poz. 872 z późniejszymi zmianami), Samorząd Województwa Podlaskiego przejął uprawnienia organu założycielskiego w stosunku do 18 samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej i dwóch kolumn transportu sanitarnego, będących jednostkami budżetowymi.

W pierwszej połowie 1999 r. przekształcono Wojewódzką Kolumnę Transportu Sanitarnego w Białymstoku i Wojewódzką Kolumnę Transportu Sanitarnego w Suwałkach z jednostek budżetowych w jednostki posiadające osobowość prawną.
W 2000 r. na mocy uchwały Nr XXVII/211/2000 Sejmiku Województwa Podlaskiego z 25 września 2000 r. dokonano przekształcenia KTS w Suwałkach w samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej pod nazwą Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego SPZOZ w Suwałkach. Zakład ten rozpoczął działalność z dniem 1 stycznia 2001 r.
W IV kwartale 2001 r. na mocy uchwały Nr XLI/354/01 Sejmiku Woj. Podlaskiego z dnia 10 października 2001 r. Samorząd Województwa Podlaskiego rozpoczął procedurę likwidacji Obwodu Lecznictwa Kolejowego SPZOZ w Białymstoku. Proces likwidacji tego zakładu zakończył się 30 listopada 2003 r.
W 2002 r. na mocy uchwały Nr XLVIII/391/02 Sejmiku Województwa Podlaskiego przeprowadzono procedurę połączenia KTS w Białymstoku z Wojewódzką Stacją Pogotowia Ratunkowego w Białymstoku. Połączone zakłady rozpoczęły działalność 1 czerwca 2002 r.
W 2003 r. na mocy uchwały Nr VIII/66/03 Sejmiku Województwa Podlaskiego z 2 czerwca 2003 r. przeprowadzono procedurę połączenia Specjalistycznego Dermatologicznego ZOZ w Białymstoku z Wojewódzkim Szpitalem Specjalistycznym im. K. Dłuskiego w Białymstoku. Połączone zakłady rozpoczęły działalność 1 grudnia 2003 r.

W dniu 29 sierpnia 2011 r., na mocy uchwały Nr X/90/11 Sejmik Województwa Podlaskiego wyraził wolę połączenia Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. K. Dłuskiego w Białymstoku i Specjalistycznego ZOZ Gruźlicy i Chorób Płuc w Białymstoku z Uniwersyteckim Szpitalem Klinicznym w Białymstoku. Następnie w dniu 13 września 2011 r. Województwo Podlaskie i Uniwersytet Medyczny w Białymstoku zawarły porozumienie o połączeniu tych Zakładów. Zgodnie z postanowieniami wydanymi w dniu 31 stycznia 2013 r. przez Sąd Rejonowy w Białymstoku XII Wydział Gospodarczy KRS, połączenie ww. Zakładów nastąpiło w dniu 31 stycznia 2013 r., natomiast wpisy dotyczące wykreślenia Zakładów przejmowanych z KRS uprawomocniły się odpowiednio: 13 lutego 2013 r. w przypadku Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. K. Dłuskiego w Białymstoku, 14 lutego 2013 r. w przypadku Specjalistycznego ZOZ Gruźlicy i Chorób Płuc w Białymstoku.

W dniu 3 grudnia 2012 r., na mocy uchwały Nr XXIII/12 Sejmik Województwa Podlaskiego wyraził wolę połączenia SP Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego dla Dzieci i Młodzieży w Bacikach Średnich z Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej w Siemiatyczach. Następnie w dniu 11 stycznia 2013 r. Województwo Podlaskie i Powiat Siemiatycki zawarły porozumienie o połączeniu tych Zakładów. Zgodnie z postanowieniem wydanym w dniu 15 maja 2013 r. przez  Sąd Rejonowy w Białymstoku XII Wydział Gospodarczy KRS, połączenie ww. Zakładów nastąpiło w dniu 15 maja 2013 r., natomiast wpis dotyczący wykreślenia SP ZOL w Bacikach Średnich z KRS uprawomocnił się   w dniu 24 maja 2013 r.

 


 

Lista jednostek opieki zdrowotnej nadzorowanych przez Samorząd Województwa Podlaskiego:

1.   SP ZOZ Wojewódzki Szpital Zespolony im. J. Śniadeckiego w Białymstoku
      ul. M.C. Skłodowskiej 26, 15-278 Białystok, 
      tel. (85) 748-81-00 
      Dyrektor - Cezary Ireneusz Nowosielski
      e-mail: sekretariat_wsz@o2.pl
      www.sniadecja.pl
    

2.   Szpital Wojewódzki w Łomży im. S. K.Wyszyńskiego
      ul. Piłsudskiego 11, 18-400 Łomża, 
      tel. (86) 47-33-900
      Dyrektor – Roman Eugeniusz Nojszewski
      e-mail: szpital_lomza@interia.pl
      www.szpital-lomza.pl
    

3.   Szpital Wojewódzki im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach
      ul. Szpitalna 60, 16-400 Suwałki,
      tel. (87) 562-94-21
      Dyrektor - Adam Szałanda
      www.szpital.suwalki.pl  

4.   Białostockie Centrum Onkologii im. M. Skłodowskiej-Curie w Białymstoku 
      ul. Ogrodowa 12, 15-027 Białystok
      tel. centrala (85) 664-67-11, sekretariat (85) 664-68-00,  fax 743-59-13
      Dyrektor – Magdalena Joanna Borkowska
      e-mail: bco@onkologia.bialystok.pl   
      www.onkologia.bialystok.pl

5.  Podlaski Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Białymstoku
      ul. Wiewiórcza 10, 15-535 Białystok 
      tel. (85) 664-78-02
      p.o. Dyrektora - Bogumiła Szamatowicz
      e-mail: pwomp@pwomp.bialystok.pl
      www.pwomp.bialystok.pl

6.   Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Paliatywnej im. Jana Pawła II w Suwałkach
      ul. Szpitalna 54, 16-400 Suwałki
      tel. (87) 567-69-10
      Dyrektor - Irena Mickiewicz
      e-mail: spzop@list.pl
      www.paliatywna.suwalki.pl

7. Wojewódzki Ośrodek Profilaktyki i Terapii Uzależnień w Łomży
      ul. Rybaki 3, 18-400 Łomża
      tel. (86) 216-67-03
      Dyrektor - Renata Szymańska
      e-mail: wopitu@poczta.onet.pl
      www.odwyk.lomza.com

8. Specjalistyczny Psychiatryczny Samodzielny Publiczny ZOZ w  Suwałkach
      ul. Szpitalna 62, 16-400 Suwałki
      tel. (87) 567-21-03
      Dyrektor - Bożena Łapińska
      e-mail: spspzoz@suwalki.com
      www.psychiatria.suwalki.com

9. Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego S.P. ZOZ w Łomży
      ul. Szosa Zambrowska 1/19, 18-400 Łomża
      tel. (86) 216-62-15
      Dyrektor - Hanna Waniewska

10. SP ZOZ Ośrodek Rehabilitacji  w Suwałkach
      ul.  Waryńskiego 22 A, 16-400 Suwałki
      tel. (87) 566-22-33
      p.o Dyrektora - Irena Łukaszuk
      e-mail: or@spzozor.neostrada.pl

11. SP ZOZ Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Białymstoku 
      ul. Poleska 89, 15-874 Białystok
      tel. (85) 652-67-09
      Dyrektor - Bogdan Kalicki

12. Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego S. P. ZOZ w Suwałkach
      ul. Mickiewicza 11, 16-400 Suwałki
      tel. (87) 566-22-68
      Dyrektor - Krystyna Szczypiń

13. Samodzielny Publiczny Psychiatryczny ZOZ im. dr Stanisława Deresza   w Choroszczy 
    
  Pl. Z. Brodowicza 1, 16-070 Choroszcz
      Tel. cent. (85) 719-10-91,
      Tel. sekretariat: (85) 719-10-91 wew. 402
      Fax. (85) 719-28-00
      Dyrektor - Tomasz Teodor Goździkiewicz
      e-mail: szpital@sppchoroszcz.med.pl
      www.sppchoroszcz.med.pl

facebook