Dodana: 18 marzec 2019 19:09

Zmodyfikowana: 18 marzec 2019 19:09

Konsultacje społeczne „Program na rzecz poprawy warunków życia społecznego i zawodowego osób niepełnosprawnych w województwie podlaskim na lata 2019-2023”

Zapraszamy wszystkie podmioty działające na terenie województwa podlaskiego do wzięcia udziału w konsultacjach społecznych projektu „Programu na rzecz poprawy warunków życia społecznego i zawodowego osób niepełnosprawnych w województwie podlaskim na lata 2019 – 2023”, które odbędą się w okresie od 11.03.2019 – 25.03.2019 r.

Konsultacje przeprowadzone zostaną poprzez zebranie opinii i uwag w trzech podanych formach:

 

  • przekazane osobiście w siedzibie ROPS w Białymstoku,
  • przekazane drogą pocztową na adres ROPS: ul. Kombatantów 7, 15-110 Białystok,
  • przekazane drogą elektroniczną na adres: rops@rops-bialystok.pl.

 

Treść projektu Programu dostępna będzie w:

  • Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego
  • stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego www.wrota podlaskia.pl
  • stronie internetowej Regionalnego ośrodka Polityki Społecznej w Białymstoku rops-bialystok.pl

 

Wszelkie uwagi dotyczące treści Programu składane na piśmie, bądź drogą elektroniczną prosimy umieszczać na załączonym formularzu konsultacji społecznych. Państwa opinie pozwolą nam na uformowanie ostatecznej treści Programu. Wyniki konsultacji społecznych zostaną zamieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego, na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego oraz na stronie internetowej Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Białymstoku.

 

Zgodnie z art. 35 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (t.j. Dz.U. 2018 r., poz. 511 z późn. zm. ) do zadań samorządu województwa należy opracowanie i realizacja wojewódzkich programów dotyczących wyrównywania szans osób niepełnosprawnych i przeciwdziałania ich wykluczeniu społecznemu oraz pomocy w realizacji zadań na rzecz zatrudniania osób niepełnosprawnych.  
Prace nad jego przygotowaniem koordynował Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku przy merytorycznym wsparciu powołanego dnia 21.12.2017 r. Zespołu ds. aktualizacji i monitoringu „Strategii Polityki Społecznej Województwa Podlaskiego”.

                                                                                            

 

facebook