Dodana: 29 kwiecień 2018 08:58

Zmodyfikowana: 29 kwiecień 2018 08:58

Otwarty konkurs ofert na realizację w 2018 roku zadań publicznych należących do Województwa Podlaskiego w sferze turystyki i krajoznawstwa.

Zarząd Województwa Podlaskiego, podjął uchwałę nr 289/4091/2018 z dnia 27 kwietnia 2018 roku w dniu 27 kwietnia 2018 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wykonanie zadań należących do Województwa Podlaskiego realizowanych w okresie od 30 czerwca 2018 do 31 grudnia 2018 r. w sferze turystyki i krajoznawstwa.

Ilustracja do artykułu kajaki.jpg

 

RODZAJE ZADAŃ:

  1. Organizacja imprez turystycznych na terenie województwa podlaskiego o zasięgu minimum wojewódzkim,

  2. Opracowanie i wydawanie niekomercyjnych wydawnictw, w tym również multimedialnych, promujących walory turystyczne województwa podlaskiego.

Formularz oferty konkursowej należy złożyć w terminie od 30 kwietnia 2018 r. do 24 maja 2018 r. poprzez serwis witkac.pl, który jest zgodny z wzorem oferty, stanowiący załącznik do rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 sierpnia 2016 r. w sprawie wzoru ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. z 19 sierpnia 2016 r., poz. 1300).

Po złożeniu oferty przez serwis witkac.pl należy wydrukować Potwierdzenie złożenia oferty (wygenerowane automatycznie po prawidłowym złożeniu oferty) i dostarczyć to Potwierdzenie do Biura Obsługi Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego, 15-888 Białystok, ul. Kard. St. Wyszyńskiego 1 (parter, pokój 022) lub przesłać pocztą na ten adres (liczy się data stempla pocztowego).

Warunkiem rozpatrzenia oferty jest dostarczenie Potwierdzenia złożenia oferty
w 1 egzemplarzu, podpisanego przez osoby upoważnione do reprezentowania podmiotu zgodnie z wpisem w KRS lub innym dokumentem potwierdzającym status prawny oferenta
i umocowanie osób go reprezentujących w terminie
w terminie do 25 maja 2018 r.

Termin złożenia oferty w systemie witkac.pl – 30.04.2018 r. – 24.05.2018 r. 

Szczegółowe informacje dotyczące konkursu można uzyskać w Departamencie Edukacji, Sportu i Turystyki (tel. 85 66 54 484).

 

Pliki do pobrania

facebook