Dodana: 31 styczeń 2018 07:55

Zmodyfikowana: 31 styczeń 2018 15:46

Miejsca Przyjazne Rowerzystom na Szlaku Green Velo - zgłoszenia tylko do 31 stycznia

Organizatorzy Systemu Rekomendacji zapraszają: obiekty noclegowe (obiekty świadczące usługi krótkotrwałego wynajmu miejsc noclegowych, zarówno całoroczne, jak i sezonowe); atrakcje turystyczne, do których wstęp jest odpłatny lub nieodpłatny, ale posiadają swojego zarządcę, np. parki rozrywki, muzea, skanseny, niektóre parki narodowe; obiekty gastronomiczne (np. restauracje, bary); informacje turystyczne; pozostałe obiekty usługowe (stacje paliw, sklepy wielobranżowe, serwisy rowerowe, wypożyczalnie rowerów i sprzętu turystycznego); zlokalizowane na obszarze Polski Wschodniej (województwa: lubelskie, podlaskie, świętokrzyskie, podkarpackie, warmińsko-mazurskie), położone w tzw. korytarzu trasy Wschodniego Szlaku Rowerowego Green Velo (wykaz gmin stanowi załącznik nr 1a do Regulaminu współpracy) do zgłoszenia udziału w otwartym i nieodpłatnym systemie rekomendacji Miejsc Przyjaznych Rowerzystom na Szlaku Green Velo oraz do odnowienia otrzymanej rekomendacji MPR

Ilustracja do artykułu 0x0.jpg

Podstawą zgłoszenia udziału w systemie rekomendacji jest wypełnienie i przesłanie formularza zgłoszeniowego wraz z oświadczeniem o zapoznaniu się wnioskodawcy z Regulaminem współpracy i deklaracją prawdziwości składanego oświadczenia. W przypadku ubiegania o uzyskanie rekomendacji MPR w kategorii OBIEKTY NOCLEGOWE przez inny obiekt noclegowy, należy dołączyć  potwierdzoną za zgodność z oryginałem kopię wpisu do ewidencji innych obiektów noclegowych prowadzonej przez wójta (burmistrza, prezydenta miasta) właściwego ze względu na miejsce położenia obiektu wraz z oświadczeniem o jego aktualności (część C punkt 8,9 Formularza zgłoszeniowego)

 

Formularz zgłoszeniowy jest dostępny na portalu www.greenvelo.pl, a także w przypadku województwa:

 

Termin rozpoczęcia naboru: 20 grudnia 2017 r.

Termin zakończenia naboru: 31 stycznia 2018 r.

Termin zakończenia naboru uznaje się za zachowany, jeżeli wersja elektroniczna formularza zostanie wysłana na wskazany w ogłoszeniu adres e-mail do dnia 31 stycznia 2018 roku, natomiast wersja papierowa formularza zgłoszenia musi być dostarczona do Organizatora Systemu Rekomendacji najpóźniej do  7 lutego 2018 roku (liczy się data wpływu).

Podstawą uzyskania przez zgłoszony obiekt statusu Miejsca Przyjaznego Rowerzystom a także przedłużenia otrzymanej rekomendacji MPR będzie:

  • prowadzenie przez zgłaszany obiekt działalności zgodnej z zakresem kategorii objętych naborem, zgodnie z pkt. 3 a-e rozdziału II "Regulamin współpracy";
  • lokalizacja obiektu na terenie objętym naborem
    (zgodnie z załącznikiem 1a "Regulamin współpracy");
  • terminowość wypełnienia formularza zgłoszeniowego
    (decyduje data wysłania zgłoszenia);
  • kompletność wypełnienia formularza zgłoszeniowego, w tym dołączenie wymaganych zgodnie z pkt. 1d rozdziału VII z "Regulaminem współpracy" załączników graficznych oraz poświadczenie zgodności zakresu działalności obiektu z założeniami systemu rekomendacji w zakresie prawdziwości spełnienia kryteriów rekomendacji.

Zgłaszający się obiekt otrzyma mailem na wskazany w formularzu adres mailowy potwierdzenie zgłoszenia.

Obiekty, których zgłoszenia zostały odrzucone, otrzymają pisemną informację na wskazany
w formularzu adres korespondencyjny. Wszystkie zgłoszone i spełniające kryteria formalne (lokalizacja, kompletność i terminowość zgłoszenia) obiekty zostaną umieszczone na portalu www.greenvelo.pl oraz w dedykowanej aplikacji mobilnej. Zgodnie z pkt. 14 rozdział V "Regulaminem współpracy" w każdym momencie po otrzymaniu rekomendacji podmiot posiadający rekomendację MPR może zgłosić pisemnie lub mailowo rezygnację z udziału w systemie. Rezygnacja nie powoduje dla MPR żadnych, w tym finansowych, zobowiązań.

Rekomendacja przyznana będzie bezterminowo a jej weryfikacja następować będzie zgodnie "Regulaminem współpracy". 

Szczegółowe informacje o idei rekomendacji, rodzajach i standardach Miejsc Przyjaznych Rowerzystom,  kryteriach klasyfikacji tych miejsc, procedurze naboru, transparentności wyboru MPR-ów oraz szczegółowe zasady współpracy w ramach systemu Miejsc Przyjaznych Rowerzystom jak również zasady monitoringu i sprawozdawczości określone są w dokumencie "Zasady współpracy w ramach systemu rekomendacji Miejsc Przyjaznych Rowerzystom na portalu www.greenvelo.pl" zwanym dalej "Regulaminem współpracy". Dokument ten stanowi załącznik nr 1 do ogłoszenia o naborze.

Formularz zgłoszeniowy należy wypełnić zgodnie z instrukcją, podpisać i przesłać w terminie i na adres Organizatora Systemu Rekomendacji odpowiedniego w danym województwie. Formularz podpisuje właściciel zgłaszanego obiektu/miejsca lub osoba przez niego upoważniona. Formularz wraz ze zdjęciami przesyła się w wersji edytowalnej na adres e-mailowy wskazany w ogłoszeniu o naborze. Podpisany oryginał formularza wraz załącznikami należy dostarczyć do Organizatora Systemu Rekomendacji.

 

Organizatorem Systemu Rekomendacji w poszczególnych województwach są:

 

Województwo Podlaskie - Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego

Osoba odpowiedzialna za nabór:

Bożena Pogorzelska, tel. kontaktowy 85 665 44 85

Wypełniony formularz zgłoszeniowy należy wysłać w wersji edytowalnej na adres e-mail: mpr@wrotapodlasia.pl

Następnie wydrukowany i podpisany formularz należy dostarczyć osobiście, przez posłańca, wysłać  listem poleconym lub przesyłką kurierską na adres:  Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego Departament Edukacji, Sportu i Turystyki, ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 1, 15-888 Białystok.

 

Województwo Warmińsko - Mazurskie- Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego

Osoby odpowiedzialne za nabór:

Anna Jaroszuk –  tel. kontaktowy 89 521 69 00

Agnieszka Klucznik-Edriouch –  tel. kontaktowy  89 521 69 13

Wypełniony formularz zgłoszeniowy należy wysłać w wersji edytowalnej na adres e-mail: nabor_mpr@warmia.mazury.pl

Następnie wydrukowany i podpisany formularz należy dostarczyć osobiście, przez posłańca, wysłać  listem poleconym lub przesyłką kurierską na adres:  Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego Departament Turystyki i Sportu, ul. Mariańska 3, 10-052 Olsztyn. 

 

 Województwo Lubelskie - Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego

Osoby odpowiedzialne za nabór:

Anna Pietruszka - tel. kontaktowy 81 441 67 87

Tomasz Grodek – tel. kontaktowy 81 441 67 86

Wypełniony formularz zgłoszeniowy należy wysłać w wersji edytowalnej na adres  e-mail: mpr@lubelskie.pl

 Następnie wydrukowany i podpisany formularz należy dostarczyć osobiście, przez posłańca, wysłać listem poleconym lub przesyłką kurierską na adres:  Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego , Departament Promocji i Turystyki, ul. Grottgera 4, 20-029 Lublin

 

Województwo Podkarpackie - Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego

Osoba odpowiedzialna za nabór:

Kinga Aleksandrowicz Kostępska- tel. kontaktowy 17 747 66 16

Wypełniony formularz zgłoszeniowy należy wysłać  w wersji edytowalnej na adres e-mail: greenvelo@podkarpackie.pl

Następnie wydrukowany i podpisany formularz należy dostarczyć osobiście, przez posłańca, wysłać listem poleconym lub przesyłką kurierską na adres: Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego Departament Promocji i Współpracy Gospodarczej, al. Ł. Cieplińskiego 4, 35 – 010 Rzeszów

 

Województwo Świętokrzyskie - Regionalna Organizacja Turystyczna Województwa Świętokrzyskiego

Osoby odpowiedzialne za nabór:

Anna Chałacińska- tel. kontaktowy 41 361 80 57;

Anna Strzelecka- tel. kontaktowy 517 958 982

Anna Drzewiecka-  tel. kontaktowy 515 062 077

Wypełniony formularz zgłoszeniowy należy wysłać  w wersji edytowalnej na adres e-mail: a.chalacinska@swietokrzyskie.travel

Następnie wydrukowany i podpisany formularz należy dostarczyć osobiście, przez posłańca, wysłać listem poleconym lub przesyłką kurierską na adres: Regionalna Organizacja Turystyczna Województwa Świętokrzyskiego, ul. Ściegiennego 2/32,  25-033 Kielce

 

 

 

facebook