Dodana: 3 wrzesień 2017 16:51

Zmodyfikowana: 3 wrzesień 2017 16:51

Białowieża. IV Międzynarodowa Konferencja Naukowa - Turystyka na obszarach przyrodniczo cennych

IV Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Turystyka na obszarach przyrodniczo cennych” jest wspólnym przedsięwzięciem Zamiejscowego Wydziału Leśnego Politechniki Białostockiej w Hajnówce i Instytutu Kronenberga – Fundacji Przyszłości Obszarów Chronionych, której celem jest wzmocnienie dialogu naukowego na temat stanu i przyszłości turystyki na obszarach przyrodniczo i kulturowo cennych. Konferencja ma wzmacniać współpracę różnych uczelni, instytucji ochrony przyrody i ochrony zabytków, instytucji eksperckich, przedsiębiorstw i samorządów.

Ilustracja do artykułu turystyka.jpg

 

Białowieża, 7-8 września 2017

 

 

Tematem łączącym wszystkie obszary merytoryczne tegorocznej konferencji jest ustanowiony przez ONZ „Międzynarodowy rok zrównoważonej turystyki na rzecz rozwoju”. Należy podkreślić, że konferencja odbywa się między innymi w jubileuszowym roku 30-lecia Raportu p. dr Gro Harlem Brundltand „Nasza wspólna przyszłość” oraz 45-tą rocznicę ustanowienia „Konwencji w sprawie ochrony światowego dziedzictwa kulturalnego i naturalnego UNESCO”.

Konferencję wspiera Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego. Partnerami są jednostki organizacyjne z trzech największych podlaskich uczelni: Wydział Architektury Politechniki Białostockiej, Wydział Historyczno-Socjologiczny Uniwersytetu w Białymstoku, Wydział Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku, a także Białowieski Park Narodowy, Instytut Biologii Ssaków PAN w Białowieży, Polskie Towarzystwo Agrofizyczne PAN, Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Białymstoku, firma Infinity Group i Starostwo Powiatowe w Hajnówce.

Tradycyjnie konferencja odbędzie się w Białowieży w dniach 6-7 września br. Umiejscowienie tego przedsięwzięcia w Białowieskim Parku Narodowym i na terenie Puszczy Białowieskiej, która jest jednym polskim przyrodniczym obiektem na Liście Światowego Dziedzictwa UNESCO tworzy dodatkowy, niezwykle ważny atrybut do tegorocznej dyskusji o dziedzictwie przyrodniczym i kulturowym oraz uwarunkowaniach rozwoju turystyki na obszarach przyrodniczo cennych.

Członkami Honorowymi Komitetu Naukowego konferencji są wybitni eksperci z zakresu turystyki, ochrony dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego. W konferencji potwierdzili swój udział: p. Aleksandra Wacławczyk – zastępca Sekretarza Generalnego PK UNESCO, p. Barbara Werner – członek Prezydium PKN ICOMOS (Międzynarodowa Rada Ochrony Zabytków i Miejsc Historycznych), p. Mariusz Czuba – zastępca Dyrektora Narodowego Instytutu Dziedzictwa, p. Jerzy Halbersztadt – Wiceprzewodniczący KN ICOM Polska (Międzynarodowa Rada Muzeów). Organizatorzy liczą, że białowieskie spotkanie zgromadzi ponad 130 naukowców, leśników, dyrektorów parków narodowych i krajobrazowych, pracowników jednostek kultury, muzealników. W zaplanowanych debatach uczestniczyć będą także czołowi samorządowcy, architekci i eksperci od zarządzania środowiskiem.

Podstawowy program konferencji tworzy 12 sesji realizowanych zarówno w formule sesji plenarnych, sesji z panelami eksperckimi oraz sesji posterowej.

Podczas konferencji zaprezentowane zostaną także projekty obiektów i rozwiązań przestrzennych dedykowanych Kanałowi Augustowskiemu, przygotowanych przez studentów Wydziału Architektury Politechniki Białostockiej.

Uczestnicy konferencji będą mieli możliwość wysłuchania blisko 50 referatów, uczestniczenia w dwóch panelach eksperckich i dyskusji moderowanej. Tematy sesji przedstawiają się bardzo interesująco:

7 września 2017 (czwartek)

Sesja I. Dziedzictwo przyrodnicze i kulturowe jako obszar wartości powszechnych i wspólnych
Sesja II. Zasoby Światowego Dziedzictwa Ludzkości na obszarach chronionych
Sesja III: Potencjał turystyczny Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego
Sesja IV. Komunikacja i wizerunek potencjału turystycznego
Sesja V. Dziedzictwo kulturowe jako źródło produktów turystycznych
Sesja VI. Parki narodowe i krajobrazowe – turystyka, ochrona, edukacja

Sesja VII. Muzea i ich rola w ochronie materialnego i niematerialnego dziedzictwa kulturowego regionów
Gala Finałowa Nagrody Kronenberga 2017

 

8 września 2017 (piątek)

Sesja VIII. Krajowe i międzynarodowe wzorce zarządzania potencjałem turystycznym
Sesja IX. Atrakcyjność turystyczna obszarów leśnych
Sesja X. Wykorzystanie zasobów naturalnych w promocji zachowań prozdrowotnych turystów
Sesja XI. Oferta turystyczna na obszarach przyrodniczo cennych

Sesja XII. Sesja posterowa

Specjalny wymiar będzie miała sesja IV: „Komunikacja i wizerunek potencjału turystycznego”, którą poprowadzą specjaliści z firmy Infinity Group.

Podczas konferencji zostanie także wręczona Nagroda Kronenberga 2017 „Omne Trinum Perfectum”, której inicjatorem jest Instytut Kronenberga. Nagrodę Kronenberga otrzymuje przedsięwzięcie, firma lub organizacja, która swoim działaniem tworzy wzorce biznesowe łączące działalność gospodarczą z dziedzictwem przyrodniczym i kulturowym oraz pozytywnie wpływa na wizerunek województwa podlaskiego i regionu.

Poprzednie trzy edycje Międzynarodowej Konferencji Naukowej „Turystyka na obszarach przyrodniczo cennych” były bardzo owocne. Poza zrealizowanymi debatami naukowymi stworzyły również możliwość wymiany poglądów i stanowisk - często od siebie bardzo odległych. Organizatorzy liczą, że tak jak w latach poprzednich, tegoroczne spotkanie będzie zapamiętane jako merytoryczna dyskusja, której jednym z efektów będzie zbliżenie stanowisk między nauką, samorządami a instytucjami sprawującymi opiekę nad dziedzictwem przyrodniczym i kulturowym.

W skrócie o konferencji:

  • 12 sesji (łącznie wszystkich sesji)

  • 47 referatów w programie

  • 2 sesje z dyskusjami panelowymi (Sesja Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego i Sesja V „Dziedzictwo kulturowe jako źródło produktów turystycznych”)

  • 1 dyskusja moderowana (Sesja Muzealna)

  • 1 sesja posterowa naukowa

  • 2 ekspozycje posterowe Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego

  • 1 wystawa projektów rozwiązań przestrzennych i architektonicznych dedykowanych Kanałowi Augustowskiemu

Strona internetowa konferencji: www.tnopc.pb.edu.pl

 

Dane kontaktowe:

dr Ewa Zapora, Prodziekan ds. Nauki

Zamiejscowy Wydział Leśny Politechniki Białostockiej w Hajnówce

Przewodnicząca Komitetu Organizacyjnego

tnopc@pb.edu.pl t. 797 995 998

 

facebook