Dodana: 15 wrzesień 2010 07:32

Zmodyfikowana: 15 wrzesień 2010 07:32

Fundusze Europejskie na sport

Sport odgrywa coraz ważniejszą rolę ze względu na jego znaczenie w aspekcie społecznym, edukacyjnym i kulturowym. Dlatego Fundusze Europejskie zaplanowane w narodowej Strategii Spójności 2007 - 2013 sprzyjają rozwojowi infrastruktury sportowej, a także podnoszeniu kwalifikacji pracowników związanych zawodowo ze sportem (np. trenerów i instruktorów).

Działania związane z infrastrukturą sportową mogą być współfinansowane z programów regionalnych oraz programów Europejskiej Współpracy Terytorialnej, natomiast projekty wspierające rozwój kompetencji pracowników mogą uzyskać dofinansowanie z Programu Kapitał Ludzki.

* * *

INFRASTRUKTURA SPORTOWA W REGIONACH

Głównym źródłem finansowania infrastruktury sportowej są regionalne programy operacyjne (RPO). Każde województwo ma swój program regionalny. Poszczególne programy różnią się od siebie, ponieważ każdy z nich jest dostosowany do specyficznych potrzeb regionu. Programy regionalne zostały opracowane i są zarządzane przez urzędy marszałkowskie, które odpowiadają za ich sprawną realizację.

Programy regionalne umożliwiają finansowanie inwestycji w infrastrukturę związaną ze sportem, jedynie jeżeli inwestycje te:

- zwiększają potencjał turystyczny regionów,
- są powiązane z infrastrukturą społeczną i edukacyjną,
- wzmacniają funkcje miejskie i metropolitalne.

Należy jednak pamiętać, że programy regionalne w zależności od województwa są zróżnicowane, zarówno jeśli chodzi o zakres wsparcia, jak i szczegółowe zasady i procedury jego udzielania.

Przykładowe rodzaje projektów z zakresu infrastruktury sportowej, które można finansować z programów regionalnych:

Wzmacnianie potencjału turystycznego regionów 

- budowa, przebudowa, rozbudowa i remonty obiektów sportowych i rekreacyjnych (boiska, korty, ścieżki zdrowia, baseny, hale sportowe) oraz podniesienie standardu infrastruktury towarzyszącej i zagospodarowanie terenu wokół obiektów rekreacyjno-sportowych,
- dostosowanie istniejącej infrastruktury obiektów turystycznych i rekreacyjno-sportowych do potrzeb osób niepełnosprawnych,
- renowacja i rozbudowa urządzeń rekreacyjno-sportowych,
- budowa, przebudowa, rozbudowa infrastruktury przeznaczonej do uprawiania turystyki aktywnej, np. stacji narciarskich, portów i przystani żeglarskich, ścianek wspinaczkowych, ścieżek rowerowych, wypożyczalni sprzętu,
- budowa, rozbudowa, odbudowa i remont otwartych oraz zamkniętych obiektów sportowych, niepowiązanych z infrastrukturą szkolną oraz zakup niezbędnego wyposażenia powiązanego z projektem,
- organizacja imprez sportowych i rekreacyjnych.

Powiązanie z infrastrukturą społeczną i edukacyjną regionów 

- budowa, przebudowa, rozbudowa, remont i wyposażenie obiektów sportowych przy placówkach edukacyjnych (np. sale gimnastyczne, szkolne boiska sportowe, baseny),
- budowa, przebudowa, rozbudowa, remont i wyposażenie obiektów sportowych przy szkołach wyższych,
- organizacja imprez sportowych.

Wzmacnianie funkcji miejskich i metropolitalnych w regionach 

- przedsięwzięcia w zakresie publicznej infrastruktury związanej m.in. z rozwojem funkcji sportowych i rekreacyjnych o charakterze metropolitalnym oraz ponadlokalnym,
- zagospodarowanie zdegradowanych przestrzeni miast z przeznaczeniem na funkcje publiczne, takie jak: place, ciągi komunikacji pieszej i rowerowej, parki, place zabaw, tereny sportowe, zbiorniki wodne,
- uporządkowanie i zagospodarowanie przestrzeni publicznych, tj. w szczególności placów, ulic, skwerów, zieleńców, placów zabaw, terenów sportowych, zbiorników wodnych,
- renowacja, remont, przebudowa, modernizacja oraz adaptacja zabudowy przemysłowej oraz powojskowej, m.in. na cele sportowe i rekreacyjne.

* * *

SPORT NA OBSZARACH PRZYGRANICZNYCH

Fundusze Europejskie na wsparcie infrastruktury sportowej i rekreacyjnej można także pozyskać z programów Europejskiej Współpracy Terytorialnej, w szczególności z programów współpracy transgranicznej. Polska uczestniczy w 9 takich programach, przy czym 6 z nich to programy dwustronne: polsko-litewski, polsko-słowacki, polsko-czeski i trzy polsko-niemieckie. Ponadto realizowane są dwa programy z udziałem naszych sąsiadów spoza Unii Europejskiej. Są to programy: Polska-Litwa-Rosja oraz Polska-Białoruś-Ukraina. Polska wspólnie z Niemcami, Danią i Szwecją uczestniczy także w Programie Południowy Bałtyk. Trzeba jednak pamiętać, że w przypadku programów transgranicznych do wsparcia nie kwalifikuje się całe terytorium państwa, lecz tylko ściśle określony obszar przygraniczny.

Większość programów transgranicznych - aż 5 - jest zarządzanych przez stroną polską. Programy te różnią się od siebie, również w zakresie możliwości wsparcia sportu. Dlatego każdy z nich należy analizować indywidualnie.

Przykładowe rodzaje projektów z zakresu sportu w ramach programów Europejskiej Współpracy Terytorialnej:

- budowa i rozbudowa infrastruktury rekreacyjno-sportowej ważnej dla wzajemnej współpracy po obu stronach granicy,
- turnieje, zawody i obozy sportowe, które przyczyniają się do integracji mieszkańców obszarów transgranicznych.

* * *

KADRY DLA ROZWOJU SPORTU

Program Kapitał Ludzki w jednym z tzw. Priorytetów, czyli obszarów wsparcia daje możliwość podnoszenia kwalifikacji zawodowych osób pracujących, w tym również osób zawodowo związanych ze sportem. Z tego programu w ramach Priorytetu VIII Regionalne kadry gospodarki mogą być finansowane m.in. projekty dotyczace:
- zwiększenia umiejętności zawodowych kadr trenerskich,
- doradztwa dla przedsiębiorstw, w tym również dla przedsiębiorstw z sektora sportowego,
- kursów na instruktorów i animatorów sportowych.

* * *

INTEGRACJA PRZEZ SPORT

Z Programu Kapitał Ludzki z Priorytetu VII Promocja integracji społecznej mogą być finansowane m.in. integracyjne zawody sportowe dla osób niepełnosprawnych, jako jedna z form aktywizacji społecznej osób napotykających specyficzne problemy w integracji.

* * *

SPORT W SZKOLE

Program Kapitał Ludzki umożliwia również m.in. wsparcie szkół sportowych prowadzących kształcenie ogólne. Z Priorytetu IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach mogą być finansowane programy rozwojowe tych szkół, obejmujące np. dodatkowe zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze i specjalistyczne służące zmniejszaniu dysproporcji edukacyjnych w procesie kształcenia.

Zajęcia sportowe mogą być także jednym z elementów programów rozwojowych szkół i placówek prowadzących kształcenie ogólne lub zawodowe. Tego rodzaju zajęcia również mogą być finansowane z Programu Kapitał Ludzki z Priorytetu IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach.

* * *

Więcej informacji o Funduszach Europejskich - www.funduszeeuropejskie.gov.pl.
Punkt Informacyjny Ministerstwa Rozwoju Regionalnego
Warszawa, ul. Krucza 38/42, punktinformacyjny@mrr.gov.pl.

facebook