Dodana: 13 październik 2016 14:12

Zmodyfikowana: 14 październik 2016 08:18

XIV Europejski Tydzień Regionów i Miast 2016

Od 10 do 14 października w Brukseli trwa XIV Europejski Tydzień Regionów i Miast 2016 (Open Days). To cykliczne wydarzenie stanowi czterodniowy cykl warsztatów i debat z udziałem urzędników reprezentujących regionalne i miejskie organy administracji, a także ekspertów i naukowców w dziedzinach rozwoju regionalnego i miejskiego. Województwo podlaskie reprezentują Marszałek Województw Podlaskiego Jerzy Leszczyński, Dyrektor Gabinetu Marszałka Województwa Podlaskiego Wiesław Żyliński, Dyrektor Departamentu Społeczeństwa Informacyjnego UMWP Agnieszka Aleksiejczuk

Ilustracja do artykułu IMG_5295.JPG

Europejski Tydzień Regionów i Miast 2016 to również uznana platforma komunikacji politycznej w sprawie rozwoju polityki spójności UE.
Podnosi świadomość decydentów na temat znaczenia regionów i miast w kształtowaniu polityki UE.
Europejski Tydzień Regionów i Miast to największe europejskie wydarzenie publiczne tego rodzaju. XIV edycja Open Days odbywa pod hasłem „Regiony i miasta na rzecz zrównoważonego rozwoju sprzyjającego włączeniu społecznemu”.

W dniu 11 października dzięki zaangażowaniu Biura Regionalnego Województwa Podlaskiego w Brukseli województwo podlaskie pełniło rolę lidera konglomeratu „Edukacja z zakresu przedsiębiorczości  dla wzrostu gospodarczego”. Zaproszeni zostali do niego Irlandia Północna (Wielka Brytania), Umbria (Włochy), Ołomuniec (Czechy), Varaždin (Chorwacja), Karlovac (Chorwacja), Vojvodina (Serbia), Presov (Słowacja) oraz Województwo Świętokrzyskie.

Konglomerat Województwa Podlaskiego zorganizował debatę pt. „Przedsiębiorczość młodzieży kluczem do zwiększenia konkurencyjności i wzrostu gospodarczego w regionach”.
Celem debaty było pokazanie wpływu kształcenia i szkolenia przedsiębiorczości wśród ludzi młodych na tworzenie wzrostu gospodarczego i rozwoju biznesu. Debata była okazją do dyskusji na temat usunięcia istniejących barier administracyjnych i sposobów wspierania przedsiębiorców w kluczowych fazach cyklu biznesowego.
Było to również pole do dzielenia się najbardziej udanymi praktykami regionów i innowacyjnych strategicznych podejść władz regionalnych w stosunku
 do podjętych tematów.
Istotne było również nawiązanie dialogu pomiędzy decydentami politycznymi
i zainteresowanymi stronami w celu zbadania, jak miasta i regiony UE mogą lepiej promować przedsiębiorczość uwzględniając przy tym zmiany metodologii edukacji na wszystkich poziomach w zależności do rzeczywistych potrzeb rynków regionalnych, wspierania inicjatywy startupowych, inicjatywy uświadamiających młodzież itp.

W ramach Open Days zorganizowana została przez CPMR, (międzynarodową organizację zrzeszającą peryferyjne regiony europejskie,  której Województwo Podlaskie jest członkiem) oraz  DG REGIO konferencja pt. „The role of Cohesion Policy in delivering EU priorities”.
W konferencji CPMR uczestniczyli przedstawiciele Województwa Podlaskiego – Marszałek Województw Podlaskiego Jerzy Leszczyński, Dyrektor Gabinetu Marszałka Województwa Podlaskiego Wiesław Żyliński, Dyrektor Departamentu Społeczeństwa Informacyjnego UMWP, Agnieszka Aleksiejczuk

Cel konferencji to ukazanie w jakim stopniu Polityka Spójności wspiera i dystrybuuje priorytety UE, będąc jednocześnie polityką, która rządzi się swoimi prawami. Była to również kontynuacja konferencji pt. „Inwestowanie w błękitny wzrost”, która miała miejsce w lutym 2016 roku w Haarlem podczas holenderskiej prezydencji w UE, na której to starano się spojrzeć na Politykę Spójności, jako politykę inwestycyjną. Obie te konferencje mają zasilić stanowisko CPMR odnośnie reformy Polityki Spójności po 2020 roku.

Konferencję otworzyła Komisarz ds. Polityki Regionalnej Corina Cretu. W swoim wystąpieniu nawiązała do toczącej się aktualnie dyskusji dotyczącej Polityki Spójności po roku 2020. Komisarz komentując opóźnienia we wdrażaniu programów regionalnych zachęcała do dołożenia wszelkich starań, aby proces ten nabrał pełnej dynamiki, ponieważ jest to niezwykle istotne w związku z toczącą się dyskusją nad budżetem Unii Europejskiej, której wyniki mogą rzutować na kształt polityki spójności po 2020 roku. Dużo uwagi
w swym wystąpieniu poświęciła kwestii uproszczeń we wdrażaniu polityki spójności, których odpowiednie zastosowanie powinno przełożyć się na szybsze i łatwiejsze wdrażanie projektów. Komisarz Cretu podkreśliła, że Komisja Europejska stoi na stanowisku, że polityka spójności powinna być dostępna dla wszystkich regionów Europy. Zarówno słabiej rozwinięte regiony, jak i te które radzą sobie lepiej powinny po 2020 roku mieć dostęp do instrumentów finansowych w ramach tej polityki.

Konferencja zgromadziła przedstawicieli instytucji unijnych, szefów regionów, oraz ekspertów  z dziedziny polityki spójności, którzy podzielili się swoimi doświadczeniami w tematyce:

 • wpływu Polityki Spójności na priorytety UE związane z Unią Energetyczną
  i zmianami klimatycznymi;
 • wkładu Polityki Spójności w tworzeniu Jednolitego Rynku Cyfrowego;
 • wkładu Polityki Spójności w kwestii podjęcia działań związanych
  z migracją ludności/ kryzysem migracyjnym/uchodźcami w regionie;
 • pozytywnego wpływu jednego lub wielu uwarunkowań ex ante na usprawnienie zarządzania;
 • osiągnięć w realizowaniu strategii inteligentnych specjalizacji
  w regionie;
 • pozytywnych zmian w procedurze zamówień publicznych w kontekście wdrażania programów Polityki Spójności;
 • wkładu Polityki Spójności w modernizację administracji publicznej
  i osiąganie celów TO11 (doświadczenia w regionie);
 • pozytywnego wpływ Polityki Spójności na rynek pracy/edukację/system szkoleniowy w regionie;
 • wpływu Polityki Spójności na poprawę otoczenia biznesu w regionie.

 

Jednym z prelegentów w sesji dotyczącej wkładu Polityki Spójności do europejskiego zarządzania gospodarczego była Dyrektor Departamentu Społeczeństwa Informacyjnego w UMWP Agnieszka Aleksiejczuk. Przedstawiła ona projekt Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego zrealizowany ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego 2007 – 2013 we współpracy ze 129 jednostkami samorządu terytorialnego, a także działania komplementarne wdrażające ideę E-Podlaskie, jak Podlaski System Informacyjny E-zdrowie i Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej – województwo podlaskie.

 

 

 

facebook