Dodana: 30 październik 2018 14:51

Zmodyfikowana: 30 październik 2018 14:51

Zakończyła się LIII sesja Sejmiku Województwa Podlaskiego. Ostatnia w kadencji 2014-2018

Rozpatrzenie informacji o stanie środowiska w naszym województwie, zmiany w budżecie województwa na 2018 rok, ale przede wszystkim rozpatrzenie uchwały w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego Województwa Podlaskiego Cezarego Cieślukowskiego – zdominowały obrady LIII sesji Sejmiku Województwa Podlaskiego.

Ilustracja do artykułu sejmik 29.10-82.jpg

Na koniec nie zabrakło podziękowań radnych za dotychczasową pracę, w tym tych, którzy jak Mieczysław Bagiński, który po 20 latach pracy na rzecz samorządu kończy swoją przygodę z sejmikiem. W imieniu Zarządu Województwa Podlaskiego podziękowania dla radnych, dyrektorów departamentów w UMWP i podległych jednostek oraz dla wszystkich pracowników złożył Jerzy Leszczyński, ustępujący Marszałek Województwa Podlaskiego.

Kolejne posiedzenie Sejmiku Województwa Podlaskiego odbędzie się już w nowym składzie, gdzie większość zdobyli radni Prawa i Sprawiedliwości (więcej przeczytasz: TUTAJ).

Obrady LIII sesji sejmiku otworzył w poniedziałek, 29 października Jacek Piorunek, przewodniczący Sejmiku.

Po przyjęciu protokołów z poprzednich dwóch sesji i zaaprobowaniu zmian w programie obrad – radni wysłuchali informacji Podlaskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska w Białymstoku o stanie środowiska na obszarze województwa podlaskiego w 2017 roku.

Na pytania radnych odpowiadała Grażyna Żyła – Pietkiewicz, Podlaski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska w Białymstoku. I tak radny Leszek Dec dopytywał o reakcję WIOŚ  w sprawie niedawnego wycieku ścieków do jeziora Wigry. Grażyna Żyła – Pietkiewicz wyjaśniała, że na skutek awarii oczyszczalni ścieków w Suwałkach doszło do wycieku ścieków do jeziora Wigry. Jak zapewniała zostały dopełnione wszelkie procedury związane z reakcją na tego typu zdarzenie, a sama sprawa została przez inspektorów WIOŚ zgłoszona do prokuratury, gdzie obecnie prowadzone jest postępowanie w tej sprawie. Radny Leszek Dec poprosił o szczegółowe wyjaśnienia na piśmie w tej sprawie.

Z kolei radny Bogusław Debski dopytywał czy rzeczywiście z badań wynika, że jakość powietrza w Podlaskiem się poprawia, jak wynikało z przedstawionego raportu. Grażyna Żyła – Pietkiewicz wyjaśniła, że nie poprawia się jakość powietrza jeśli chodzi o benzo(a)piren, jeden z najbardziej szkodliwych składników smogu. Podkreśliła jednocześnie, że widać już i pozytywne efekty m.in. akcji medialnych związanych i zwiększaniem środków przeznaczanych na termomodernizację, wymianę starych pieców, itp.

Na pytanie przewodniczącego sejmiku Jacka Piorunka dotyczącego listy 10 jezior, których stan jest niezadawalający Podlaski Inspektor Ochrony Środowiska odpowiedziała, że jest to głównie ciąg jezior augustowskich, a także jeziora z okolicy Wiżajn i Rutki-Tartak.

Ostatecznie radni przyjęli informację WIOŚ. 20 radnych było za, nie było głosów przeciwnych, 1 osoba wstrzymała się od głosu.

Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie województwa na 2018 rok referował Skarnik Województwa Henryk Gryko. Chodziło głównie o przesunięcia w zaplanowanym budżecie, m.in. dzieki zmniejszeniu wydatków na poręczenia dla szpitali, zaplanowano wydać 250 tys. zł dla pogotowia w Łomży na garaże dla jej filii w Wysokiem Mazowieckim. Zmiany dotyczyły także przesunięcia 190 tys. zł zaplanowanych dla WOAK - na inwestycje w Muzeum Wnętrz Pałacowych w Choroszczy (w wys. 150 tys. zł). Największa zmiana dotyczyła Szpitala Wojewódzkiego w Białymstoku dla którego zaplanowano zwiększyć dotację o 1,8 mln zł na zakup robota chirurgicznego DaVinci. Ten zakup w większości jest finansowany ze środków podlaskiego RPO, a wkład własny wynosi 15 proc. całości kosztów. Kwota 590 tys. przeznaczona została także dla Szpitala Wojewódzkiego w Suwałkach a ponad 300 tys. zł na poprawę dostępności Białostockiego Centrum Onkologicznego w Białymstoku.

Radni głosami 21 za i 3 głosach wstrzymujących się – przyjęli uchwałę.

Kolejne kilka punktów porządku obrad radni zaakceptowali nie wdając się w dyskusję

Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie nadania statutu Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Białymstoku./Druk Nr 643/.

24 głosów za, 0 przeciw i 0 wstrzymujących się

Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie nadania statutu Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Suwałkach./Druk Nr 645/.

19 głosów za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących się

Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie nadania statutu Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej Ośrodkowi Rehabilitacji w Suwałkach../Druk Nr 644/.

24 głosów za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących się

Wszyscy obecni na Sali radni (24) byli też za przyjęciem uchwały w sprawie zasad udzielania dotacji celowych na zadania z zakresu rekultywacji, ochrony gruntów rolnych, która – jak wyjaśnił Stefan Krajewski, Członek Zarządu Województwa Podlaskiego – tak naprawdę wymaga dostosowania do RODO.

Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie szczegółowych zasad wnoszenia inicjatyw obywatelskich, zasad tworzenia komitetów inicjatyw uchwałodawczych, zasad promocji obywatelskich inicjatyw uchwałodawczych oraz formalnych wymogów składanych projektów uchwał przez mieszkańców Województwa Podlaskiego./Druk Nr 642/.

24 głosów za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących się

W sprawie przyjęcia projektu uchwały zmieniającej statut woj. podlaskiego 21 radnych było za (przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się).

Jeśli chodzi o rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie skargi na działania Zarządu Województwa Podlaskiego przy realizacji inwestycji na drodze wojewódzkiej Nr 678 w m. Ignatki Osiedle, to Komisja Rewizyjna pod przewodnictwem radnego Włodzimierza Pietroczuka uznała skargę za niezasadną. Większość radnych – 19 – była za takim rozstrzygnięciem. 2 osoby były przeciw, a 3 wstrzymały się od głosu.

Szerszą dyskusję wywołało rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego Województwa Podlaskiego Cezarego Cieślukowskiego. Przypomnijmy, że powodem był zapis przepisów ustawy zgodnie którymi radny województwa nie może wchodzić w stosunki cywilnoprawne w sprawach majątkowych z województwem lub wojewódzkimi samorządowymi jednostkami organizacyjnymi. Tymczasem radny Cezary Cieślukowski w lutym tego roku zawarł umowę cywilnoprawną z Białostockim Centrum Onkologii na opracowanie wniosku w sprawie unijnej dotacji.

– Komisja rewizyjna rozpatrzyła wniosek wojewody o stwierdzenie wygaśnięcia mandatu w związku z naruszeniem ustawowego obowiązku zakazu wchodzenia w związki cywilnoprawne z podległymi jednostkami organizacyjnymi. Stwierdziliśmy, że naruszenie było bezdyskusyjne i komisja rewizyjna przygotowała wniosek o wygaśnięcie mandatu – podkreślił radny Włodzimierz Pietroczuk, przewodniczący Komisji Rewizyjnej Sejmiku.

Radny Cezary Cieślukowski nie zaprzeczał, że do takiego naruszenia prawa doszło. Podkreślił jednocześnie, że z efektów swojej pracy na rzecz BCO jest bardzo zadowolony, bo jednostka ta otrzymała dotację na inwestycję o wartości ok. 8 mln zł. - Nie ma powodu żebym ukrywał, że podpisałem tę umowę, zwłaszcza że stoimy u progu nowej kadencji i nie chcę, żeby ta sprawa ciążyła na mojej kolejnej kadencji – mówił radny.

Radna Elżbieta Kaufman-Suszko chciała uzyskać informacje ile umów zostało podpisanych z BCO i na jaką opiewały kwotę, ale radny Cieślukowski nie chciał już więcej zabierać głosu w tej sprawie. Następnie radna Kaufman-Suszko zaproponowała zmianę projektu uchwały z zaznaczeniem konkretnego miesiąca od kiedy to wygaśnięcie miałoby obowiązywać, ale obecny na Sali obrad radca prawny wyjaśnił, że w świetle ustawy wygaśnięcie mandatu radnego następuje z chwilą zdarzenia - a więc w tym wypadku w lutym 2018 kiedy umowa między radnym Cezarym Cieslukowskim a BCO została podpisana.

Radni poparli więc projekt uchwały w pierwotnej wersji i przy 20 głosach za, 1 przeciwnym i 4 wstrzymujących się zagłosowali za wygaśnięciem mandatu radnego Cezarego Cieślukowskiego.

W kolejnym punkcie radni wysłuchali informacji dotyczącej realizacji Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW) na lata 2014 – 2020 w Województwie Podlaskim. Wynika z niej, że alokacja jest na poziomie 306 mln zł, z czego zakontraktowane 295 mln zł. Oznacza to, że PROW jest w połowie wdrażania programu, praktycznie wszystko jest zakontraktowane, a do końca tego roku zrealizowane będzie ponad 30 proc. projektów.

Na ostatniej sesji radni wysłuchali też informacji o sytuacji na rynku pracy województwa podlaskiego i realizacji zadań w zakresie polityki rynku pracy w 2018 roku (w okresie styczeń – sierpień 2018 r.) oraz  informacji o stanie realizacji zadań oświatowych Samorządu Województwa Podlaskiego za rok 2017/2018./

Na koniec radna Elżbieta Kaufman-Suszko, ale także radni Mieczysław Bagiński, Włodzimierz Pietroczuk, Bogusław Dębski i Mikołaj Janowski podziękowali za dotychczasową pracę radnym, Zarządowi Województwa Podlaskiego i wszystkim pracownikom UMWP. Jacek Piorunek złożył podziękowania w imieniu swoim, jak i wszystkich poprzednich przewodniczących sejmików tej kadencji (Marian Szamatowicz i Jarosław Dworzański), a Jerzy Leszczyński Marszałek Województwa Podlaskiego złożył takie podziękowania w imieniu Zarządu Województwa Podlaskiego.

Ostatnią sesję Sejmiku Województwa Podlaskiego kadencji 2014-2018 zakończyła wspólna pamiątkowa fotografia.

(mk)

Transmisja Youtube: tutaj

Proponowany porządek obrad :

 1. Otwarcie sesji.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z LI i LII sesji Sejmiku.
 4. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia informacji Podlaskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska w Białymstoku o stanie środowiska na obszarze województwa podlaskiego w 2017 roku./Druk Nr 651 - materiał przesłany tylko drogą elektroniczną/.                            
 5. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie województwa na 2018 rok./Druk Nr 646/.
 6. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie nadania statutu Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Białymstoku./Druk Nr 643/.
 7. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie nadania statutu Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Suwałkach./Druk Nr 645/.
 8. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie nadania statutu Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej Ośrodkowi Rehabilitacji w Suwałkach../Druk Nr 644/.
 9. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie szczegółowych zasad wnoszenia inicjatyw obywatelskich, zasad tworzenia komitetów inicjatyw uchwałodawczych, zasad promocji obywatelskich inicjatyw uchwałodawczych oraz formalnych wymogów składanych projektów uchwał przez mieszkańców Województwa Podlaskiego./Druk Nr 642/.
 10. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie skargi na działania Zarządu Województwa Podlaskiego przy realizacji inwestycji na drodze wojewódzkiej Nr 678 w m. Ignatki Osiedle./Druk Nr 636 – materiał przesłany tylko drogą elektroniczną/.
 11. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego Województwa Podlaskiego Cezaremu Cieślukowskiemu.
 12. Rozpatrzenie informacji dotyczącej realizacji Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW) na lata 2014 – 2020 w Województwie Podlaskim./Druk Nr 649 - materiał przesłany tylko drogą elektroniczną/.
 13. Rozpatrzenie informacji o sytuacji na rynku pracy województwa podlaskiego i realizacji zadań w zakresie polityki rynku pracy w 2018 roku (w okresie styczeń – sierpień 2018 r.). /Druk Nr 648 – materiał przesłany tylko drogą elektroniczną/.
 14. Rozpatrzenie informacji o stanie realizacji zadań oświatowych Samorządu Województwa Podlaskiego za rok 2017/2018./Druk Nr 650 – materiał przesłany tylko drogą elektroniczną/.
 15. Informacja podmiotów dokonujących analizy oświadczeń majątkowych o:
  a) osobach, które nie złożyły oświadczenia majątkowego lub złożyły do po terminie,
  b) nieprawidłowościach stwierdzonych w analizowanych oświadczeniach majątkowych,
  c) działaniach podjętych w związku ze stwierdzonymi nieprawidłowościami.
 16. Sprawozdanie z działalności poszczególnych komisji Sejmiku w 2018 r./na koniec kadencji/.
 17. Informacja Marszałka o bieżącej pracy Zarządu Województwa Podlaskiego./Druk Nr 647/.
 18. Informacja Zarządu Województwa Podlaskiego o wykonaniu uchwał Sejmiku Województwa Podlaskiego za III kwartał 2018 r./Druk Nr 652 - materiał przesłany tylko drogą elektroniczną/.
 19. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania zgłoszone na poprzedniej sesji.
 20. Interpelacje i zapytania radnych.
 21. Informacja o działalności Przewodniczących Sejmiku Województwa Podlaskiego./Druk Nr 653/.
 22. Wolne wnioski, informacje.
 23. Zamknięcie sesji.
facebook