Dodana: 28 sierpień 2017 14:05

Zmodyfikowana: 28 sierpień 2017 14:05

XXXIX sesja Sejmiku Województwa Podlaskiego

Przyjęcie ślubowania radnego od Karola Tylendy, uchwała w sprawie udzielenia 200 tys. zł pomocy dwóm gminom z woj. pomorskiego i kujawsko-pomorskiego najbardziej poszkodowanych w ostatniej nawałnicy i przyjęcie Stanowiska Sejmiku Województwa Podlaskiego w sprawie wzrostu wynagrodzeń ratowników medycznych i dyspozytorów medycznych pracujących w Wojewódzkich Stacjach Pogotowia Ratunkowego w Białymstoku, Łomży i Suwałkach – to tematy, które zdominowały XXXIX sesję Sejmiku Województwa Podlaskiego, jaka odbyła się w poniedziałek 28 sierpnia 2017 roku w Białymstoku.

Ilustracja do artykułu P1270324.jpg

Obrady XXXIX sesji otworzył Jarosław Dworzański, Przewodniczący Sejmiku Województwa Podlaskiego.

W związku z wygraniem przez Dorotę Kędrę-Ptaszyńską 23 lipca tego roku wyborów na wójta gminy Boćki, Komisarz Wyborczy z dniem 25 sierpnia postanowił o wygaśnięciu jej mandatu radnej sejmiku i wstąpieniu w skład sejmiku Karola Tylendy (który w wyborach samorządowych był kolejny na liście do sejmiku).

Obecny na sali Karol Tylenda złożył uroczyste ślubowanie.

Po przyjęciu protokołów z XXXVII i XXXVIII sesji Sejmiku radni rozpatrzyli projekty uchwał w sprawie zmian w budżecie województwa podlaskiego na rok 2017.

- Jak wiadomo potrzeby inwestycyjne w naszych szpitalach są nieprzebrane. W najbliższym czasie WSZ im. J. Śniadeckiego w Białymstoku będzie się starał o środki finansowe z rezerwy celowej Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju na modernizację budynku nr. 12, chodzi o oddział neurologii. Szacunkowy koszt tej inwestycji to 13,6 mln zł, z czego połowa miałaby pochodzić z rezerwy celowej ministerstwa, a połowa ze środków budżetu województwa – referował Henryk Gryko, Skarbnik Województwa Podlaskiego. - Także Białostockie Centrum Onkologii chce ubiegać się o środki z tej rezerwy celowej MIiR. Tu zakres inwestycji jest znacznie szerszy i chodzi głównie o zmodernizowanie budynków po oddziale położnictwa i ginekologii (które teraz mieszczą się na ul. Skłodowskiej). Łącznie na ten cel BCO chce przeznaczyć kwotę 28 mln 428 tys., z czego 50 % miałoby pochodzić z rezerwy Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju a 50 % z budżetu województwa.

Radni jednogłośnie przyjęli te poprawki.

Równie jednomyślni byli w sprawie udzielenia pomocy dla dwóch gmin poszkodowanych w nawałnicach.
- Zarząd Województwa proponuje, by przekazać po 100 tys. zł dla gminu Brusy w pow. chojnickim na zakup sprzętu przeciwpożarowego. Rozmawiałem z wiceburmistrzem i on bardzo prosił, by te pieniądze miały właśnie takie przeznaczenie, ponieważ strażacy cały swój sprzęt stracili – podkreślał Henryk Gryko. – Kolejne 100 tys. proponujemy przeznaczyć na odbudowę budynków instytucji i mienia komunalnego w gminie Sośno, powiat sępoleński.

- Kwota może niewielka, ale świadczyć będzie o naszej solidarności. Taka tragedia może się przecież zdarzyć wszędzie – powiedział Jarosław Dworzański.

- Powinniśmy solidarnie wesprzeć pokrzywdzone gminy na ile możemy. My też w 2000 roku – w czasie rekordowej dla naszych terenów suszy – otrzymaliśmy pomoc – przekonywał radnych Jerzy Leszczyński, Marszałek Województwa Podlaskiego.

Radni jednogłośnie zgodzili się przekazać te 200 tys. zł na rzecz poszkodowanych gmin.

W kolejnych punktach radni przyjęli:

- uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny zabudowanej nieruchomości położonej w Łomży przy ul. Poligonowej, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 40114/8 o pow. 0,0053 ha./Druk Nr 454/. (26 za)

- uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu, części powierzchni dachowej budynku, znajdującego się na nieruchomości położonej w Białymstoku przy ul. Poleskiej 89, ze Spółką P4 sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Taśmowej 7./Druk Nr 462/. (26 za)

-
uchwałę zmieniającą uchwałę w sprawie określenia zadań Samorządu Województwa Podlaskiego realizowanych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych i przeznaczenia na nie środków w 2017 r./Druk Nr 461/. (25 za)

-uchwałę zmieniającą uchwałę Sejmiku Województwa Podlaskiego Nr XXXVI/330/17 z dnia 22 maja 2017 r. w sprawie Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Podlaskiego./Druk Nr 460/. (21 za, 1 głos wstrzymujący)

-uchwałę zmieniającą uchwałę w sprawie nadania statutu Szpitalowi Wojewódzkiemu im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Łomży./Druk Nr 459/.

-uchwałę zmieniającą uchwałę w sprawie nadania statutu Samodzielnemu Publicznemu Psychiatrycznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej im. dr. Stanisława Deresza w Choroszczy./Druk Nr 458/. (25 za)

- uchwałę zmieniającą uchwałę w sprawie nadania statutu Wojewódzkiemu Szpitalowi Zespolonemu im. Jędrzeja Śniadeckiego w Białymstoku. (26 za)

- uchwałę zmieniającą uchwałę w sprawie nadania statutu Szpitalowi Wojewódzkiemu im. Ludwika Rydygiera w Suwałkach. (24 za)

- uchwałę zmieniającą uchwałę w sprawie nadania statutu Szpitalowi Wojewódzkiemu w Łomży. (25 za)

Członek Zarządu Województwa Podlaskiego Bogdan Dyjuk przedstawił radnym propozycję przyjęcia stanowiska w sprawie wzrostu wynagrodzeń ratowników medycznych i dyspozytorów medycznych pracujących w Wojewódzkich Stacjach Pogotowia Ratunkowego w Białymstoku, Łomży i Suwałkach (pełna treść Stanowiska w załączniku poniżej).

Sygnatariusze stanowiska apelują w nim o wprowadzenie zmian systemowych mających na celu całościowe sfinansowanie podwyżek w grupie ratowników medycznych i dyspozytorów medycznych bez sięgania po środki własne jednostek, bądź też taki wzrost wartości umowy z NFZ o udzielanie świadczeń zdrowotnych w rodzaju ratownictwo medyczne, które pozwoliłoby na uregulowanie żądań płacowych.

Propozycja stanowiska wywołała dyskusję radnych. Radny Bogusław Dębski proponowałby ująć problem „całościowo”, a nie tylko odnośnie grupy ratowników medycznych i dyspozytorów.

Ostatecznie jednak większość radnych zagłosowała za przyjęciem stanowiska w niezmienionej formie. Za głosowało 17 radnych, 1 głos był przeciw, 7 głosów wstrzymujących się.

 

Poniżej transmisja video z obrad sejmiku

 

Proponowany porządek obrad :

 1. Otwarcie sesji.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z XXXVII i XXXVIII sesji Sejmiku.
 4. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie województwa podlaskiego na rok 2017./ Druk Nr 463 /.
 5. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny zabudowanej nieruchomości położonej w Łomży przy ul. Poligonowej, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 40114/8 o pow. 0,0053 ha./Druk Nr 454/.
 6. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu, części powierzchni dachowej budynku, znajdującego się na nieruchomości położonej w Białymstoku przy ul. Poleskiej 89, ze Spółką P4 sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Taśmowej 7./Druk Nr 462/.
 7. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia zadań Samorządu Województwa Podlaskiego realizowanych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych i przeznaczenia na nie środków w 2017 r./Druk Nr 461/.
 8. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę Sejmiku Województwa Podlaskiego Nr XXXVI/330/17 z dnia 22 maja 2017 r. w sprawie Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Podlaskiego./Druk Nr 460/.
 9. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie nadania statutu Szpitalowi Wojewódzkiemu im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Łomży./Druk Nr 459/.
 10. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie nadania statutu Samodzielnemu Publicznemu Psychiatrycznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej im. dr. Stanisława Deresza w Choroszczy./Druk Nr 458/.
 11. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyboru przedstawicieli do składów rad społecznych działających w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej Ośrodku Rehabilitacji w Suwałkach i w Wojewódzkim Ośrodku Profilaktyki i Terapii Uzależnień w Łomży./Druk Nr 457/.
 12. Informacja Marszałka o bieżącej pracy Zarządu Województwa Podlaskiego./Druk Nr 453/.
 13. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania zgłoszone na poprzedniej sesji.
 14. Interpelacje i zapytania radnych.
 15. Informacja o działalności Przewodniczących Sejmiku Województwa Podlaskiego./Druk Nr 464/.
 16. Wolne wnioski, informacje.
 17. Zamknięcie sesji.

 

 

 

Pliki do pobrania

facebook