Dodana: 30 listopad 2016 14:18

Zmodyfikowana: 30 listopad 2016 17:59

XXX sesja Sejmiku Województwa Podlaskiego

Najważniejszym punktem dzisiejszych, 30 listopada obrad Sejmiku Województwa Podlaskiego było I czytanie budżetu Województwa Podlaskiego na 2017 rok. Pod koniec sesji Sejmik przez aklamację przyjął stanowisko ustanowienia roku 2017 Rokiem Profesora Andrzeja Strumiłły w województwie podlaskim.

Ilustracja do artykułu sejmik 30.11.16-22.jpg

Transmisja na iTV Wrota Podlasia

Do proponowanego porządku obrad zgłoszone zostały dwa dodatkowe punkty: 10a. Projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniego Programu Rozwoju Bazy Sportowej Województwa Podlaskiego oraz 12a. Wniosek Komisji Rewizyjnej  w sprawie skargi na Marszałka Województwa Podlaskiego.

Radni przyjęli porządek obrad z dodatkowymi punktami.

Zanim przegłosowano projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia informacji Podlaskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska w Białymstoku o stanie środowiska na obszarze województwa podlaskiego w 2015 roku radni zadawali pytania odnośnie stanu środowiska: stan Jeziora Rajgrodzkiego, czystości powietrza w Hajnówce, stan wysypiska w Karczach. Radny Marek Komorowski pytał o możliwość skorzystania z Regionalnego Programu Operacyjnego takiej instytucji jak ciepłownia miejska w Zambrowie opalana węglem.

- Bardzo dobra sugestia. Sprawdzimy tę możliwość na poziomie operacyjnym - zapewnił wicemarszałek Maciej Żywno.

Najważniejszym punktem sesji było I czytanie budżetu województwa podlaskiego na rok 2017 r. Zanim to jednak nastąpiło radni przegłosowali zmiany w budżecie tegorocznym.

Projekt budżetu na rok 2017 przedstawił Marszałek Województwa Podlaskiego Jerzy Leszczyński:

- Konstruując budżet zwracaliśmy przede wszystkim uwagę na możliwości finansowe, a także ze względu na potrzeby społeczne. Staraliśmy się stworzyć budżet prorozwojowy.

W projekcie budżetu województwa podlaskiego na 2017 rok dochody zaplanowano w wysokości 535 739 007 zł, z czego ponad 233 mln zł stanowią dotacje unijne (co stanowi aż 43,5 proc.); wydatki zaś – 605 184 949 zł. Planowany deficyt ma wynieść więc niecałe 70 mln zł – to ciągle najmniej w kraju i prawdopodobnie najmniej ze wszystkich regionów Unii Europejskiej.

- Jest to budżet dobry, realistyczny, prorozwojowy, ostrożny, ale nie zachowawczy. Optymizmu w tym budżecie jest dużo. Nie rujnuje finansów publicznych, ale daje lekkiego kopa dla rozwoju wydarzeń kulturalnych. Nie jest to budżet naszych marzeń, ale wybrane zostały takie cele do realizacji, by był ich bliski. Dobrze skrojony, dobrze uszyty i bardzo dobrze leży – zachwalał budżet Skarbnik Województwa Podlaskiego Henryk Gryko.

Sześć komisji sejmikowych oceniło projekt uchwały pozytywnie, Komisja Skarbu i Finansów z pewnym zastrzeżeniem.

Przed dyskusją nad budżetem przewodniczący Jarosław Dworzański przypomniał, że wnioski w sprawie budżetu, jeśli zawierają wydatki, muszą wskazywać źródło finansowania.

O projekcie budżetu czytaj też:

https://www.wrotapodlasia.pl/pl/samorzad/samorzad/z_prac_zarzadu/rozwazny-ale-prorozwojowy-projekt-budzetu-wojewodztwa-podlaskiego-na-2017-rok.html

W dyskusji nad budżetem radni podnosili konieczność oszczędzania oraz zasadność tworzenia wieloletnich prognoz. Pojawiły się pytania o pociąg do Kowna (dlaczego jest i jak finansowany), funkcjonowanie Biura w Brukseli, rezerwę budżetową - na co będzie przeznaczona, Wschodni Kongres Gospodarczy (350 tys. zł czy to nie za dużo i czy samorząd nie może sam organizować Kongresu), promocję województwa (950 tys. zł, a czy jest program roczny promocji), na jakie inwestycje przekazywane są pieniądze w pozycji ochrona zdrowia, inwestycje drogowe - jest ich za mało, a sposób finansowania niezbyt zrozumiały.

Na pytania radnych odpowiadali członkowie zarządu i skarbnik.

W dalszej części sesji radni przyjęli większość projektów uchwał. Zrezygnowali z dokonania zmian w składach osobowych sejmiku. Ten punkt został zdjęty z porządku obrad.

Sejmik - po rozpatrzeniu skargi z Zakładu Pomocy Doraźnej w Sokółce na bezczynność Marszałka Województwa Podlaskiego w sprawie mobbingu w owym zakładzie  - uznał powyższą skargę za nieuzasadnioną (jednogłośnie).

Przewodniczący Jarosław Dworzański zapowiedział możliwość zwołania sesji nadzwyczajnej jeszcze przed 19 grudnia, z uwagi na konieczność zmian w budżecie województwa, bowiem  fundusze niezbędne do przeprowadzenia referendum  w sprawie lotniska (tak nakazuje wyrok NSA) muszą zostać przekazane m.in. gminom i powiatom jeszcze w tym roku.

 Ze wstępnych wyliczeń UMWP wynika, iż ww. referendum może kosztować Województwo ok. 4 mln zł, które samorząd musi wygospodarować z tegorocznego budżetu w najbliższych dniach.

Radny Bogusław Dębski zaproponował, by zarząd województwa spóbował dojść do porozumienia z komitetem referendalnym. To wywołało dyskusję o budowie lotniska regionalnego. Po raz kolejny pojawiły się argumenty za i przeciw oraz rozważania nad lokalizacją, czy skupienie się nad lotniskiem w Suwałkach.

Pod koniec sesji radna Elżbieta Kaufman-Suszko przedstawiła stanowisko klubu radnych PiS w sprawie spółek komunikacyjnych w województwie.

 

 

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z XXIX sesji Sejmiku.
 4. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia informacji Podlaskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska w Białymstoku o stanie środowiska na obszarze województwa podlaskiego w 2015 roku.
 5. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Samorządu Województwa Podlaskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w 2017 roku.
 6. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie województwa podlaskiego na rok 2016.
 7. I czytanie projektu budżetu Województwa Podlaskiego na 2017 rok.

- omówienie projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podlaskiego .

- omówienie projektu uchwały budżetowej wraz z objaśnieniami.

- przedstawienie opinii i wniosków poszczególnych komisji oraz wniosków radnych,

- dyskusja nad projektem:

- Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podlaskiego

- budżetu Województwa Podlaskiego na rok 2017.

 1. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyznaczenia aglomeracji Bielsk Podlaski.
 2. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie nadania statutu Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Białymstoku.
 3. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyboru przedstawicieli do składu rady społecznej działającej w Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Suwałkach.
 4. Rozpatrzenie informacji dotyczącej realizacji Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW) na lata 2014-2020 w Województwie Podlaskim.
 5. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie dokonania zmian w składach osobowych komisji Sejmiku Województwa Podlaskiego.
 6. Rozpatrzenie projektu stanowiska w sprawie ustanowienia roku 2017 Rokiem Profesora Andrzeja Strumiłły w województwie podlaskim.
 7. Informacja Marszałka o bieżącej pracy Zarządu Województwa Podlaskiego.
 8. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania zgłoszone na poprzedniej sesji.
 9. Interpelacje i zapytania radnych.
 10. Informacja o działalności Przewodniczących Sejmiku Województwa Podlaskiego.
 11. Wolne wnioski, informacje.
 12. Zamknięcie sesji. 

 

facebook