Dodana: 24 październik 2016 11:03

Zmodyfikowana: 24 październik 2016 15:51

XXIX sesja Sejmiku Województwa Podlaskiego

XXIX sesja Sejmiku Województwa Podlaskiego odbyła się dnia 24 października 2016 r. (poniedziałek) w Sali konferencyjnej Urzędu Marszałkowskiego w Białymstoku. Zanim radni przyjęli porządek obrad nastąpiła na sesji mała uroczystość wręczenia Odznak Honorowych Województwa Podlaskiego.

Ilustracja do artykułu sejmik 24.10.16-06.jpg

Marszałek Jerzy Leszczyński i wicemarszałek Maciej Żywno wręczyli Odznaki Honorowe Województwa Podlaskiego Irenie Mickiewicz, dyrektor  Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Paliatywnej im. Jana Pawła II w Suwałkach  - za całokształt działalności zawodowej, publicznej i społecznej, która przyczynia się do rozwoju i promocji Województwa Podlaskiego, zwłaszcza w zakresie aspektów związanych z ochroną zdrowia oraz Towarzystwu Przyjaciół Dzieci Miejski Oddział w Białymstoku - za działalność w dziedzinie pomocy społecznej, edukacji, sportu i turystyki. Odznakę przyznaną TPD odebrał prezes Grzegorz Łukasiewicz.

Do proponowanego porządku obrad marszałek Jerzy Leszczyński zgłosił trzy dodatkowe punkty: 3a – zmiany w budżecie województwa na 2016 r.; 12a – przyjęcie informacji o stanie realizacji zadań oświatowych w roku szkolnym 2015/2016; 12b – zmiany w planie Wieloletniego Programu Bazy Sportowej Województwa Podlaskiego. Radni przyjęli uzupełnienie porządku obrad o te punkty i niemal jednogłośnie przyjęli porządek obrad.

Proponowane w imieniu zarządu przez Skarbnika Województwa Henryka Gryko, a przyjęte przez Sejmik, zmiany w budżecie województwa na 2016 r. ro dotyczą głównie  zagospodarowania zwiększonej subwencji regionalnej  (tzw. „Janosikowego”) w wysokości 2,830 mln zł. Zarząd zaproponował, by z tej kwoty: 300 tys. zł na zakup akcji Agencji Rozwoju Regionalnego w Łomży; 595 tys. zł dotacji dla podlaskich szpitali; 300 tys. zł pomoc dla powiatu suwalskiego na remont drogi powiatowej; 1,6 tys. zł dotacji dla OiFP.

Pozostałe zmiany budżetowe dotyczą dokapitalizowania w wysokości  1 mln zł spółki PKS Łomża; dotacji na remonty w szpitalach lub zakup sprzętu – 686 tys. zł oraz dotacji dla instytucji kultury.

(Zobacz też: Samorząd województwa przeznaczył prawie 2,5 mln zł dla wojewódzkich samorządowych instytucji kultury https://www.wrotapodlasia.pl/pl/kultura/kultura_sztuka/samorzad-wojewodztwa-przeznaczyl-prawie-2-5-mln-zl-dla-wojewodzkich-samorzadowych-instytucji-kultury.html )

Wątpliwości radnych PiS wzbudziły punkty dotyczące zakupu akcji Agencji Rozwoju Regionalnego z Łomży i dokapitalizowanie PKS Łomża.

- Jeśli nie podejmiemy działań zmierzających do inkorporacji spółek PKS w naszym regionie, to spółkom tym grozi upadek. Zanim jednak te działania nabiorą tempa konieczne jest dokapitalizowanie spółki w Łomży. Tych kosztów niestety nie przewidzieliśmy, jednak poniesienie ich jest konieczne, by iść dalej – tłumaczył radnym marszałek Jerzy Leszczyński.

Konieczność wsparcia finansowego Agencji Rozwoju Regionalnego wyjaśniał natomiast członek zarządu Stefan Krajewski:

- Agencja jest nie tylko punktem informacyjnym swoją działalnością ma wspierać rozwój społeczno-gospodarczy regiony, myślę, że zasadne jest wzmocnienie Agencji kwotą 300 tysięcy zł, by ten rozwój następował.

Radni większością głosów poparli zmiany w budżecie województwa na bieżący rok.

Wątpliwości radnych wzbudził również projekt uchwały w sprawie pozbawienia kategorii drogi wojewódzkiej odcinków drogi 664 i oddanie powiatowi suwalskiemu.

- Powinniśmy się trzymać zasad, by przed przekazaniem takiej drogi powinna być wyremontowana. Ta sama zasada powinna dotyczyć dróg krajowych – powiedział radny Waldemar Kwaterski.

- Mieszkam przy tej drodze i codziennie z niej korzystam – dodał radny Cezary Cieślukowski i opisał rannym stan drogi na całej długości.

- Kategorycznie powinniśmy przestrzegać zasady przejmowania krajowej drogi w dobrym stanie i tak samo oddawać wojewódzkie, ale czasem nie jest to takie proste – zakończył marszałek i zwrócił uwagę, że kolejnym punkcie zarząd proponuje projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Suwalskiemu na przebudowę drogi, co prawda nie na ten konkretny odcinek, ale zawsze.

Radni większością głosów przyjęli obie uchwały. 

Rozpatrując projekt uchwały w sprawie zgłoszenia kandydata na członka Społecznej Rady Doradztwa Rolniczego, działającej przy Podlaskim Ośrodku Doradztwa Rolniczego w Szepietowie radni zaproponowali dwie kandydatury: Cezarego Cieślukowskiego radnego PSL i Łukasza Siekierko z PiS. Radny Łukasz Siekierko otrzymał poparcie 10 radnych, natomiast radny Cezary Cieślukowski – 13 radnych i to on będzie reprezentował Sejmik w Społecznej Radzie Doradztwa Rolniczego.

W punkcie dotyczącym interpelacji i zapytań radnych radny Marek Komorowski domagał się odpowiedzi na pytania dotyczące sytuacji w wykorzystywaniu funduszy z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego obecnej perspektywy i dlaczego sytuacja jest alarmująca; objaśnienia kryteriów działania 4.1; wyjaśnienie obecnej sytuacji spółek PKS oraz działania Komitetu Regionów. Radna Elżbieta Kaufman-Suszko domagała się odpowiedzi na pytanie jakie efekty wymierne przyniosły trzy Wschodnie Kongresy Gospodarcze.

- W rozmowie z panem Patrikiem Amblardem w Brukseli nie słyszałem, byśmy byli zagrożeni w wykorzystaniu funduszy, zalecenia Komisji Europejskiej jakie nam wystosowała, realizujemy  - odpowiedział na bieżąco marszałek Jerzy Leszczyński.

Odnośnie Wschodniego Kongresu Gospodarczego marszałek zwrócił uwagę na oddźwięk medialny Kongresu.

Wicemarszałek Maciej Żywno przyznał, że nie jesteśmy liderem w absorbcji środków unijnych, ale wiele czynników wpływa na taki stan rzeczy.

- Przyśpieszenie jednak już następuje, podczas obrad międzyresortowego zespołu został przygotowany system ułatwień i ulepszeń. Informacje o stanie wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego będziemy na bieżąco radnym przygotowywać – obiecał wicemarszałek.

Odpowiedzi na wszystkie pytania i interpelacje radni otrzymają na piśmie.

(at)

Transmisja Youtube

Proponowany porządek obrad:

 

 1. Otwarcie sesji.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z XXVIII sesji Sejmiku.
 4. Rozpatrzenie informacji o sytuacji na rynku pracy województwa podlaskiego i realizacji zadań w zakresie polityki rynku pracy w 2016 roku (w okresie styczeń – sierpień 2016 r.).
 5. Rozpatrzenie Raportu monitoringowego z realizacji Podlaskiej Strategii Zatrudnienia do 2015 roku w latach 2013 – 2015.
 6. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia „Programu ochrony powietrza dla strefy podlaskiej.
 7. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uchwalenia „Programu Ochrony Środowiska Województwa Podlaskiego na lata 2017 – 2020 z perspektywą do 2024 roku .
 8. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyznaczenia aglomeracji Szumowo.
 9. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie nadania statutu Białostockiego Centrum Onkologii im. M. Skłodowskiej-Curie w Białymstoku.
 10. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie nadania statutu Wojewódzkiemu Ośrodkowi Profilaktyki i Terapii Uzależnień w Łomży.
 11. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie pozbawienia kategorii drogi wojewódzkiej odcinków drogi wojewódzkiej Nr 664 na terenie powiatu suwalskiego i powiatu augustowskiego.
 12.  Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Suwalskiemu na przebudowę drogi powiatowej.
 13.  Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zgłoszenia kandydata na członka Społecznej Rady Doradztwa Rolniczego działającej przy Podlaskim Ośrodku Doradztwa Rolniczego w Szepietowie.
 14. Informacja podmiotów dokonujących analizy oświadczeń majątkowych o
  a)      osobach, które nie złożyły oświadczenia majątkowego lub złożyły go po terminie,
  b)      nieprawidłowościach stwierdzonych w analizowanych oświadczeniach majątkowych,
  c)      działaniach podjętych w związku ze stwierdzonymi nieprawidłowościami.
 15. Informacja Marszałka o bieżącej pracy Zarządu Województwa Podlaskiego.
 16. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania zgłoszone na poprzedniej sesji.
 17. Interpelacje i zapytania radnych.
 18. Informacja o działalności Przewodniczących Sejmiku Województwa Podlaskiego.
 19. Wolne wnioski, informacje. 
 20. Zamknięcie sesji. 

 

 

 

facebook