Dodana: 23 kwiecień 2018 15:21

Zmodyfikowana: 25 kwiecień 2018 09:36

XLVII sesja Sejmiku Województwa Podlaskiego

W poniedziałek, 23 kwietnia w sali konferencyjnej Urzędu Marszałkowskiego w Białymstoku odbyła się XLVII sesja Sejmiku Województwa Podlaskiego. Po raz kolejny sejmik nie wybrał przewodniczącego. Nadal tę funkcję sprawuje radny senior Mieczysław Bagiński. Przed przegłosowaniem porządku obrad wpłynął wniosek, dotyczący wyboru przewodniczącego, ale nie uzyskał wymaganej większości głosów, by mógł zostać wprowadzony do porządku obrad.

Ilustracja do artykułu XLVII sesja (18).JPG

Przeszedł natomiast wniosek o uzupełnienie porządku obrad o punkt (5a), dotyczący projektu uchwały w sprawie pomocy finansowej dla gmin województwa podlaskiego na zakup sprzętu gaśniczego Ochotniczych Straży Pożarnych. Porządek obrad został uzupełniony więc o punkt 5a.

 

 

 

 

Następnie radni rozpatrywali propozycje zmian w budżecie województwa na rok 2018. I po raz kolejny kontrowersje zwrócił punkt dotyczący dofinansowania MOSiR Szelment.

- Postulowaliśmy już, by sprawy dotyczące Szelmentu debatować oddzielnie, a nie wrzucać do zmian budżetowych, wnoszę o wyłączenie tego punktu z projektu uchwały o zmianach budżetowych – postulował wiceprzewodniczący Jacek Piorunek.

- Ta sprawa już była omawiana. Sytuacja jest, jaka jest, nie należy opóźniać przekazania środków – ripostował marszałek Jerzy Leszczyński.

- Ale my nie wiemy na co. Dyrektor Szelmentu tłumaczył na komisji, ale gdzie jest plan finansowy, plan naprawczy, jakie pensje ma prezes, wice prezes, dyrektor – dodał radny Karol Tylenda.

- Będąc w zarządzie województwa pan i ja żeśmy ten Szelment budowali – ripostował radnemu Tylendzie radny Janowski – a teraz pan się sprzeciwia, by ten ośrodek dofinansować, a jego funkcjonowanie wpływa na rozwój agroturystyki w regionie.

- Ja akurat niedaleko mieszkam i wiem, że właściciele gospodarstw agroturystycznych się skarżą, że coraz mniej ludzi przyjeżdża, bo w Szelmencie są za wysokie ceny – sprzeciwił się radny Leszek Dec.

- Jak widzimy  - punkt ten wymaga osobnej debaty i dyskusji, i jeszcze raz wnoszę, by był to punkt oddzielny – próbował podsumować dyskusję radny Piorunek.

Wywołany przez marszałka Jerzego Leszczyńskiego prezes Szelmentu Paweł Żuk próbował wyjaśnić jaka jest sytuacja:

- W firmie nie ma wiceprezesa, ani dyrektora, jest tylko prezes. Poprzednio trzeba było dopłacać do Szelmentu około 1 mln zł rocznie, teraz jednostka bardzo dobrze wygląda, zmniejszyliśmy stratę, chcemy tylko 500 tysięcy. Jeśli to są jakieś rozgrywki polityczne, to ja się nie zgadzam – zdenerwował się.

Jeden z radnych przypomniał, że na komisji była mowa o tym, że spółka nie ma pieniędzy na wypłaty dla pracowników, a to może oznaczać, że traci płynność finansową i jest stale niedochodowa. Na co radny Cezary Cieślukowski przyznał, że przyszłość spółki wymaga rozstrzygnięcia („nie znam ośrodków sportu samofinansujących się”).

- Jakoś nikogo nie boli dokładanie grubych milionów do kultury, a 500 tysięcy do sportu tak – powiedział Członek Zarządu Województwa Stefan Krajewski, czym zdumiał wicemarszałka Macieja Żywno, a ten z kolei Członka Zarządu Bogdana Dyjuka.

Radny Piorunek jeszcze raz przypomniał, że Szelment wymaga oddzielnej dyskusji i jeśli ten punkt nie będzie wyjęty z projektu uchwały budżetowej, klub PO będzie głosować przeciw całej uchwale.

I chociaż radny Marek Komorowski przekonywał, że radni mogą „wyjąć” ten punkt z uchwały, bo – powołując się na decyzję WSA w innej sprawie – dowodził, że radni mają kompetencję do zmiany uchwały budżetowej, pewności nie było.

Zdaniem radnego Mikołaja Janowskiego dyskusję o Szelmencie zaczął Jacek Piorunek dlatego, że nie było głosowania nad wyborem przewodniczącego, a to Jacek Piorunek jest kandydatem PO na przewodniczącego i jeśli PO tej kandydatury nie zmieni, to on, Mikołaj Janowski zagłosuje za kandydatem PiS.

W rezultacie projekt uchwały nie zyskał większości, uzyskując tylko 10 głosów za i 17 przeciw.

Pozostałe punkty radni przyjęli bez dyskusji, a uchwałę w sprawie dofinansowania OSP  - przyjęli jednogłośnie.

Kolejne nieporozumienie pojawiło się w trakcie życzeń dla Mieczysława Bagińskiego, który został wybrany do Zarządu Głównego Związku Województw RP. Okazało się, że został zgłoszony (i wybrany) jako przewodniczący Sejmiku Wojeództwa Podlaskiego, pełniący tymczasową funkcję i – jak wyjaśnił radnym Mieczysław Bagiński - gdyby dzisiaj został wybrany przewodniczący Sejmiku, on by tę funkcję pełnił, a tak, trzeba by na nowo zwołać walne zgromadzenie Związku Województw RP i zgłosić inną kandydaturę.

Na sesji nie zabrakło życzeń. Na początku marszałek Jerzy Leszczyński, w imieniu zarządu, sejmiku i pracowników UMWP, złożył najlepsze życzenia, odchodzącej na emeryturę, wieloletniej pracownicy dyrektor Biura Kontroli Finansowej UMWP Barbarze Wójcik.

Na końcu sesji Mieczysław Bagiński w imieniu sejmiku złożył życzenia imieninowe marszałkowi Jerzemu Leszczyńskiemu.

 


Proponowany porządek obrad :

 1. Otwarcie sesji.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z XLVI sesji Sejmiku.
 4. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie województwa na 2018 rok.
 5. Rozpatrzenie projektu uchwały Sejmiku Województwa Podlaskiego w sprawie wyboru przedstawicieli do składu Rady Społecznej działającej w Wojewódzkiej Stacji   Pogotowia Ratunkowego Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w   Łomży.
 6. Rozpatrzenie sprawozdania za 2017 rok z realizacji uchwały Sejmiku Województwa Podlaskiego Nr XXVII/337/13 z dnia 22 kwietnia 2013r. w sprawie określenia   zasad gospodarowania nieruchomościami w tym zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na czas   oznaczony dłuższy niż trzy lata lub na czas nieoznaczony.
 7. Rozpatrzenie informacji o kontrolach przeprowadzonych w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podlaskiego w Białymstoku i jednostkach organizacyjnych w II półroczu 2017 r.
 8. Informacja Marszałka o bieżącej pracy Zarządu Województwa Podlaskiego.
 9. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania zgłoszone na poprzedniej sesji.
 10. Interpelacje i zapytania radnych.
 11. Informacja o działalności Przewodniczących Sejmiku Województwa Podlaskiego.
 12. Wolne wnioski, informacje.
 13. Zamknięcie sesji.
facebook