Dodana: 26 marzec 2018 15:58

Zmodyfikowana: 27 marzec 2018 10:48

XLVI sesja Sejmiku Województwa Podlaskiego

XLVI sesja Sejmiku Województwa Podlaskiego odbyła się w poniedziałek, 26 marca 2018 r. w sali konferencyjnej Urzędu Marszałkowskiego w Białymstoku. Sesji przewodniczył radny senior Mieczysław Bagiński. Życzenia świąteczne w imieniu biskupa Jakuba złożył radnym ks. Kanclerz Akademii Supraskiej Jarosław Jóźwik.

Ilustracja do artykułu IMG_0159.JPG

Bezpośredni link do transmisji online sesji sejmiku:

http://www.tv.wrotapodlasia.pl/itv/101307/XLVI_sesja_Sejmiku_Wojewodztwa_Podlaskiego.html 

 

Zanim radni przyjęli porządek obrad, przewodnicząca klubu PiS Elżbieta Kaufman-Suszko poprosiła o przerwę, by klub PiS mógł się spotkać z prezesem spółki PKS Nova Cezarym Sieradzkim i poznać jego wizję zmian w spółce.

Na co zostaną przeznaczone pieniądze na dokapitalizowanie spółki PKS Nova czytaj w relacji z konferencji prasowej: https://www.wrotapodlasia.pl/pl/samorzad/samorzad/2-3-mln-zl-na-dokapitalizowanie-spolki-pks-nova-pieniadze-trafia-na-tabor-i-warsztaty.html ).

Spotkanie widocznie było owocne, gdyż podczas późniejszych głosowań radni twierdzili, że prezes ich do swej wizji przekonał.

W przeciwieństwie do prezesa WOSiR Szelment. Paweł Żuk nie przekonał radnych, że dokapitalizowanie spółki Szelment przez samorząd jest konieczne. O wyłączenie punktu, dotyczącego dokapitalizowania Szelmentu z projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie województwa na 2018 r., wnosił radny Jacek Piorunek (PO) i Bogusław Dębski (PiS). W imieniu Zarządu Województwa głos zabrał marszałek Jerzy Leszczyński, który wycofał autopoprawkę dotyczącą Szelmentu, prawdopodobnie do następnej sesji. Radni przyjęli uchwałę w sprawie zmian w budżecie województwa na rok 2018 r. (bez punktu dotyczącego Szelmentu).

Wcześniej radni przyjęli uchwałę w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podlaskiego na lata 2018-2032.

Ponownie wrócił na obrady Sejmiku punkt dotyczący udzielenia pomocy finansowej miastu Białystok na przebudowę i rozbudowę lotniska Krywlany wraz z budową i rozbudową niezbędnej infrastruktury technicznej (punkt został zdjęty z porządku obrad podczas lutowej sesji Sejmiku).

Radny Bogusław Dębski domagał się od marszałka obietnicy, że pieniądze będą przeznaczane na opłacanie konkretnych faktur, za roboty wykonane. Wicemarszałek Maciej Żywno przekonywał, że spełnienie tej obietnicy gwarantuje projekt porozumienia z miastem Białystok, zgodnie z którym po każdej transzy nastąpią szczegółowe rozliczenia. Mimo to radni PiS nadal nie byli przekonani i domagali się sprecyzowania, czy to jest lotnisko regionalne, czy lokalne, bo jak lokalne, to nie należy go wspierać z budżetu województwa. W wyniku głosowania większością głosów (16 – za, 6 – przeciw i 5 – wstrzymujących się) uchwała o wsparciu finansowym lotniska Krywlany została podjęta.

Kolejnym spornym punktem stał się projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej powiatom z terenu województwa podlaskiego, w wyniku konkursu, przeprowadzonego w ramach Podlaskiego Instrumentu Wsparcia Dróg Lokalnych o istotnym znaczeniu dla społeczno-gospodarczego rozwoju regionu.

O szczegółach konkursu i ustaleniach komisji, które powiaty otrzymają dofinansowanie czytaj w relacji z konferencji prasowej: https://www.wrotapodlasia.pl/pl/samorzad/samorzad/podlaski-instytut-wsparcia-drog-lokalnych-14-powiatow-otrzyma-dofinansowanie-na-przebudowe-i-remont-drog.html   

Radny Karol Tylenda zarzucił zarządowi województwa, że to pieniądze wyrzucane w błoto.

- 5 mln na pseudo-drogi to fanaberia polityczna – powiedział.

Jacek Piorunek nie był przeciwny dotacjom na drogi w województwie, martwił się tylko, czy nie będzie podwójnego finansowania tych samych dróg – wojewoda podlaski właśnie ogłosił, że będzie więcej o 30 mln zł na tzw. „schetynówki” (obecnie nazwane jest wsparciem zrównoważonego rozwoju z Rządowego Programu na rzecz Rozwoju oraz Konkurencyjności Regionów poprzez Wsparcie Lokalnej Infrastruktury Drogowej – czyt. https://www.wrotapodlasia.pl/pl/region_i_gospodarka/wiadomosci/region/rzad-przeznaczy-ponad-13-mld-na-drogi-lokalne-podlaskie-otrzyma-prawie-30-mln.html )

- My naprawę chcemy, by te drogi powstały i jeśli połączymy nasze środki i te, którymi dysponuje wojewoda, może się okazać, że więcej dróg można wyremontować – przekonywał Jacek Piorunek.

Podobne obawy o podwójne finansowanie jednego odcinka, a brak funduszy na inny, miał radny Bogusław Dębski.

Mimo obaw i wątpliwości radni przyjęli uchwałę niemal jednogłośnie (1 wstrzymujący się).

Wyjaśnień wymagał też punkt dotyczący projektu uchwały w sprawie zadań samorządu województwa realizowanych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych i przeznaczenia na nie środków w 2018 r. Po wyjaśnieniach udzielonych przez Katarzynę Zajkowską, dyrektor Departamentu Zdrowia UMWP uchwała została przyjęta niemal jednogłośnie (24 głosy za). Pozostałe projekty uchwał i informacje zostały przyjęte bez oporu.

 

Proponowany porządek obrad :

 1. Otwarcie sesji.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z XLV sesji Sejmiku.
 4. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podlaskiego na lata 2018-2032.
 5. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu województwa podlaskiego na rok 2018.
 6. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie województwa na 2018 rok.
 7. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie emisji obligacji oraz ustalenia zasad ich zbywania, nabywania i wykupu.
 8. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Miastu Białystok na przebudowę i rozbudowę lotniska Krywlany wraz z budową i rozbudową niezbędnej infrastruktury technicznej.
 9. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie obowiązkowego przetargowego trybu zawarcia umowy najmu części nieruchomości o pow. 181,25 m², położonej w obrębie Łuka gm. Narewka z Polkomtel Sp. z o.o.
 10. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu pomieszczeń o łącznej pow. 241,85 m², znajdujących się w budynku administracyjnym na nieruchomości położonej przy ul. Handlowej 6 z Wojewódzkim Inspektoratem Nadzoru Budowlanego w Białymstoku.
 11. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów najmu pomieszczeń, znajdujących się w budynku administracyjnym na nieruchomości położonej w Łomży przy ul. Akademickiej 20.
 12. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie pozbawienia kategorii drogi wojewódzkiej odcinka starodroża drogi krajowej nr 8 przebiegającego przez m. Mężenin na terenie powiatu zambrowskiego.
 13. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej powiatom z terenu województwa podlaskiego w wyniku konkursu przeprowadzonego w ramach Podlaskiego Instrumentu Wsparcia Dróg Lokalnych o istotnym znaczeniu dla społeczno - gospodarczego rozwoju regionu.
 14. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie udzielenia dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, znajdującym się na terenie województwa podlaskiego.
 15. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie określenia ogólnej powierzchni przeznaczonej pod uprawy maku i konopi włóknistych oraz rejonizacji tych upraw na terenie województwa podlaskiego w 2018 roku.
 16. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie określenia zadań Samorządu Województwa Podlaskiego realizowanych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych i przeznaczenia na nie środków w 2018 roku.
 17. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie międzynarodowej współpracy regionalnej Województwa Podlaskiego (Rzeczpospolita Polska) z Obwodem Brzeskim (Republika Białorusi).
 18. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie skargi na Zarząd Województwa Podlaskiego i podległych urzędników departamentu odpowiedzialnego za organizację publicznego transportu zbiorowego.
 19. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie dokonania zmian w składach osobowych Komisji Sejmiku Województwa Podlaskiego.
 20. Rozpatrzenie informacji w sprawie sprawozdania z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach i jednostkach   oświatowych prowadzonych przez województwo podlaskie.
 21. Rozpatrzenie informacji z realizacji „Programu przeciwdziałania narkomanii w województwie podlaskim na lata 2014-2018” w 2017 roku.
 22. Rozpatrzenie informacji Zarządu Województwa Podlaskiego o wykonaniu uchwał Sejmiku Województwa Podlaskiego za IV kwartał 2017 roku.
 23. Rozpatrzenie informacji o działalności Samorządowego Kolegium Odwoławczego  w Białymstoku w 2017 r.
 24. Informacja Marszałka o bieżącej pracy Zarządu Województwa Podlaskiego.
 25. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania zgłoszone na poprzedniej sesji.
 26. Interpelacje i zapytania radnych.
 27. Informacja o działalności Przewodniczących Sejmiku Województwa Podlaskiego.
 28. Wolne wnioski, informacje.
 29. Zamknięcie sesji.

 

 

Pliki do pobrania

facebook