Dodana: 21 grudzień 2017 10:53

Zmodyfikowana: 21 grudzień 2017 18:57

XLIV sesja Sejmiku Województwa Podlaskiego. Radni uchwalili budżet na 2018 r.

Drugie czytanie projektu budżetu to był najważniejszy punkt XLIV sesji Sejmiku Województwa Podlaskiego, która odbyła się w czwartek, 21 grudnia, w sali konferencyjnej Urzędu Marszałkowskiego w Białymstoku. Budżet został uchwalony głosami radnych PSL i PO. Planu finansowego nie poparł Klub PiS.

Ilustracja do artykułu IMG_1573.JPG

Ponad 826 mln zł. dochodu, wydatki blisko 1 mld, deficyt w wysokości 153 mln. –to założenia planu finansowego na przyszły rok.  
Najwięcej pieniędzy, bo ponad 61proc. to wydatki na inwestycje drogowe. Na jednostki kultury przeznaczono 20 proc. budżetu, a 10 proc. na inwestycje w służbie zdrowia. 
Zobacz „Ambitny, prorozwojowy, nastawiony na drogi” – znamy projekt budżetu województwa na rok 2018

Podczas dyskusji nad projektem budżetu na przyszły rok najwięcej obaw budził planowany rekordowo wysoki deficyt.  Jak podkreślał skarbnik województwa Henryk Gryko, plan finansowy jest rekordowy pod względem deficytu, ale jest to także pod względem wydatków i dochodów.
- Przed nami ogromne wyzwanie inwestycyjne. To ostatnia okazja aby wykorzystać środki unijne, a nie zrobimy tego bez wkładów własnych.   Do projektu wpisano  tyko wydatki konieczne. Jest to budżet, który zakłada jak najlepsze wykorzystanie środków zewnętrznych – to nasz priorytet, druga taka okazja na poprawę m.in. infrastruktury drogowej prawdopodobnie się nie pojawi.

Skarbnik województwa dodał, że finanse województwa są bezpieczne.
 - Nie ma niebezpieczeństwa, że nie będziemy w stanie obsługiwać zaciągniętych kredytów. Wskazuje na to również uchwała Regionalnej Izby Obrachunkowej.
W imieniu Klubu PiS wystąpiła radna Elżbieta Kaufaman - Suszko
-  Ten projekt budżetu charakteryzuje się wysokimi wydatkami i dochodami ale przede wszystkim ogromnym rekordowym deficytem, konsekwencją będzie kolosalne zadłużenie  województwa. Charakteryzuje się znacznie wyższymi niż w poprzednich latach wydatkami bieżącymi. Nasze wątpliwości budzi to czy wszystkie wydatki bieżące są uzasadnione. Wydatki na inwestycje robią wrażenie, rozumiemy, że do ich realizacji potrzebne są wkłady własne województwa w wysokości 15%, ale wszystko wskazuje na to, że ten budżet zakończy się ogromnym deficytem. Może należało wynegocjować lepsze warunki dla realizacji zadań finansowanych ze środków unijnych. Wadą tego budżetu są też niskie nakłady na ochronę zdrowia.

Innego zdania był Jacek Piorunek, który prezentował stanowisko Klubu radnych PO
 - To budżet rekordowy pod względem inwestycji drogowych. Widoczny jest też systematyczny wzrost dochodów województwa z podatków. Chwała samorządowi że sprzyja aktywności jednostek służby zdrowia, zapewniając im wkłady własne na  realizację zadań finansowanych ze środków europejskich, zapewnia połączenia kolejowe tu przykład linii Białystok Waliły i Białystok – Kowno, dba o kulturę i ratowanie zabytków. Wspieramy również jednostki samorządu terytorialnego w strategicznych projektach np. budowa lotniska lokalnego w Białymstoku. Nie chcemy wrócić do czasów, kiedy w gminie modernizacja jednego kilometra drogi była wielkim wydarzeniem i często jedyną inwestycją w roku. Większość zadań to projekty unijne i one muszą być zrealizowane. To budżet stabilny choć trudny,  jednak realizacja daje  szansę przyśpieszonego rozwoju województwa.


Podobną opinię wyraził Klub PSL. W imieniu ludowców wypowiedział się radny Mikołaj Janowski. 
 - Planowany budżet jest proinwestycyjny, ambitny, budżet nakierowany na rozwój regionu – lotniska drogi , budżet konieczny aby skutecznie wykorzystać tak duże środki unijne, bo to ostatnia okazja na tak duże fundusze europejskie. Jest to też budżet bezpieczny. Dzisiaj opiniujemy i zatwierdzamy najlepszy budżet w historii województwa.

Marszałek Jerzy Leszczyński po przyjęciu uchwały budżetowej podkreślał m.in., że Zarządowi zależało aby budżet był przyszłościowy dla województwa.
- Inwestycje się skumulowały, ale musimy podjąć to wyzwanie, bo to nasza ostatnia szansa na tak duże pieniądze. Chciałbym odnieść się do tych głosów  o nadmierne zadłużanie województwa. Są obawy czy brak nadwyżki budżetowej pozwoli operować płynnie finansami. Proszę wziąć pod uwagę, że wysokie wydatki bieżące, które SA zaplanowane na przyszły rok, w kolejnych latach będą malały, będzie miało na to wpływ zakończenie realizacji np. inwestycji drogowych.  
Radni przyjęli  większością głosów ( 17 za i 11 przeciw) Wieloletnią Prognozę Finansową i podjęli uchwałę budżetową ( 18 głosów za i 11 przeciw) .
Do projektu zgłoszono kilka poprawek. Jedną z nich był wniosek radnego Łukasza Siekierki o sfinansowanie codziennych kursów pociągu Białystok –Waliły – poprawka nie została przyjęta. Radna Justyna Żalek wnioskowała o wsparcie finansowe dla kortu tenisowego przy Politechnice Białostockiej, ten wniosek również został odrzucony
Jarosław Dworzański zgłosił poprawkę dotyczącą zwiększenia o 500 tys. wsparcia finansowego dla Opery i Filharmonii Podlaskiej. Jednak wycofał wniosek, po tym jak Zarząd Województwa wprowadził do projektu autopoprawkę o zwiększeniu pieniędzy dla OiFP o ponad 300 tys. zł.

Głosowanie poszło sprawnie, być może, jak zauważył przewodniczący sejmiku Jarosław Dworzański przez wzgląd na obecność wyjątkowych gości – to duchowni kościołów katolickiego i prawosławnego z  Ks. Abp. Tadeuszem Wojdą i Abp. Jakubem na czele. Duchowni uczestniczyli w sejmikowym spotkaniu opłatkowym, które tradycyjnie odbywa się podczas ostatniej przed Bożym Narodzeniem.

 

Spotkanie opłatkowe to nie jedyna uroczystość tej sesji. Przed rozpoczęciem obrad na sali sejmikowej UMWP  uhonorowano samorządy i jednostki zdrowia publicznego, które w sposób szczególny działają na rzecz rozwoju społeczeństwa informacyjnego.  
- Szanowni Państwo, Województwo Podlaskie realizuje założenia Programu Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego „e-Podlaskie”.  Program koncentruje się na rozwoju pięciu osi priorytetowych, do których należą: sieci szerokopasmowe, e-biznes, e-edukacja, e-zdrowie, e-administracja - mówiła wicemarszałek Anna Naszkiewicz - Korzystamy z okazji aby podziękować przedstawicielom administracji samorządowej i ochrony zdrowia za podjęte wyróżniające się działania na rzecz budowy społeczeństwa informacyjnego w naszym regionie.

Okolicznościowe grawertony wręczała Dyrektor Departamentu Społeczeństwa Informacyjnego Agnieszka Aleksiejczuk. Wyróżnienia za wkład w rozwój e-administracji otrzymali: Urząd Miejski w Białymstoku, Starostwo Powiatowe w Mońkach i Starostwo Powiatowe w Białymstoku, Urząd Miejski w Knyszynie, a także  Park Krajobrazowy Puszczy Knyszyńskiej W Supraślu.
Podziękowania skierowano też do przedstawicieli placówek ochrony zdrowia – partnerów projektu „Podlaski System Informacyjny e-Zdrowie”, które na przestrzeni minionego roku działały aktywnie na rzecz osiągnięcia założonych rezultatów.
Wyróżniono SPZOZ w Mońkach, SPZOZ w Sokółce,  Szpital Ogólny w Wysokiem Mazowieckiem, Szpital Wojewódzki im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Łomży, SPZOZ w Sejnach i Białostockie Centrum Onkologii.

Agnieszka Aleksiejczuk przypomniała też o trwającym konkursie w tematyce e-Zdrowia, organizowanym przez Zarząd Województwa Podlaskiego.

 - Zgodnie z jego założeniami, każdy pełnoletni mieszkaniec województwa podlaskiego, który w terminie od 1 grudnia br. do 28 lutego 2018r. zarejestruje się do lekarza specjalisty przez Portal Pacjenta e-Zdrowie, będzie mógł wziąć udział w losowaniu jednego z pięciu tabletów.

Zanim radni wojewódzcy rozpoczęli posiedzenie, wysłuchali krótkiego wystąpienia prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia Andrzeja Jacyny.
Andrzej Jacyna podkreślił, że w przyszłym roku planowany jest wzrost nakładów na ochronę zdrowia, a także przypomniał, że  jeszcze w 2017 r. maja być uruchomione  dodatkowe środki z budżetu państwa dla Narodowego Funduszu Zdrowia na sfinansowanie nadwykonań świadczeń opieki zdrowotnej ( ok 1 mld zł. ) Blisko 800 mln zł. przeznacza na ten cel NFZ.

 

Do porządku obrad dodano dwa punkty 11a i 11b – dotyczą one rozpatrzenia projektu uchwały o współpracy samorządu województwa z organizacjami pozarządowymi i rozpatrzenie uchwały o skierowaniu do sądu administracyjnego skargi na uchwałę  Sejmiku w sprawie podziału województwa podlaskiego na obwody łowieckie.

 Proponowany porządek obrad :

 1. Otwarcie sesji.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z XLIII sesji Sejmiku.
 4. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie województwa podlaskiego na rok 2017.
 5. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wydatków niewygasających w 2017 roku.
 6. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie nadania statutu Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej Wojewódzkiemu Szpitalowi Zespolonemu im. Jędrzeja Śniadeckiego w Białymstoku.
 7. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie nadania statutu Białostockiemu Centrum Onkologii im. Marii Skłodowskiej – Curie w Białymstoku.
 8. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie nadania statutu Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej Ośrodkowi Rehabilitacji w Suwałkach.
 9. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie nadania statutu Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Łomży.
 10. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę Nr XXXVIII/455/14 Sejmiku Województwa Podlaskiego z dnia 31 marca 2014 r. w sprawie powołania Zespołu ds. aktualizacji i monitoringu „Strategii Polityki Społecznej Województwa Podlaskiego” zmieniona uchwałą Nr XLV/533/14 Sejmiku Województwa Podlaskiego z dnia 6 listopada 2014 roku.
 11. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany statutu Podlaskiego Muzeum Kultury Ludowej (w organizacji) – wojewódzkiej samorządowej instytucji kultury.
 12. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie dokonania zmian w składach osobowych komisji Sejmiku Województwa Podlaskiego.
 13. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uchwalenia planu pracy Sejmiku Województwa Podlaskiego na 2018 rok.
 14. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy i planu kontroli Komisji  Rewizyjnej Sejmiku Województwa Podlaskiego na 2018 rok.
 15. II czytanie projektu budżetu Województwa Podlaskiego na 2018 rok.

- przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej nt. projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podlaskiego oraz projektu uchwały budżetowej,

- przedstawienie stanowiska Zarządu w sprawie opinii i wniosków poszczególnych komisji  oraz wniosków radnych,

- dyskusja nad wniesionymi poprawkami i ich przegłosowanie,

- głosowanie nad projektem uchwały w sprawie

a) Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podlaskiego

b) budżetu Województwa Podlaskiego na rok 2018.

     16. Rozpatrzenie informacji w sprawie „Sprawozdania z realizacji Planu Gospodarki Odpadami Województwa Podlaskiego za lata 2014 – 2016”
     17. Informacja Marszałka o bieżącej pracy Zarządu Województwa Podlaskiego.
     18. Rozpatrzenie informacji Zarządu Województwa Podlaskiego o wykonaniu uchwał Sejmiku Województwa Podlaskiego za III kwartał 2017 r.
     19. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania zgłoszone na poprzedniej sesji.
     20. Interpelacje i zapytania radnych.
     21. Informacja o działalności Przewodniczących Sejmiku Województwa Podlaskiego.
     22. Wolne wnioski, informacje.
     23. Zamknięcie sesji. 

  ak                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

 

facebook