Dodana: 25 wrzesień 2017 12:57

Zmodyfikowana: 26 wrzesień 2017 12:09

XL sesja Sejmiku Województwa Podlaskiego

XL sesja Sejmiku Województwa Podlaskiego odbyła się w poniedziałek, 25 września 2017 r. w sali konferencyjnej Urzędu Marszałkowskiego w Białymstoku.

Ilustracja do artykułu P1310600.jpg

 

Zanim przewodniczący Sejmiku Jarosław Dworzański otworzył sesję, udzielił głosu – na prośbę wiceprzewodniczącego Marka Olbrysia – wójtowi gminy Łomża, który zwrócił się do samorządu z apelem o dofinansowanie dróg wojewódzkich nr 677 – Łomża – Śniadowo oraz nr 645 Łomża – Nowogród.

Zanim radni przegłosowali porządek obrad Zarząd zaproponował wprowadzenie dodatkowych punków:

4a. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej miastu Białystok na przebudowanie lotniska Krywlany.

4b. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podlaskiego na rok 2017.

10a. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie Likwidacji Wojewódzkiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Białymstoku.

10b. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zasad udzielania stypendiów dla uczniów szkół województwa podlaskiego za szczególne osiągnięcia w ramach Regionalnego programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży Województwa Podlaskiego.

8a. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny nieruchomości położonej w Białymstoku przy ul. Warszawskiej, obr.17, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 369/4, zbywanej w trybie bezprzetargowym.

8b. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny nieruchomości położonej w Białymstoku przy ul. Warszawskiej, obr.17, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 359/3, zbywanej w trybie bezprzetargowym.

Po przerwie, zwołanej na prośbę klubu PSL, radny Cezary Cieślukowski przedstawił propozycję klubu, by do projektu uchwały o udzieleniu pomocy finansowej miastu Białystok, dopisać deklaratywną chęć samorządu wsparcia finansowego budowy lotniska przez miasto Suwałki. W tym punkcie wątpliwości przedstawił radca prawny, według którego projekt uchwały o wsparciu finansowym nie może być deklaratywny w treści (tu raczej stanowisko Sejmiku), musi zawierać konkretną kwotę wsparcia finansowego.

Po kolejnej przerwie, radni przegłosowali poszczególne punkty, wprowadzone do porządku obrad i następnie przyjęli większością głosów uzupełniony porządek obrad.

Dyskusję wywołał wprowadzony punkt 4a., dotyczący udzielenia pomocy finansowej miastu Białystok na budowę pasa startowego.

Radni klubu PiS zgłaszali wątpliwości, bo nie wiedzą, co będzie finansowane z tych pieniędzy, a powinien im to wyjaśnić osobiście prezydent Truskolaski:

- To nie będzie lotnisko, a płyta

- To ściema wyborcza, za którą województwo ma zapłacić

- Mamy własne inwestycje – pojawiały się na zmianę zarzuty.

Radny Mikołaj Janowski zwrócił się bezpośrednio do radnego Karola Tylendy:

- 10 lat temu byliśmy razem w zarządzie i byliśmy za, proszę, byśmy teraz też byli za.

Przewodniczący Dworzański odczytał z wniosku prezydenta do marszałka na co będą przeznaczone pieniądze:

- Budowa pasa startowego pewnie będzie zaczątkiem większej inwestycji, podobnie było z Operą.

Radni PiS nie byli przekonani:

- Powinniśmy przegłosować równie atrakcyjną pomoc finansową dla miast subregionalnych na budowę lotnisk lub podobnych placów – dodał radny Marek Olbryś.

- Czekaliśmy tyle czasu, możemy jeszcze poczekać. Czy te finansowe kwestie, odnośnie lotniska są podnoszone w mieście? Bo jeśli nie, to nie widzę potrzeby, byśmy dziś podejmowali taką uchwałę – kontrargumentował radny Marek Komorowski.

- Na sesji rady miejskiej zdjęto ten punkt, bo czekają na nas – odpowiedział wicemarszałek Maciej Żywno i w końcu zapytał wprost: – Czy Prawo i Sprawiedliwość nie chce żadnego lotniska w województwie podlaskim?

To pytanie zakończyło dyskusję. W głosowaniu 18 radnych było za, 10 przeciw (tak jak w głosowaniu za wprowadzeniem tego punktu do porządku obrad).

Kolejnym punktem, który wzbudził dyskusję był punkt 4b – zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Województwa, które przedstawił Skarbnik Województwa Henryk Gryko.

- Ile mamy jeszcze luzu? – pytał radny Komorowski – bo radni też mogliby zgłosić podobne przedsięwzięcia, jak te 8 mln na pas startowy, tyle że w innych miejscowościach.

- Co jeszcze można zrobić? Co tylko trzeba dla rozwoju województwa! – odpowiedział skarbnik Henryk Gryko – Sytuacja budżetu jest zmienna i jeśli trzeba znaleźć środki na inwestycje służące rozwojowi województwa - to trzeba je znaleźć! Należy podziękować zarządowi tej kadencji i poprzednim zarządom, że województwo nie jest zadłużone.

Radni przegłosowali uchwałę stosunkiem głosów 18 do 8.

Większość kolejnych projektów uchwał przegłosowano większością głosów bez dyskusji.

Pytania pojawiły się do dyrektor Departamentu Społeczeństwa Informacyjnego Agnieszki Aleksiejczuk, która przedstawiała projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia Umowy Ramowej, w celu wykonania zadań Operatora Infrastruktury Sieci Szerokopasmowej Polski Wschodniej - województwa podlaskiego przez Województwo Podlaskie. Radni pytali o koszty, o amortyzację, o liczbę klientów, białe plamy, korzyści dla województwa, a nawet o grubość rurki (bo bardziej nowoczesna i cieńsza jest w województwie warmińsko-mazurskim, tyle że kilkakrotnie droższa).

W punkcie 10a radni przegłosowali projekt uchwały w sprawie likwidacji Wojewódzkiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Białymstoku. Jak tłumaczył radnym członek zarządu Stefan Krajewski uchwała stała się koniecznością po wejściu w życie w sierpniu Ustawy Prawo Wodne, według której zadania z jednostki podległej samorządowi województwa, przechodzą do wojewody. W związku z tym Wojewódzki Zarząd Melioracji pozostanie od 1 stycznia 2018 r. bez zadań.

- Będę głosował przeciwko, bo nie wiem, jakie działania podejmie ta nowa jednostka, co stanie się z majątkiem, pracownikami, co z rolnictwem i kto będzie odpowiadał za bezpieczeństwo powodziowe. Nie mogę zagłosować za likwidacją czegoś, co było dobre – zapowiedział radny Mikołaj Janowski.

Kolejny projekt uchwały dotyczył stypendiów dla uzdolnionych uczniów. Założenia przedstawił członek zarządu Bogdan Dyjuk, ale radni zaniepokoili się, że zabraknie stypendium dla lokalnego Alberta Einsteina, bo nie spełni kryteriów (średnia ocen 5 i udział w trzech olimpiadach wojeódzkich).

- W sytuacjach jednostokowych marszałek ma możliwość uhonorowania nagrodą specjalną i to robi – zapewnił Bogdan Dyjuk – A poza tym nasze stypendium jest tylko jednym z wielu, są jeszcze stypendia ministra, starosty, burmistrza, wójta.

Radni zaakceptowali zmienione zasady udzielania stypendiów.

Pod koniec sesji pojawił się głos obywatelski – mieszkanki województwa podlaskiego w sprawie Puszczy Białowieskiej.

(at)

Proponowany porządek obrad :

 

 1. Otwarcie sesji.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z XXXIX sesji Sejmiku.
 4. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia informacji Podlaskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Białymstoku za 2016 rok. /Druk Nr 473 /.
 5. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie województwa podlaskiego na rok 2017./ Druk Nr 466 /.
 6. Rozpatrzenie informacji o przebiegu wykonania planów finansowych samodzielnych zakładów opieki zdrowotnej, samorządowych instytucji kultury oraz samorządowych osób prawnych województwa podlaskiego za pierwsze półrocze 2017 roku. /Druk Nr 468 /.
 7. Rozpatrzenie informacji o przebiegu wykonania budżetu Województwa Podlaskiego i kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podlaskiego za I półrocze 2017 roku. /Druk Nr 469 /
 8. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązkowego przetargowego trybu zawarcia umowy najmu lokalu użytkowego nr 1 położonego na parterze budynku handlowo – usługowego nr 36 w Grajewie z Miastem Grajewo na okres 5 lat. /Druk Nr 472/.
 9. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie nadania statutu Specjalistycznemu Psychiatrycznemu Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Suwałkach. /Druk Nr 475/.
 10. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia Umowy Ramowej, w celu wykonywania zadań Operatora Infrastruktury Sieci Szerokopasmowej Polski Wschodniej - województwa podlaskiego przez Województwo Podlaskie. /Druk Nr 476 /.
 11. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie dokonania zmian w składach osobowych komisji Sejmiku Województwa Podlaskiego. /Druk Nr 471/.
 12. Informacja Marszałka o bieżącej pracy Zarządu Województwa Podlaskiego. /Druk Nr 465/.
 13. Rozpatrzenie informacji Zarządu Województwa Podlaskiego o wykonaniu uchwał Sejmiku Województwa Podlaskiego za II kwartał 2017 r. /Druk Nr 467/.
 14. Rozpatrzenie informacji o kontrolach przeprowadzonych w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podlaskiego w Białymstoku i jednostkach organizacyjnych w I półroczu 2017 r. /Druk Nr 470. /
 15. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania zgłoszone na poprzedniej sesji.
 16. Interpelacje i zapytania radnych.
 17. Informacja o działalności Przewodniczących Sejmiku Województwa Podlaskiego. /Druk Nr 474/.
 18. Wolne wnioski, informacje.
 19. Zamknięcie sesji.

 

facebook