Dodana: 8 sierpień 2017 10:28

Zmodyfikowana: 9 sierpień 2017 09:38

Nadzwyczajna sesja Sejmiku Województwa Podlaskiego

Na wniosek grupy 8 radnych wojewódzkich została zwołana nadzwyczajna sesja Sejmiku Województwa Podlaskiego, która odbyła się w wtorek, 8 sierpnia 2017 r. Uczestniczyło w niej 16 radnych. Zabrakło radnych klubu PiS. Przewodniczący Sejmiku Jarosław Dworzański będzie się domagał pisemnych usprawiedliwień z powodu nieobecności na dzisiejszych obradach.

Ilustracja do artykułu IMG_7022.JPG

Proponowany porządek obrad: 

  1. Otwarcie obrad.
  2. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wniesienia skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze.
  3. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie nadania statutu Wojewódzkiemu Funduszowi Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku.
  4. Zamknięcie obrad.

 

Radni jednogłośnie przyjęli uchwałę w sprawie wniesienia skargi na rozstrzygnięcia nadzorcze wojewody i upoważnił marszałka do wniesienia skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego. 19 czerwca Sejmik Województwa Podlaskiego nadał nowy statut Wojewódzkiemu Funduszowi Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku.

Wojewoda podlaski stwierdził nieważność paragrafu 17 ust. 1 w zakresie zwrotu „z zastrzeżeniem ust.2 i 3” oraz w zakresie zwrotu „jednomyślnie w pełnym pięcioosobowym składzie Rady”. Sejmik uchwalił złożenie skargi na to rozstrzygnięcie nadzorcze.

Jednocześnie radni podjęli uchwałę zmieniającą uchwałę w sprawie nadania statutu WFOŚiGW w Białymstoku. Zgodnie z uchwałą paragraf 17 ust.4 otrzymał brzmienie:

  1. Rada podejmuje uchwały w głosowaniu tajnym:

1) w sprawach wniosków do Zarządu Województwa Podlaskiego o powołanie i odwołanie członków Zarządu Funduszu;

2) w sprawach ustalania wynagradzania członków Zarządu Funduszu i pracowników Biura Funduszu;

3) w sprawie wyboru Sekretarza Rady;

4) na wniosek co najmniej połowy obecnych na posiedzeniu członków Rady.

 

Radni uzupełnili proponowany porządek obrad o punkt 3a., - przyjęcie stanowiska Sejmiku w sprawie sytuacji związanej z rozprzestrzenianiem się wirusa Afrykańskiego Pomoru Świń na terenie województwa podlaskiego.

- 28 lipca odbyła się tu debata z udziałem i na ich wniosek – rolników, hodowców, producentów – na temat rozszerzającego się zagrożenia ASF w województwie podlaskim. W debacie nie wzięli udziału przedstawiciele ministerstw rolnictwa i środowiska. Żądamy podjęcia stosownych działań ze strony owych ministerstw, by zatrzymać rozprzestrzenianie się choroby – uzasadniał członek zarządu Stefan Krajewski.

- Myślę, że to dobry moment na podjęcie takiego stanowiska. PiS w kampanii wyborczej uporanie się z problemem ASF w 3 miesiące, a tu nie dość, że minęły 2 lata to jeszcze choroba się rozprzestrzeniała. Z 2 ognisk i 3 przypadków do końca kadencji tamtego rządu, mamy teraz 30 ognisk ASF i rozprzestrzenianie się choroby poza nasze województwo – dodał wicemarszałek Maciej Żywno.

 

Radni podjęli stanowisko (za – 14, wstrzymujących się – 2).

Treść stanowiska w załączniku poniżej.

Pliki do pobrania

facebook