Dodana: 10 wrzesień 2018 13:14

Zmodyfikowana: 11 wrzesień 2018 09:53

LI sesja Sejmiku Województwa Podlaskiego

Pierwszą po wakacjach sesję sejmiku Województwa Podlaskiego, która odbyła się w poniedziałek 10 września, zdominowały sprawy budżetowe. W sesji wzięło udział 27 radnych. Zanim jednak przewodniczący sejmiku Jacek Piorunek otworzył obrady, na sali obrad pojawiła się grupa młodzieży z Augustowa, która bierze udział w największym na świecie programie edukacyjnym Destination Imagination i właśnie wróciła z olimpiady DI w USA i chciała podziękować samorządowi województwa za udzielone wsparcie finansowe.

Ilustracja do artykułu sejmi 10.09.18-6.jpg

 Olimpiada w USA

- To od Państwa przyszedł pierwszy sygnał, pierwsze wsparcie i dzięki temu mogliśmy pojechać do Stanów Zjednoczonych – powiedziała Joanna Denert, a młodzież w krótkim filmiku przedstawiła swój udział w olimpiadzie oraz opowiedziała o swojej przygodzie oraz  współpracy z dziećmi niepełnosprawnymi, która to współpraca zaowocowała nagrodami na olimpiadzie krajowej we Wrocławiu oraz zaproszeniem na olimpiadę globalną do USA. Stamtąd wrócili z wyróżnieniem.

Zmiany w budżecie i umowa z bankiem

Zanim radni zaakceptowali porządek obrad zarząd zaproponował uzupełnienie porządku o punkty: 4a. Projekt uchwały w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej województwa podlaskiego na lata 2018-2046 oraz pkt 17a. Projekt uchwały, zmieniającej uchwałę Sejmiku w sprawie określenia przystanków autobusowych, których właścicielem jest województwo podlaskie oraz warunków i zasad z nich korzystania.

Po krótkim przedstawieniu projektu uchwały w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej przez Skarbnika Województwa Henryka Gryko wątpliwości zgłosił radny Mikołaj Janowski, który nie mógł znaleźć w zapisach finansowania drogi Ostrożany-Ciechanowiec. Skarbnik zapewniał, że nie ma zagrożenia tej inwestycji, jednak środki zostały przesunięte na rok następny. 

Projekt uchwały został przesunięty na koniec sesji jako punkt 26a i wówczas – po wyjaśnieniach skarbnika – uchwała została przyjęta.

W projekcie uchwały dotyczącej zmian w budżecie województwa na ten rok, główna zmiana polega na udzieleniu pomocy finansowej w wysokości 3 mln zł miastu Suwałki na budowę lotniska lokalnego oraz na dotacje dla szpitali (np. dla BCO na zaadaptowanie budynku po szpitalu położniczym do potrzeb BCO oraz dla Szpitala Wojewódzkiego w Białymstoku na zakup sprzętu).

Na sesji pojawił się prezydent Suwałk Czesław Renkiewicz, który bezpośrednio zwrócił się do radnych z prośbą o przyjęcie projektu uchwały, dotyczącego udzielenia dotacji na budowę lotniska. By bardziej przekonać radnych opowiedział o finansowaniu inwestycji i zaawansowaniu prac. Radni zaakceptowali zmiany w budżecie. A przy późniejszym punkcie obrad, dotyczącym konkretnie udzielenia pomocy finansowej miastu Suwałki na budowę lotniska, przyjęli projekt uchwały jenogłośnie.

Kolejnym projektem uchwały, prezentowanym przez Skarbnika była uchwała dotycząca zaciągnięcia długoterminowej pożyczki z Banku Rozwoju Rady Europy (CEB) na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu województwa podlaskiego w latach 2018-2022. 

O warunkach pożyczki czytaj:  https://www.wrotapodlasia.pl/pl/samorzad/samorzad/przed-sejmikiem-o-kredycie-w-banku-rozwoju-rady-europy-i-finansowym-wsparciu-lotniska-w-suwalkach.html

- To jest taka poduszka, takie zabezpieczenie, nie musimy z tego w pełni korzystać, ale dobrze jest takie zabezpieczenie mieć, linię kredytową uruchomianą w miarę potrzeb – przekonywał skarbnik.

Radnych martwiło, że umowa będzie podpisana w języku angielskim. Jak tłumaczył skarbnik - nie może być w innym, ale będzie tłumaczona przez tłumacza przysięgłego.

Radni mieli wątpliwości i wyrażali troskę o stan finansów oraz prośby, by ostrożnie podchodzić  do uruchomienia tej linii kredytowej, jednak przyjęli (25 radnych było za) uchwałę w proponowanym kształcie.

Komisja konkursowa 

Kolejnym punktem, który wymagał omówienia i wzbudził kontrowersje – głównie przewodniczącego Jacka Piorunka był punkt 14., dotyczący powołania komisji konkursowej w celu przeprowadzenia postępowania konkursowego na stanowisko Dyrektora Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Łomży. Przewodniczący uważał, że nie jest to zgodne z prawem - powoływanie komisji konkursowej do wyboru dyrektora, któremu jeszcze kadencja się nie skończyła i przez dwa miesiące będzie pracował – i wnioskował o zdjęcie punktu z porządku obrad. Wniosek nie uzyskał większości i radni powołali komisję konkursową, w której z grona radnych znaleźli się; prof. Marian Szamotowicz, Daria Sapińska, Marek Olbryś, Stefan Krajewski, jeden lekarz i członek rady społecznej.

Skarga i skarżący

Sejmik rozpatrywał też dwie skargi. Pierwszą złożyło Stowarzyszenie „Pasja” w Sejnach na decyzję Członka Zarządu Województwa Podlaskiego i tę radni odrzucili, po opinii komisji rewizyjnej, jako bezzasadną. Natomiast druga skargą  - na działania Zarządu Województwa Podlaskiego przy realizacji inwestycji na drodze wojewódzkiej Nr 678 w m. Ignatki Osiedle – wymagała głębszego zastanowienia.

I chociaż początkowo wszystko wskazywało na to, że zostanie odrzucona śladem poprzedniej (komisja rewizyjna uznała ją jako bezzasadną przynajmniej w części), przewodniczący Jacek Piorunek udzielił głosu skarżącemu.

Janusz Różycki pracownik naukowy przedstawił się, a następnie opisał swoją sytuację, przedstawiając ją na slajdach. W wyniku budowy drogi wojewódzkiej i ekranów oddzielających od drogi, dojazd do posesji został pozbawiony placu do zawracania.

- By dojechać do domu muszę 100 metrów jechać tyłem i o ile jakoś mogę to pokonać, o tyle z powodu braku placu do zawracania pojazdów żaden większy samochód do mnie nie dojedzie – tłumaczył skarżący – I tak nie dojechał do mnie wóz z drewnem bo miał do wyboru: rozładować drewno 100 metrów dalej lub zabrać je z powrotem. I zabrał.

Gdyby jeszcze nie jakiś murek, który został postawiony nie wiadomo dlaczego, a który znacznie zwęża drogę i uniemożliwia cokolwiek. Na dodatek sytuacja może się pogorszyć wraz z pojawieniem się opadów deszczu – wtedy nawet jazda tyłem jest niemożliwa. 

Gdy radni przekonali się jak skomplikowana jest sytuacja skarżącego, większość chciała jakoś zareagować, wytłumaczyć się, pomóc, przeprosić. Wiceprzewodniczący komisji rewizyjnej Marek Komorowski zaproponował zdjęcie punktu i przekazanie do komisji do głębszej analizy. Obrady komisji mogłyby się odbyć w terenie, by poznać sytuację dokładnie. Natomiast radny Karol Pilecki w punkcie 28. Interpelacje i zapytania – zwrócił się do Zarządu z pytaniem, by sprawdzić czy możliwe jest zburzenie murku. I domaga się odpowiedzi od Zarządu Dróg Wojewódzkich.

Na koniec sesji przewodniczący Jacek Piorunek w imieniu własnym i wiceprzewodniczącego Mieczysława Bagińskiego zaproponował zorganizowanie uroczystej Sesji Sejmiku w Łomży z okazji 600-lecia miasta. Uroczysta sesja odbyłaby się w połowie października.

 (at)

Transmisja online Youtube

Transmisja online iTV Wrota Podlasia

Proponowany porządek obrad :

 

 1. Otwarcie sesji.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z L sesji Sejmiku.
 4. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia informacji Podlaskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Białymstoku za 2017 rok.
 5. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie województwa na 2018 rok.
 6. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki z Banku Rozwoju Rady Europy (CEB) na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu województwa podlaskiego w latach 2018 – 2022.
 7. Rozpatrzenie informacji o przebiegu wykonania planów finansowych samodzielnych zakładów opieki zdrowotnej, samorządowych instytucji kultury, samorządowych osób prawnych województwa podlaskiego za pierwsze półrocze 2018 roku.
 8. Rozpatrzenie informacji o przebiegu wykonania budżetu Województwa Podlaskiego i kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podlaskiego za I półrocze 2018 roku.
 9. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie wykonania „Planu Gospodarki Odpadami Województwa Podlaskiego na lata 2016 – 2022”.
 10. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie sprostowania błędu pisarskiego w uchwale Nr L/467/18 Sejmiku Województwa Podlaskiego z dnia 25 czerwca 2018 r. zmieniającej uchwałę w sprawie Obszaru Chronionego Krajobrazu „Puszcza i Jeziora Augustowskie” w brzmieniu opublikowanym w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego z 29 czerwca 2018 r. pod. pozycją 2905.
 11. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie nadania statutu Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej Wojewódzkiemu Szpitalowi Zespolonemu im. Jędrzeja Śniadeckiego w Białymstoku.
 12. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie nadania statutu Wojewódzkiemu Ośrodkowi Profilaktyki i Terapii Uzależnień w Łomży.
 13. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie nadania statutu Podlaskiemu Wojewódzkiemu Ośrodkowi Medycyny Pracy w Białymstoku.
 14. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie powołania komisji konkursowej w celu przeprowadzenia postępowania konkursowego na stanowisko Dyrektora Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Łomży.
 15. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie wyboru przedstawicieli    do składu rad społecznych działających w Szpitalu Wojewódzkim im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach, Specjalistycznym Psychiatrycznym Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Suwałkach oraz w Samodzielnym Publicznym Zespole Opieki Paliatywnej im. Jana Pawła II w Suwałkach.
 16. Rozpatrzenie informacji o sytuacji finansowej samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, dla których podmiotem tworzącym jest Województwo Podlaskie za I półrocze 2018 roku w porównaniu do I półrocza 2017 r.
 17. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zaliczenia do kategorii dróg wojewódzkich drogi powiatowej nr 1601B Bielsk Podlaski – Klejniki – Tyniewicze Duże – Narew.
 18. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Miastu Suwałki na rozbudowę i przebudowę lotniska w Suwałkach.
 19. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie gromadzenia na wydzielonym rachunku dochodów przez szkoły i placówki oświatowe prowadzone przez Województwo Podlaskie.
 20. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Samorządu Województwa Podlaskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w 2019 roku.
 21. Rozpatrzenie informacji w sprawie Okresowej Oceny Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Podlaskiego.
 22. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie skargi Stowarzyszenia „Pasja” w Sejnach na decyzję Członka Zarządu Województwa Podlaskiego.
 23. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie skargi na działania Zarządu Województwa Podlaskiego przy realizacji inwestycji na drodze wojewódzkiej Nr 678 w m. Ignatki Osiedle. /
 24. Informacja Marszałka o bieżącej pracy Zarządu Województwa Podlaskiego.
 25. Informacja Zarządu Województwa Podlaskiego o wykonaniu uchwał Sejmiku Województwa Podlaskiego za II kwartał 2018 r.
 26. Rozpatrzenie informacji o kontrolach przeprowadzonych w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podlaskiego w Białymstoku i jednostkach organizacyjnych w I półroczu 2018 r.
 27. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania zgłoszone na poprzedniej sesji.
 28. Interpelacje i zapytania radnych.
 29. Informacja o działalności Przewodniczących Sejmiku Województwa Podlaskiego.
 30. Wolne wnioski, informacje.
 31. Zamknięcie sesji.

 

facebook