Dodana: 25 czerwiec 2018 10:28

Zmodyfikowana: 25 czerwiec 2018 15:01

L sesja Sejmiku Województwa Podlaskiego

L sesja Sejmiku Województwa Podlaskiego odbyła się w poniedziałek, 18 czerwca 2018 r. Radni dwukrotnie wybierali przewodniczącego Sejmiku Województwa Podlaskiego i nie udzielili absolutorium Zarządowi Województwa. Po zgłoszeniu przez nowego przewodniczącego wniosku o reasumpcję głosowania nad absolutorium dla zarządu, radni PiS opuścili salę obrad. Przewodniczący ogłosił przerwę w obradach do poniedziałku 25 czerwca br.

Ilustracja do artykułu sejmik 18.06.18-1580563.jpg

Na początku sesji proponowany porządek obrad został uzupełniony o kilka punków: projekt uchwały zmieniającej w sprawie operatora sieci szerokopasmowej (operatorem miałoby być województwo podlaskie)  – 24a; rozpatrzenie informacji w sprawie dofinansowania połączenia kolejowego Białystok- Kowno w roku 2017 oraz podjęcie decyzji w sprawie kontynuowania inwestycji w roku następnym – 29a; projekt uchwały w sprawie wynagrodzenia Marszałka Województwa Podlaskiego – 29b; projekt uchwały na wniosek Komisji Rewizyjnej Sejmiku w sprawie zmiany statutu województwa – 29c; stanowisko Sejmiku Województwa Podlaskiego w sprawie trudnej sytuacji w regionie z powodu suszy – 35 oraz przesunięcie punktów 8, 9 i 10 na początek obrad jako punkty 3a, 3b, 3c.

Próba wyboru przewodniczącego Sejmiku Województwa Podlaskiego nie powiodła się. Zgłoszony przez radnego Karola Pileckiego w imieniu klubu PO Jacek Piorunek uzyskał w tajnym głosowaniu 14 głosów poparcia, 13 radnych było przeciwnych jego kandydaturze, a jeden wstrzymał się od głosu. W związku z tym pozostałych punktów 3b i 3c Sejmik nie rozważał.

Kolejnym punktem było głosowanie nad projektem uchwały w sprawie zmian w budżecie województwa. 16 radnych było za przyjęciem projektu uchwały, 9 wstrzymało się od głosu.

Jednakże ani sprawozdanie roczne z wykonania budżetu województwa za 2017 (10 radnych za, 10 przeciw oraz 1 wstrzymujący się) ani absolutorium z wykonania budżetu Zarządowi Województwa Podlaskiego nie uzyskało większości głosów( 12 radnych za, 12 radnych przeciw, 1 wstrzymał się od głosu).

Gdy Zarząd nie uzyskał absolutorium ponownie został zgłoszony wniosek o wybór przewodniczącego. I ponownie jedynym kandydatem był Jacek Piorunek. Tym razem w tajnym głosowaniu uzyskał 17 głosów poparcia i tym samym objął stanowisko Przewodniczącego Sejmiku Województwa Podlaskiego. Po jego rezygnacji z przewodniczącego, trzeba było uzupełnić skład prezydium o jednego wiceprzewodniczącego. Jedynym kandydatem był Cezary Cieślukowski z PSL, zgłoszony przez Stefana Krajewskiego. W tajnym głosowaniu uzyskał 18 głosów poparcia i tym samym został Wiceprzewodniczącym Sejmiku Województwa Podlaskiego.

Podczas dyskusji nad możliwością powtórzenia głosowania nad absolutorium dla Zarządu Województwa Podlaskiego, radni PiS opuścili salę obrad, nie zgadzając się z wnioskiem nowego przewodniczącego, który chciał przeprowadzić głosowanie nad wnioskiem o reasumpcję.

Podczas przerwy okazało się, że watpliwości prawnych i statutowych jest więcej, wobec tego przewodniczący Jacek Piorunek ogłosił przerwę w obradach do poniedziałku, 25 czerwca.

Transmisja online

 

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie sesji.

2. Przyjęcie porządku obrad.

3. Przyjęcie protokołu z XLIX sesji Sejmiku.

4. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie województwa na 2018 rok.

5. Rozpatrzenie sprawozdania rocznego z wykonania planów finansowych samodzielnych zakładów opieki zdrowotnej, samorządowych instytucji kultury oraz samorządowych osób prawnych województwa podlaskiego za 2017 rok.

6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu województwa za 2017 rok oraz sprawozdania finansowego za 2017 rok.
a) Rozpatrzenie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu województwa za 2017 rok.
- przedstawienie sprawozdania przez przedstawiciela Zarządu,
- przedstawienie informacji o stanie mienia Województwa Podlaskiego.
- zapoznanie się z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej.
- przedstawienie opinii Komisji Rewizyjnej Sejmiku.
b) rozpatrzenie sprawozdania finansowego za 2017 rok.
- przedstawienie sprawozdania przez przedstawiciela Zarządu,
- zapoznanie się z opinią biegłego rewidenta o sprawozdaniu finansowym,
- przedstawienie opinii Komisji Rewizyjnej Sejmiku,
c) dyskusja,
d) podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Województwa Podlaskiego za 2017 rok.

7. Rozpatrzenie wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie absolutorium Zarządowi Województwa Podlaskiego z wykonania budżetu za rok 2017.
a) wystąpienie Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Sejmiku Województwa Podlaskiego – przedstawienie wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie absolutorium Zarządowi Województwa Podlaskiego,
b) zapoznanie się z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej,
c) wystąpienia przewodniczących Klubów Radnych Sejmiku,
d) podjęcie uchwały w sprawie absolutorium Zarządowi Województwa Podlaskiego z tytułu wykonania budżetu województwa za 2017 rok.

8. Wybór Przewodniczącego Sejmiku Województwa Podlaskiego.

9. Przyjęcie rezygnacji Wiceprzewodniczącego Sejmiku Województwa Podlaskiego.

10. Wybór Wiceprzewodniczącego Sejmiku Województwa Podlaskiego.

11. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie zasad ustalania diet i określenia stawek za jeden kilometr przebiegu przy zwrocie kosztów przejazdu w podróży służbowej radnym Województwa Podlaskiego.

12. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia „Sprawozdania z działalności Zarządu Województwa Podlaskiego w roku 2017 . /Druk Nr 592 – materiał przesłany tylko drogą elektroniczną/.

13. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Obszaru Chronionego Krajobrazu „Puszcza i Jeziora Augustowskie. /Druk Nr 609/.

14. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Obszaru Chronionego Krajobrazu „ Pojezierze Północnej Suwalszczyzny” /Druk Nr 608/.

15. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Obszaru Chronionego Krajobrazu „ Pojezierze Sejneńskie” /Druk Nr 607/.

16. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Obszaru Chronionego Krajobrazu „ Pojezierze Rajgrodzkie” /Druk Nr 606/.

17. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Obszaru Chronionego Krajobrazu „ Dolina Rospudy” /Druk Nr 605/.

18. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Obszaru Chronionego Krajobrazu „ Dolina Błędzianki” /Druk Nr 604/.

19. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Obszaru Chronionego Krajobrazu „ Puszcza Białowieska” /Druk Nr 603/.

20. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Suwalskiego Parku Krajobrazowego./Druk Nr 598/.

21. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie określenia zasad, trybu i harmonogramu aktualizacji Strategii Rozwoju Województwa Podlaskiego do roku 2020. /Druk Nr 600/.

22. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie międzynarodowej współpracy regionalnej Województwa Podlaskiego (Rzeczpospolita Polska) z Rządem Republiki Serbskiej (Bośnia i Hercegowina). /Druk Nr 601/.

23. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej z budżetu województwa podlaskiego gminom z terenu województwa podlaskiego na realizację zadań istotnych dla sołectw w ramach „Programu Odnowy wsi województwa podlaskiego” . /Druk Nr 613/.

24. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyboru przedstawicieli do składu rad społecznych działających w samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej, dla których podmiotem tworzącym jest Województwo Podlaskie ./Druk Nr 584/

24 a. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie zatwierdzenia Umowy Ramowej, w celu wykonywania zadań Operatora Infrastruktury Sieci Szerokopasmowej Polski Wschodniej – województwa podlaskiego przez Województwo Podlaskie.

25. Rozpatrzenie informacji w sprawie wniosków i rekomendacji zawartych w Raporcie Rocznym z Realizacji Strategii Rozwoju Województwa Podlaskiego do Roku 2020 za 2017 r. z oceną wdrażania Strategii w latach 2014 – 2017. / Druk Nr 595 - materiał przesłany tylko drogą elektroniczną/.

26. Rozpatrzenie informacji w sprawie realizacji Kontraktu Terytorialnego dla Województwa Podlaskiego w 2017 r. / Druk Nr 597 - materiał przesłany tylko drogą elektroniczną/.

27. Rozpatrzenie informacji dotyczącej stanu wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 za rok 2017. /Druk Nr 614 – materiał przesłany tylko drogą elektroniczną/.

28. Rozpatrzenie sprawozdania z realizacji „Programu Współpracy Samorządu Województwa Podlaskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w 2017 r. / Druk Nr 602/.

29. Rozpatrzenie informacji dotyczącej raportu „Ocena zasobów pomocy społecznej w województwie podlaskim w 2017 roku” . / Druk Nr 596 - materiał przesłany tylko drogą elektroniczną/.

29 a. Rozpatrzenie informacji w sprawie wykonania umowy na organizowanie i dofinansowanie połączenia kolejowego Białystok – Kowno na odcinku Białystok – granica RP za 2017 rok i podjęcia decyzji w sprawie kontynuowania przewozów na tej trasie w 2019 roku.

29 b. Rozpatrzenia projektu uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia Marszałkowi Województwa Podlaskiego.

29 c. Rozpatrzenia projektu uchwały w sprawie przyjęcia projektu uchwały zmieniającej Statut Województwa Podlaskiego”

30. Informacja Marszałka o bieżącej pracy Zarządu Województwa Podlaskiego. /Druk Nr 594/.

31. Informacja Zarządu Województwa Podlaskiego o wykonaniu uchwał Sejmiku Województwa Podlaskiego za I kwartał 2018 r. /Druk Nr 593 - materiał przesłany tylko drogą elektroniczną/.

32. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania zgłoszone na poprzedniej sesji.

33. Interpelacje i zapytania radnych.

34. Informacja o działalności Przewodniczących Sejmiku Województwa Podlaskiego. /Druk Nr 615/.

35. Rozpatrzenie projektu stanowiska w sprawie przeciwdziałania skutkom suszy.

36. Wolne wnioski, informacje.

37. Zamknięcie sesji.

facebook