Dodana: 25 czerwiec 2018 15:01

Zmodyfikowana: 26 czerwiec 2018 11:26

Kontynuacja L sesji Sejmiku Województwa Podlaskiego

L sesja Sejmiku Województwa Podlaskiego rozpoczęła się w poniedziałek, 18 czerwca 2018 r. Radni dwukrotnie wybierali przewodniczącego Sejmiku Województwa Podlaskiego i nie udzielili absolutorium Zarządowi Województwa. Przewodniczący ogłosił przerwę w obradach do poniedziałku 25 czerwca br. do godz. 15.30. W poniedziałek, 25 czerwca sesja była kontynuowana.

Ilustracja do artykułu sejmik 25.06.18-1590618.jpg

Transmisja online

Przewodniczący Sejmiku Jacek Piorunek wznowił obrady i poddał pod głosowanie własny wniosek o odstąpienie od reasumcji głosowania w sprawie absolutorium dla zarządu. Zrobił tak po konsultacji z prawnikami, z której wynikało, że reasumpcji nie powinno być. Radni zaakceptowali wniosek niemal jednomyślnie.

Sesja przebiegła sprawnie, bez większych przerw w obradach, bez długich dyskusji, a uchwały zapadały zdecydowaną większością głosów, w dużej mierze niemal jednomyślnie. Niektóre z punktów wymagały niewielkiego wyjaśnienia lub powodowały krótką dyskusję. Radni poprosili o wyjaśnienie dyrektor Departamentu Zdrowia UMWP Katarzynę Zajkowską w sprawie uchwały, dotyczacej wyboru przedstawicieli do składu rad społecznych w szpitalach, dyrektor Departamentu Społeczeństwa Informacyjnego UMWP Agnieszkę Aleksiejczuk w sprawie wykonywania zadań Operatora Infrastruktury Sieci Szerokopasmowej Polski Wschodniej województwa podlaskiego, a wicemarszałka Macieja Żywno w sprawie planu przyspieszenia RPO pod nadzorem Komisji Europejskiej.

Dyskusję wzbudził projekt uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia Marszałkowi Województwa Podlaskiego. Większość wypowiadających się radnych nie chciała obniżać pensji marszałkowi, zmusza ich jednak do tego Rozporzadzenie Rady Ministrów. Wiceprzewodniczący Sejmiku Cezary Cieślukowski przytoczył w tej sprawie opinie prawników Zwiazku Województw RP, z której wynika, że obniżona pensja obowiązywałaby dopiero za trzy miesiące, od października, a nie jak Rozporządzenie nakazuje od 1 lipca br. Marszałek Jerzy Leszczyński prosił jednak, by głosować nad projektem uchwały tak, jak nakazuje Rozporzadzenie Rady Ministrów. Uchwałę przyjęto większością 16 głosów (7 było przeciw, 2 wstrzymało sie od głosu).

Dyskusję wzbudził też projekt uchwały w sprawie zmiany Statutu Województwa Podlaskiego. Radny Karol Pilecki proponował, by uwzględnić sytuację sprzed tygodnia i wprowadzić zapis o reasumpcji głosowania na jednej sesji, a nie tylko w tym samym punkcie obrad. W toku dyskusji postanowiono jednak nie głosować tej poprawki.

W punkcie dotyczącym zapytań, radni zwrócili się do marszałka, by w związku z jubileuszem obchodów 20-lecia samorzadu terytorialnego pomyślał o nagrodzeniu długoletnich pracowników UMWP.

Marszałek obiecał uwzględnić ten wniosek, a wspominając galę, związaną z obchodami 20-lecia samorządu, podziękował radnym za przybycie i uczestnictwo w obchodach.  Wszyscy radni obecnej i poprzednich kadencji zostali obdarowani pamiatkowymi ozdobnymi kaflami, stanowiacymi replikę eksponatu ozdobnego kafla, przedstawiającego Godło II Rzeczypospolitej z 1927 r. Ci, którzy nie mogli wziąć udziału w gali, otrzymają pamiatkowe kafle w późniejszym terminie.

Porządek  obrad  L (50) sesji do realizacji w dniu 25 czerwca 2018 r.

 

12. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia „Sprawozdania z działalności Zarządu Województwa Podlaskiego w roku 2017 . /Druk Nr 592 – materiał przesłany tylko drogą elektroniczną/.

13. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Obszaru Chronionego Krajobrazu „Puszcza i Jeziora Augustowskie. /Druk Nr 609/.

14. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Obszaru Chronionego Krajobrazu „ Pojezierze Północnej Suwalszczyzny” /Druk Nr 608/.

15. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Obszaru Chronionego Krajobrazu „ Pojezierze Sejneńskie” /Druk Nr 607/.

16. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Obszaru Chronionego Krajobrazu „ Pojezierze Rajgrodzkie” /Druk Nr 606/.

17. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Obszaru Chronionego Krajobrazu „ Dolina Rospudy” /Druk Nr 605/.

18. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Obszaru Chronionego Krajobrazu „ Dolina Błędzianki” /Druk Nr 604/.

19. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Obszaru Chronionego Krajobrazu „ Puszcza Białowieska” /Druk Nr 603/.

20. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Suwalskiego Parku Krajobrazowego./Druk Nr 598/.

21. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie określenia zasad, trybu i harmonogramu aktualizacji Strategii Rozwoju Województwa Podlaskiego do roku 2020. /Druk Nr 600/.

22. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie międzynarodowej współpracy regionalnej Województwa Podlaskiego (Rzeczpospolita Polska) z Rządem Republiki Serbskiej (Bośnia i Hercegowina). /Druk Nr 601/.

23. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej z budżetu województwa podlaskiego gminom z terenu województwa podlaskiego na realizację zadań istotnych dla sołectw w ramach „Programu Odnowy wsi województwa podlaskiego” . /Druk Nr 613/.

24. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyboru przedstawicieli do składu rad społecznych działających w samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej, dla których podmiotem tworzącym jest Województwo Podlaskie ./Druk Nr 584/

24 a. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie zatwierdzenia Umowy Ramowej, w celu wykonywania zadań Operatora Infrastruktury Sieci Szerokopasmowej Polski Wschodniej – województwa podlaskiego przez Województwo Podlaskie.

25. Rozpatrzenie informacji w sprawie wniosków i rekomendacji zawartych w Raporcie Rocznym z Realizacji Strategii Rozwoju Województwa Podlaskiego do Roku 2020 za 2017 r. z oceną wdrażania Strategii w latach 2014 – 2017. / Druk Nr 595 - materiał przesłany tylko drogą elektroniczną/.

26. Rozpatrzenie informacji w sprawie realizacji Kontraktu Terytorialnego dla Województwa Podlaskiego w 2017 r. / Druk Nr 597 - materiał przesłany tylko drogą elektroniczną/.

27. Rozpatrzenie informacji dotyczącej stanu wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 za rok 2017. /Druk Nr 614 – materiał przesłany tylko drogą elektroniczną/.

28. Rozpatrzenie sprawozdania z realizacji „Programu Współpracy Samorządu Województwa Podlaskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w 2017 r. / Druk Nr 602/.

29. Rozpatrzenie informacji dotyczącej raportu „Ocena zasobów pomocy społecznej w województwie podlaskim w 2017 roku” . / Druk Nr 596 - materiał przesłany tylko drogą elektroniczną/.

29 a. Rozpatrzenie informacji w sprawie wykonania umowy na organizowanie i dofinansowanie połączenia kolejowego Białystok – Kowno na odcinku Białystok – granica RP za 2017 rok i podjęcia decyzji w sprawie kontynuowania przewozów na tej trasie w 2019 roku.

29 b. Rozpatrzenia projektu uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia Marszałkowi Województwa Podlaskiego.

29 c. Rozpatrzenia projektu uchwały w sprawie przyjęcia projektu uchwały zmieniającej Statut Województwa Podlaskiego”

30. Informacja Marszałka o bieżącej pracy Zarządu Województwa Podlaskiego. /Druk Nr 594/. 

31. Informacja Zarządu Województwa Podlaskiego o wykonaniu uchwał Sejmiku Województwa Podlaskiego za I kwartał 2018 r. /Druk Nr 593 - materiał przesłany tylko drogą elektroniczną/.

32. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania zgłoszone na poprzedniej sesji.

33. Interpelacje i zapytania radnych.

34. Informacja o działalności Przewodniczących Sejmiku Województwa Podlaskiego. /Druk Nr 615/.

35. Rozpatrzenie projektu stanowiska w sprawie przeciwdziałania skutkom suszy.

36. Wolne wnioski, informacje. 

37. Zamknięcie sesji.

 (at)

facebook