Dodana: 7 sierpień 2017 08:13

Zmodyfikowana: 7 sierpień 2017 08:13

Prawie 400 milionów na kolejne drogi w województwie podlaskim

Podlaskie projekty biorące udział w ostatnim konkursie na infrastrukturę drogową w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia znalazły się w pierwszej czwórce najwyżej ocenionych projektów. Tym samym do woj. podlaskiego wpłynie blisko 400 mln zł, na kolejne trzy drogowe inwestycje. Dwie z nich realizowane są przez Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich – to modernizacja ponad czternastu kilometrów odcinka na trasie Markowszczyzna – Łapy i blisko dziewięć kilometrów DW 685 na odcinku Zabłudów – granica gminy. Dofinansowanie otrzymał również projekt Miasta Białystok na przebudowę drogi wylotowej na Warszawę.

Ilustracja do artykułu IMG_6840.JPG

O wynikach konkursu informowali we wtorek,  1 sierpnia podczas konferencji prasowej w Uhowie Marszałek Województwa Podlaskiego Jerzy Leszczyński i Członek Zarządu Stefan Krajewski. W briefingu prasowym wzięli również udział dyrektor PZDW Józef Sulima i samorządowcy z obszarów przez które przebudowywane drogi przebiegają wójt gminy Turośń Kościelna Grzegorz Jakuć i sekretarz Miasta Łapy Anna Rutkowska.

 

  

-  Został rozstrzygnięty kolejny konkurs w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia i kolejne pieniądze będą przekazane z funduszy unijnych na budowe dróg - mówił podczas spotkania z dziennikarzami marszałek Jerzy Leszczyński - Jeśli chodzi o samorząd województwa będą to dwie drogi: Markowszczyzna - Łapy, dla której uzyskaliśmy dofinansowanie z POPW w wysokości  ponad 172 mln i ponad 44 mln na  odcinek od drogi krajowej w Zabłudowie do granic gminy. W sumie samorząd województwa z Programu Polska Wschodnia pozyskał 430 mln zł. Łączna wartośc inwestycji to ponad 500 mln zł
Marszałek przypomniał, że programu Polska Wschodnia w Podlaskiem realizowane są już  inwestycje drogowe na trasie Bialystok- Supraśl i Kleosin - Markowszczyzna.
Łącznie z inwestycjami, które są prowadzone przez Miasto Białystok województwo podlaskie pozyska prawie połowę środków w ramach Programu Polska Wschodnia- blisko 950 mln zł. Łączna wartośc inwestycji prowadzonych przy dofinansowaniu z POPW  to 1,1 mld zł.  

 

 

To połowa alokacji skierowanej do pięciu województw Polski Wschodniej na rozwój nowoczesnej infrastruktury transportowej – Infrastruktury Drogowej. Całość alokacji na te działanie to 2,2 mld zł. 

 

- Cieszy nas, że województwo podlaskie spośród pięciu województw Polski wschodniej otrzymuje tyle pieniędzy. To są inwestycjie bardzo potrzebne. Myslę tu o drodze do Łap. Ta droga, która dzisiaj pozostawia wiele do życzenia będzie przbudowana, stanie się bezpieczniejsza, a należy pmiętać, że jest to trasa, którą codzinnie pokonuje wielu mieszkańców okolicznych miejscowowści udający się do pracy m.in  Białymstoku - podkreślał Członek Zarządu Stefan Krajewski - Mam nadzieję, że poprawa warunków transportowych na tej trasie, wpłynie na rozwój Łap. 

Nadzieje na zwiększenie atrakcyjności inwestycyjnej terenów gminy Turośń Kościelna, dzięki poprawie warunków drogowych ma wójt gminy Grzegorz Jakuć
- Jestem przekonany, że właściwa sieć dróg ma znaczący wpły na zycie naszych mieszkańców. Zauważamy to już przy realzacji pierwszego etapu, kiedy to zwiekszyło się zainteresowanie naszymi terenami głównie przez przemysł. To z pewnością zwiekszy ilość miejsc pracy i dochodowowść gminy - podkreslał.
Na poprawę bezpieczeństwa i komfortu jazdy liczą też mieszkańcy gminy Łapu
- Ta droga jest spełnieniem naszych marzeń- mówiła sekretarz Miasta Łapy Anna Rutkowska- Ta trasa jest codziennie przemierzana przez wiele osób jadacych do pracy w Białymstoku, i stworzenie bezpiecznych warunków jazdy na tym odcinku jest szczególnie ważne.  
 

Przebudowa Drogi Wojewódzkiej nr 682 na odcinku Markowszczyzna -Łapy

 

Polega na rozbudowie drogi wojewódzkiej z budową obwodnic m. Uhowo, Turośń Dolna i Markowszczyzna. Umożliwi to sprawny przejazd z Łap - najważniejszego i największego miasta w zachodniej części powiatu białostockiego w kierunku Białegostoku. W ramach inwestycji większa część drogi zostanie istotnie rozbudowana; na znacznej części zmianie ulegnie jej przebieg poprzez budowę obejść trzech miejscowości – Uhowa, Turośni Dolnej i Markowszczyzny.

 

Wykonane zostaną m.in:

             rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 682 na odcinku ok. 14,0 km;

             budowę obwodnic miejscowości Uhowo, Turośń Dolna i Markowszczyzna;

             budowę skrzyżowań z drogami publicznymi (typu: zwykłe, skanalizowane i rondo);

             budowę i przebudowę drogowych obiektów inżynierskich – mostów, przepustów;

             uregulowanie koryta rzeki Turośnianka;

             budowę zatok autobusowych;

             budowę chodników;

             budowę kanalizacji deszczowej;

             budowę zjazdów indywidualnych i publicznych;

             przebudowę zjazdu publicznego;

             budowę przejść dla pieszych wraz z azylami na skrzyżowaniach skanalizowanych;

             budowę dróg dojazdowych dla obsługi przyległego terenu;

             budowę ciągu pieszo – rowerowego;

             budowa ekranów akustycznych i murów oporowych;

             rozbiórkę przepustów, ogrodzeń;

             korektę nienormatywnych parametrów technicznych (łuków poziomych i pionowych pochyleń poprzecznych jezdni) wraz z korektą niwelety drogi na odcinku rozbudowy;

             budowę przepustów na ciekach wodnych;

             budowę przepustów pod drogami dojazdowymi i w obrębie skrzyżowań z innymi drogami;

             budowę przejść dla małych i średnich zwierząt;

             przebudowę sieci sanitarnej;

             przebudowę sieci wodociągowej, sieci teletechnicznej, urządzeń elektroenergetycznych i sieci elektroenergetycznych;

             przebudowę kabla telekomunikacyjnego PKP;

             przebudowę gazociągu – zabezpieczanie istniejącego gazociągu DN250PN6,3 Mpa;

             przebudowę oraz zabezpieczenia gazociągu średniego ciśnienia 0,5 MPA;

             budowę oświetlenia drogowego przy projektowanych rondach i skrzyżowaniach;

             budowę murów oporowych;

             przebudowę urządzeń melioracyjnych i drenażu;

             wykonanie oznakowania poziomego i pionowego;

 

Zakończenie inwestycji: lipiec 2019 roku.

Przebudowa będzie kosztowała ponad 201 mln zł.

Blisko 172 mln zł pochodzi z Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014- 2020. Inwestycja to kontynuacja projektu przebudowa DW678 Białystok-Kleosin.

(mapa w załączniku).

Przebudowa DW 685 na odcinku Zabłudów DK19 – granica gminy

 

 

Inwestycja obejmuje budowę z rozbudową drogi wraz z obiektami inżynierskimi i niezbędną infrastrukturą techniczną na odcinku o długości ok. 8,5 km. Zadanie w całości zlokalizowane jest w powiecie białostockim na terenie gminy Zabłudów.

 

 W ramach przedmiotowej inwestycji zaplanowano m.in.:

             rozbudowę istniejącej drogi i poszerzenie nawierzchni do 7,0m na odcinku ok. 8,5 km wraz z podniesieniem nośności, umocnienie poboczy dla klasy G,

             budowę drogowych obiektów inżynierskich, tj. przepusty drogowe, przepusty z funkcją przejścia dla zwierząt małych,

             korektę nienormatywnych łuków poziomych i pionowych,

             budowę mostu na rzece Rudnia,

             budowę zatok autobusowych,

             budowę chodników jedno lub dwustronnych w terenie zabudowanym, na dojściach i przy zatokach autobusowych,

             budowę ścieżki rowerowej,

             budowę przepustów pod drogami dojazdowymi i w obrębie skrzyżowań z innymi drogami,

             budowę nowych przepustów pod zjazdami,

             budowę przejść dla pieszych wraz z azylami na skrzyżowaniach skanalizowanych i rondach,

             budowę sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej,

             budowę kanalizacji deszczowej,

             przebudowę sieci teletechnicznej,

             przebudowę urządzeń i sieci elektrycznych,

             przebudowę gazociągów średniego ciśnienia,

             uzupełnienie istniejącego oświetlenia drogowego w miejscowości Zabłudów oraz budowę nowego przy projektowanych rondach,

             budowę zjazdów indywidualnych i publicznych,

             rozbudowę skrzyżowań z drogami publicznymi.

 

 Planowana data zakończenia inwestycji: lipiec 2019 roku.

Przebudowa będzie kosztowała ponad 52 mln zł. Blisko 45 mln zł pochodzi z Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014- 2020.

(mapa w załączniku)

 

Pliki do pobrania

facebook