Dodana: 10 luty 2018 12:58

Zmodyfikowana: 10 luty 2018 13:00

Konkurs na dofinansowanie budowy i remontu dróg lokalnych w ramach Podlaskiego Instrumentu Wsparcia Dróg Lokalnych

Uchwałą Zarządu Województwa Podlaskiego z dniu 16 stycznia 2018 r. został ogłoszony konkurs na dofinansowanie budowy, przebudowy i remontu dróg lokalnych w ramach Podlaskiego Instrumentu Wsparcia Dróg Lokalnych o istotnym znaczeniu dla społeczno-gospodarczego rozwoju regionu.

Ilustracja do artykułu IMG_9587-2.jpg

Celem Podlaskiego Instrumentu Wsparcia Dróg Lokalnych będzie wsparcie powiatów województwa podlaskiego, które posiadają niewystarczający potencjał infrastruktury technicznej oraz ograniczone środki budżetowe przeznaczone na infrastrukturę. Wybrane do wsparcia projekty o istotnym znaczeniu dla sytuacji społeczno-gospodarczej regionu będą przyczyniały się do poprawy jego systemu transportowego oraz zapewnią spójność z istniejącą siecią dróg, w tym w szczególności wojewódzkich lub krajowych.

Przedmiot wsparcia

Przedmiotem wsparcia będzie:

1) Budowa, przebudowa/rozbudowa, remont dróg powiatowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą  o istotnym znaczeniu dla sytuacji społeczno-gospodarczej regionu,

2) Dodatkowo dofinansowanie może zostać udzielone na budowę i przebudowę obiektów inżynieryjnych zlokalizowanych w ciągach ww. dróg wraz z infrastrukturą towarzyszącą.

W ramach konkursu dofinansowanie mogą otrzymać projekty niezakończone, będące w trakcie realizacji lub w trakcie przygotowania do realizacji, dla których wnioskodawca posiada prawomocne pozwolenie na budowę lub prawomocną decyzję o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID) lub skuteczne zgłoszenie.

Wysokość wsparcia i zasady finansowania  projektu

Wysokość środków przeznaczonych na realizację zadań wynosi 4.900 000,00 zł.

Maksymalny poziom dofinansowania jednego projektu wynosi do 50% kosztów kwalifikowanych nie więcej niż 500 tyś. zł.

Minimalny wkład własny wynosi 50% kosztów kwalifikowanych projektu. Wnioskodawca zobowiązany jest zapewnić środki na wkład własny z tytułu wydatków kwalifikowalnych oraz wydatków niekwalifikowalnych.

Dotacja celowa będzie przeznaczona na pokrycie części wydatków kwalifikowalnych, poniesionych po podpisaniu umowy o udzielenie dotacji celowej.

Podmioty uprawnione do ubiegania się o dofinansowanie

Powiaty (z wyłączeniem miast na prawach powiatu) z terenu województwa podlaskiego.

Termin składania ofert

Nabór wniosków o dofinansowanie będzie prowadzony od 22 stycznia 2018 roku do 28 lutego 2018 roku do godz. 15.00. Data ostatniego dnia naboru to ostateczna możliwa data wpływu zgłoszenia            w ogłoszonym terminie naboru.

Ocena wniosków o dofinansowanie

Złożone wnioski o dofinansowanie będą podlegały ocenie przez Komisję oceniająca projekty na podstawie kryteriów oceny wniosków zatwierdzonych przez Zarząd Województwa Podlaskiego.

Komisja oceniająca projekty zostanie powołana odrębnym zarządzeniem Marszałka Województwa Podlaskiego.

Realizacja i rozliczenie projektu

Nieprzekraczalny termin zakończenia realizacji projektu (wykorzystania dotacji) - 31 października 2018 r.

facebook