Dodana: 13 lipiec 2017 09:34

Zmodyfikowana: 13 lipiec 2017 12:39

Spotkanie z partnerami Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich - podpisanie umów oraz szkolenie

Podpisanie umów związanych z realizacją operacji Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich połączone ze szkoleniem na temat zasad ich realizacji odbędzie się 13 lipca 2017 r. w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego w Białymstoku przy ul. Wyszyńskiego 1 (sala 115).

Ilustracja do artykułu zniwa (39).jpg

Warto zainteresować się tym wydarzeniem, gdyż jeszcze w tym roku odbędzie się kolejny nabór, więc będzie możliwość pozyskania środków na cele związane z rozwojem obszarów wiejskich.

KSOW - to jeden z elementów Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Celem programu jest zwiększenie udziału zainteresowanych stron we wdrażaniu inicjatyw na rzecz rozwoju obszarów wiejskich; podniesienie jakości wdrażania PROW; informowanie społeczeństwa i potencjalnych beneficjentów o polityce rozwoju obszarów wiejskich i możliwościach finansowania; wspieranie innowacji w rolnictwie, produkcji żywności, leśnictwie i na obszarach wiejskich; aktywizacja mieszkańców wsi na rzecz podejmowania inicjatyw w zakresie rozwoju obszarów wiejskich, w tym kreowania miejsc pracy na terenach wiejskich.

Partnerzy KSOW mają możliwość zgłaszania swoich pomysłów do realizacji w ramach środków KSOW. Procedura odbywa się na zasadzie naboru wniosków. W ostatnim naborze, który ogłasza dla całego kraju Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi, jednostka regionalna KSOW na 2017 r. dysponowała kwotą 300 000 zł w podziale na określone działania. Partnerzy, których propozycje przejdą ocenę formalną i merytoryczną podpisują umowę dotacyjną z samorządem województwa. Co istotne, realizowanie operacji KSOW nie wymaga finansowego wkładu własnego, natomiast partnerzy mogą zwiększyć szansę swej operacji w naborze deklarując wkład finansowy lub rzeczowy.


Zgodnie z przyjętym harmonogramem realizacji KSOW wartości naborów w latach kolejnych będą zwiększane. Na rok 2018 planuje się nabór na poziomie ok. 900 tys. zł., więc podmioty zainteresowane rozwojem obszarów wiejskich i realizacji celów zgodnych z założeniami KSOW powinny zainteresować się tym programem. Kolejny nabór zgodnie z przewidywaniami może nastąpić jeszcze w tym roku.

 

Więcej informacji na stronie: http://podlaskie.ksow.pl/ 

 

 

facebook