Dodana: 10 styczeń 2018 09:21

Zmodyfikowana: 10 styczeń 2018 14:41

120 tys. zł na zadania w sferze ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego

Zarząd Województwa Podlaskiego podjął we wtorek 9 stycznia 2018 roku uchwałę w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w 2018 roku zadań publicznych należących do Województwa Podlaskiego w sferze ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego.

Ilustracja do artykułu Puszcza_białowieska_fragmenty_rezerwatu_ścisłego_a6.JPG

W budżecie Województwa Podlaskiego na 2018 r. na realizację tego zadania zaplanowano środki w łącznej kwocie 120 000,00 zł. 70 tys. zł przeznaczono na realizację monitoringu, inwentaryzacji, ochrony i popularyzacji wartości przyrodniczych, historycznych i kulturowych oraz walorów krajobrazowych parków krajobrazowych i obszarów chronionego krajobrazu położonych w województwie podlaskim, natomiast 50 tys. zł na edukację ekologiczną i zwiększenie aktywności prośrodowiskowej społeczeństwa.

Przyznawanie dotacji następuje na zasadzie wspierania wykonywania zadania publicznego, o którym mówi art. 5 ust. 4 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 1817 z póź.zm.).

W przypadku wsparcia realizacji zadania oferent ma obowiązek wniesienia wkładu własnego
w wysokości co najmniej 5 % kosztów realizacji całości zadania.

PODMIOTY UPRAWNIONE DO SKŁADANIA OFERT:

 1. Organizacje pozarządowe w rozumieniu ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie;
 2. Podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w zakresie prowadzenia działalności pożytku publicznego:
 3. osoby prawne i jednostki organizacyjne działające na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczpospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego;
 4. stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego;
 5. spółdzielnie socjalne;
 6. spółki akcyjne i spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz kluby sportowe będące spółkami działającymi na podstawie przepisów ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2017 r. poz. 1463 z późn.zm.) które nie działają w celu osiągnięcia zysku oraz przeznaczają całość dochodu na realizację celów statutowych oraz nie przeznaczają zysku do podziału między swoich udziałowców, udziałowców, akcjonariuszy i pracowników.

Termin składania ofert:

- 11 stycznia 2018 r. – 5 lutego 2018 r. – oferty składane elektronicznie w systemie witkac.pl

- 11 stycznia 2017 r. – 6 lutego 2018 r.  – potwierdzenie złożonych ofert w wersji papierowej.

Omawiane zadania będą realizowane w terminie od 1 marca do 31 grudnia 2018 roku.

30 TYS. ZŁ NA PODNOSZENIE ŚWIADOMOŚCI SPOŁECZNEJ O ROLI, WARTOŚCI I OCHRONIE ZADRZEWIEŃ ORAZ KRAJOBRAZU I ŁADU PRZESTRZENNEGO.

Zarząd Województwa Podlaskiego podjął dziś (09.01.2018 r.) uchwałę w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w 2018 roku zadań publicznych należących do Województwa Podlaskiego w sferze ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego w formule regrantingu. Na realizację tego zadania zabezpieczono w budżecie województwa podlaskiego środki w wysokości 30 tys. zł.

Ogłoszony  konkurs dotyczy zadania pn.: „Podnoszenie świadomości społecznej o roli, wartości i ochronie zadrzewień oraz krajobrazu i ładu przestrzennego”. Celem konkursu jest wyłonienie operatora, który opracuje system grantowy (zwany regrantingiem), zgodnie z art. 16a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie i zleci realizację zadania podmiotom wyłonionym w ramach procedury grantowej.

Oferty mogą składać:

1.Organizacje pozarządowe w rozumieniu ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie;

2.Podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w zakresie prowadzenia działalności pożytku publicznego:

 1. osoby prawne i jednostki organizacyjne działające na podstawie przepisów o stosunku Państwa
  do Kościoła Katolickiego w Rzeczpospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów
  i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego;
 2. stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego;
 3. spółdzielnie socjalne;
 4. spółki akcyjne i spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz kluby sportowe będące spółkami działającymi na podstawie przepisów ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2016 r. poz. 176) które nie działają w celu osiągnięcia zysku oraz przeznaczają całość dochodu na realizację celów statutowych oraz nie przeznaczają zysku do podziału między swoich udziałowców, udziałowców, akcjonariuszy i pracowników.

Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację tego zadania: 30 000,00 zł.

Oferty można składać w terminie:

11 stycznia 2018 r. – 5 lutego 2018 r. – oferty składane elektronicznie w systemie witkac.pl

11 stycznia 2018 r. – 6 lutego 2018 r.  – potwierdzenie złożonych ofert w wersji papierowej.

Przyznawanie dotacji następuje na zasadzie wspierania wykonywania zadania publicznego, o którym mówi art. 5 ust. 4 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 1817 z późn. zm.).

W przypadku wsparcia realizacji zadania oferent ma obowiązek wniesienia wkładu własnego w wysokości co najmniej 5 % kosztów realizacji całości zadania. 

Zadanie to będzie realizowane w terminie od 1 marca do 31 grudnia 2018 roku. 

facebook