Dodana: 31 marzec 2011 11:58

Zmodyfikowana: 31 marzec 2011 11:58

Ogłoszenia

Zarząd Województwa Podlaskiego na podstawie § 22 ust. 1 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 15 października 2009 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania, wypłaty i zwracania pomocy finansowej na realizację środków objętych osią priorytetową 4   Zrównoważony rozwój obszarów zależnych od rybactwa, zawartą w programie operacyjnym „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013” (Dz. U. Nr 177, poz. 1371, z późn. zm.), na wniosek Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka ,,Pojezierze Suwalsko-Augustowskie” (LGR) informuje o możliwości składania wniosków o dofinansowanie za pośrednictwem w/w Stowarzyszenia w ramach środka 4.1. ,,Rozwój obszarów zależnych od rybactwa” określonego w § 1 pkt 1 lit. a-d w/w rozporządzenia.

I. Termin składania wniosków:
• od dnia 24 marca 2014 roku do dnia 22 kwietnia 2014 roku

II. Miejsce składania wniosków:
• wniosek (wersję papierową oraz wersję elektroniczną) należy składać bezpośrednio w siedzibie Stowarzyszenia LGR ,,Pojezierze Suwalsko-Augustowskie” przy ul. Wesołej 22 16-400 Suwałki od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-16.00

III. Miejsce udostępnienia dokumentacji konkursowej
Wzór wniosku o dofinansowanie wraz z instrukcją jego wypełnienia i kryteria wyboru operacji przez LGR określone w LSROR oraz wykaz dokumentów, które dołącza się do wniosku umożliwiających dokonanie oceny i wyboru operacji przez LGR można pobrać:
• osobiście w biurze Stowarzyszenia
• w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podlaskiego w Białymstoku, Departament Rolnictwa i Obszarów Rybackich, ul. Poleska 89
• na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego www.wrotapodlasia.pl w zakładce PO RYBY 2007-2013
• na stronie internetowej Stowarzyszenia LGR ,,Pojezierze Suwalsko-Augustowskie”   http://lgr-pojezierze.eu

IV. Limit dostępnych środków na konkurs w ramach środka 4.1. ,,Rozwój obszarów zależny od rybactwa” określone w § 1 pkt 1:
• lit a - wzmocnienia konkurencyjności i utrzymania atrakcyjności obszarów zależnych od rybactwa – 986 791,70 zł;
• lit. b - restrukturyzacji lub reorientacji działalności gospodarczej, lub dywersyfikacji zatrudnienia osób mających pracę związaną z sektorem rybactwa, w drodze tworzenia dodatkowych miejsc pracy poza tym sektorem – 101 210,10 zł;
• lit. c - podnoszenia wartości produktów rybactwa, rozwoju usług na rzecz społeczności zamieszkującej obszary zależne od rybactwa – 302 020,20 zł;
• lit. d - ochronie środowiska lub dziedzictwa przyrodniczego na obszarach zależnych od rybactwa w celu utrzymania jego atrakcyjności lub przywrócenie potencjału produkcyjnego sektora rybactwa, w przypadku jego zniszczenia w wyniku klęski żywiołowej –   607 261,00 zł.

V. Dodatkowe informacje

Więcej informacji o sposobie ubiegania się o dofinansowanie można uzyskać w biurze Stowarzyszenia – ul. Wesoła 22 16-400 Suwałki, tel./fax 87 565 53 89 lub 87 565 61 98, email: biuro@lgr-pojezierze.eu oraz w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podlaskiego Departament Rolnictwa i Obszarów Rybackich ul. Poleska 89, pok. 414, tel./fax 85 665 42 26.

Operacja współfinansowana przez Unię Europejską ze środków finansowych Europejskiego Funduszu Rybackiego zapewniającą inwestycje w zrównoważone rybołówstwo

2. Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie.pdf

3. Uproszczony plan biznesowy operacji.pdf

4. Harmonogram działań informacyjnych, szkoleniowych i promocyjnych.pdf

5. Wykaz dokumentów, które dołacza sie do wniosku o dofinansowanie, umożliwiajacych dokonanie oceny i wyboru operacji przez LGR.pdf

6. Kryteria wyboru operacji.pdf

Data publikacji: 20 lutego 2014r.

****

Szkolenie i Konkurs na kwotę 16 mln zł

Zarząd Województwa Podlaskiego informuje o możliwości składania wniosków o dofinansowanie operacji w ramach osi 4 Programu Operacyjnego „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013”.

Ponadto, Serdecznie Zapraszamy na szkolenie i konsultacje dla potencjalnych Beneficjentów z udziałem Pracowników Departamentu Rolnictwa i Obszarów Rybackich, które odbędą się w dniu 17.10.2013 r. od godz. 10.00 w siedzibie Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka ,,Pojezierze Suwalsko-Augustowskie” w Suwałkach ul. Wesoła 22.

Informacja o możliwości składania wniosków o dofinansowanie operacji w ramach rozwoju obszarów zależnych od rybactwa:

Zarząd Województwa Podlaskiego

na podstawie § 22 ust. 1 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 15 października 2009 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania, wypłaty i zwracania pomocy finansowej na realizację środków objętych osią priorytetową 4 ‑ Zrównoważony rozwój obszarów zależnych od rybactwa, zawartą w programie operacyjnym „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013” (Dz. U. Nr 177, poz. 1371, z późn. zm.), na wniosek Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka ,,Pojezierze Suwalsko-Augustowskie” (LGR) informuje o możliwości składania wniosków o dofinansowanie za pośrednictwem w/w Stowarzyszenia w ramach środka 4.1. ,,Rozwój obszarów zależnych od rybactwa” określonego w § 1 pkt 1 lit. a-d w/w rozporządzenia

I. Termin składania wniosków:
od dnia 25 października 2013 roku do dnia 25 listopada 2013 roku

II. Miejsce składania wniosków:

·   wniosek (wersję papierową oraz wersję elektroniczną) należy składać bezpośrednio w siedzibie Stowarzyszenia LGR ,,Pojezierze Suwalsko-Augustowskie” przy ul. Wesołej 22   16-400 Suwałki od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-16.00

III. Miejsce udostępnienia dokumentacji konkursowej

Wzór wniosku o dofinansowanie wraz z instrukcją jego wypełnienia i kryteria wyboru operacji przez LGR określone w LSROR oraz wykaz dokumentów, które dołącza się do wniosku umożliwiających dokonanie oceny i wyboru operacji przez LGR można pobrać:
·  osobiście w biurze Stowarzyszenia
·  w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podlaskiego w Białymstoku, Departament Rolnictwa i Obszarów Rybackich, ul. Poleska 89
·  na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego www.wrotapodlasia.pl w zakładce PO RYBY 2007-2013
·   na stronie internetowej Stowarzyszenia LGR ,,Pojezierze Suwalsko-Augustowskie”   http://lgr-pojezierze.eu

IV. Limit dostępnych środków na konkurs w ramach środka 4.1. ,,Rozwój obszarów zależny od rybactwa” określone w § 1 pkt 1:
·  lit a - wzmocnienia konkurencyjności i utrzymania atrakcyjności obszarów zależnych od rybactwa – 7 586 026,96 zł;
·  lit. b - restrukturyzacji lub reorientacji działalności gospodarczej, lub dywersyfikacji zatrudnienia osób mających pracę związaną z sektorem rybactwa, w drodze tworzenia dodatkowych miejsc pracy poza tym sektorem – 1 314 185,30 zł;
·  lit. c - podnoszenia wartości produktów rybactwa, rozwoju usług na rzecz społeczności zamieszkującej obszary zależne od rybactwa – 1 676 545,91 zł;
·  lit. d - ochronie środowiska lub dziedzictwa przyrodniczego na obszarach zależnych od rybactwa w celu utrzymania jego atrakcyjności lub przywrócenie potencjału produkcyjnego sektora rybactwa, w przypadku jego zniszczenia w wyniku klęski żywiołowej –   5 614 737,14 zł.

V. Dodatkowe informacje
Więcej informacji o sposobie ubiegania się o dofinansowanie można uzyskać w biurze Stowarzyszenia – ul. Wesoła 22 16-400 Suwałki, tel./fax 87 565 53 89 lub 87 565 61 98, email: biuro@lgr-pojezierze.eu oraz w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podlaskiego Departament Rolnictwa i Obszarów Rybackich ul. Poleska 89, pok. 414, tel./fax 85 665 42 26.

     
Kryteria wyboru operacji.doc

Wzór wniosku o dofinansowanie.doc


Operacja współfinansowana przez Unię Europejską ze środków finansowych Europejskiego Funduszu Rybackiego zapewniającą inwestycjew zrównoważone rybołówstwo

zamieszczono 19.09.2013r.

****

Zarząd Województwa Podlaskiego

na podstawie § 22 ust. 1 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 15 października 2009 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania, wypłaty i zwracania pomocy finansowej na realizację środków objętych osią priorytetową 4 ‑ Zrównoważony rozwój obszarów zależnych od rybactwa, zawartą w programie operacyjnym „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013”, na wniosek Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka ,,Pojezierze Suwalsko-Augustowskie” (LGR) informuje o możliwości składania wniosków o dofinansowanie za pośrednictwem w/w Stowarzyszenia w ramach środka 4.1. ,,Rozwój obszarów zależnych od rybactwa” określonego w § 1 pkt 1 lit. a-d w/w rozporządzenia

I. Termin składania wniosków:
od dnia 09 maja 2013 roku do dnia 7 czerwca 2013 roku

II. Miejsce składania wniosków:
·        wniosek (dwa egzemplarze w wersji papierowej oraz wersję elektroniczną) należy składać bezpośrednio w siedzibie Stowarzyszenia LGR ,,Pojezierze Suwalsko-Augustowskie” przy ul. Wesołej 22 16-400 Suwałki od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-16.00

III. Miejsce udostępnienia dokumentacji konkursowej
Wzór wniosku o dofinansowanie wraz z instrukcją jego wypełnienia i kryteria wyboru operacji przez LGR określone w LSROR oraz wykaz dokumentów, które dołącza się do wniosku umożliwiających dokonanie oceny i wyboru operacji przez LGR można pobrać:
·        osobiście w biurze Stowarzyszenia
·        w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podlaskiego w Białymstoku, Departament Rolnictwa i Obszarów Rybackich, ul. Poleska 89
·        na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego www.wrotapodlasia.pl w zakładce PO RYBY 2007-2013
·        na stronie internetowej Stowarzyszenia LGR ,,Pojezierze Suwalsko-Augustowskie”   http://lgr-pojezierze.eu

IV. Limit dostępnych środków na konkurs w ramach środka 4.1. ,,Rozwój obszarów zależny od rybactwa” określone w § 1 pkt 1:
·        lit a - wzmocnienia konkurencyjności i utrzymania atrakcyjności obszarów zależnych od rybactwa – 2 188 019,24 zł;

·        lit. b - restrukturyzacji lub reorientacji działalności gospodarczej, lub dywersyfikacji zatrudnienia osób mających pracę związaną z sektorem rybactwa, w drodze tworzenia dodatkowych miejsc pracy poza tym sektorem – 471 069,10 zł;

·        lit. d - ochronie środowiska lub dziedzictwa przyrodniczego na obszarach zależnych od rybactwa w celu utrzymania jego atrakcyjności lub przywrócenie potencjału produkcyjnego sektora rybactwa, w przypadku jego zniszczenia w wyniku klęski żywiołowej – 718 810,27 zł.

V. Dodatkowe informacje

Więcej informacji o sposobie ubiegania się o dofinansowanie można uzyskać w biurze Stowarzyszenia – ul. Wesoła 22 16-400 Suwałki, tel./fax 87 565 53 89 lub 87 565 61 98, email: biuro@lgr-pojezierze.eu oraz w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podlaskiego Departament Rolnictwa i Obszarów Rybackich ul. Poleska 89, pok. 414.

Operacja współfinansowana przez Unię Europejską ze środków finansowych Europejskiego Funduszu Rybackiego zapewniającą inwestycje w zrównoważone rybołówstwo

Wzór wniosku o dofinansowanie
Instrukcja wypełnienia wniosku

Uproszczony plan biznesowy operacji

 Studium wykonalności dla operacji realizowanych w ramach PO RYBY 2007-2013

Harmonogram działań informacyjnych, szkoleniowych i promocyjnych

Wykaz dokumentów, które dołącza się do wniosku o dofinansowanie, umożliwiających dokonanie oceny i wyboru operacji przez LGR

Kryteria wyboru operacji

zamieszczono 28 marca 2013r.

****

Zrząd Województwa Podlaskiego

na podstawie § 22 ust. 1 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 15 października 2009 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania, wypłaty i zwracania pomocy finansowej na realizację środków objętych osią priorytetową 4 ‑ Zrównoważony rozwój obszarów zależnych od rybactwa, zawartą w programie operacyjnym „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013”, na wniosek Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka ,,Pojezierze Suwalsko-Augustowskie” (LGR) informuje o możliwości składania wniosków o dofinansowanie za pośrednictwem w/w Stowarzyszenia w ramach środka 4.1. ,,Rozwój obszarów zależnych od rybactwa” określonego w § 1 pkt 1 lit. a-d w/w rozporządzenia

I. Termin składania wniosków:
od dnia 30 kwietnia 2012 roku do dnia 29 maja 2012 roku

II. Miejsce składania wniosków:
·        wniosek (dwa egzemplarze w wersji papierowej oraz wersję elektroniczną) należy składać bezpośrednio w siedzibie Stowarzyszenia LGR ,,Pojezierze Suwalsko-Augustowskie” przy ul. Wesołej 22 16-400 Suwałki od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-16.00

III. Miejsce udostępnienia dokumentacji konkursowej
Wzór wniosku o dofinansowanie wraz z instrukcją jego wypełnienia i kryteria wyboru operacji przez LGR określone w LSROR oraz wykaz dokumentów, które dołącza się do wniosku umożliwiających dokonanie oceny i wyboru operacji przez LGR można pobrać:

·        osobiście w biurze Stowarzyszenia

·        w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podlaskiego w Białymstoku, Departament Rolnictwa i Obszarów Rybackich, ul. Poleska 89

·        na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego www.wrotapodlasia.pl w zakładce PO RYBY 2007-2013

·        na stronie internetowej Stowarzyszenia LGR ,,Pojezierze Suwalsko-Augustowskie”   http://lgr-pojezierze.eu

IV. Limit dostępnych środków na konkurs w ramach środka 4.1. ,,Rozwój obszarów zależny od rybactwa” określone w § 1 pkt 1:

·        lit a - wzmocnienia konkurencyjności i utrzymania atrakcyjności obszarów zależnych od rybactwa – 5 608 470,86 zł;

·        lit. b - restrukturyzacji lub reorientacji działalności gospodarczej, lub dywersyfikacji zatrudnienia osób mających pracę związaną z sektorem rybactwa, w drodze tworzenia dodatkowych miejsc pracy poza tym sektorem – 534 140,10 zł;

·        lit. c - podnoszenia wartości produktów rybactwa, rozwoju usług na rzecz społeczności zamieszkującej obszary zależne od rybactwa – 1 068 280,20  zł;

·        lit. d - ochronie środowiska lub dziedzictwa przyrodniczego na obszarach zależnych od rybactwa w celu utrzymania jego atrakcyjności lub przywrócenie potencjału produkcyjnego sektora rybactwa, w przypadku jego zniszczenia w wyniku klęski żywiołowej-3 204 840,35 zł.

V. Dodatkowe informacje
Więcej informacji o sposobie ubiegania się o dofinansowanie można uzyskać w biurze Stowarzyszenia – ul. Wesoła 22 16-400 Suwałki, tel./fax 87 565 53 89 lub 87 565 61 98, email: biuro@lgr-pojezierze.eu oraz w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podlaskiego Departament Rolnictwa i Obszarów Rybackich ul. Poleska 89, pok. 414.

Operacja współfinansowana przez Unię Europejską ze środków finansowych Europejskiego Funduszu Rybackiego zapewniającą inwestycję  w zrównoważone rybołówstwo

20.03.2012 r.

1. Wzór wniosku o dofinansowanie
2. Instrukcja wypełnienia wniosku
3. Kryteria wyboru operacji przez LGR określone w LSROR
4. Uproszczony plan biznesowy operacji
5. Studium wykonalnolności dla operacji realizowanych w ramach PO RYBY 2007-2013
6. Harmonogram działań informacyjnych, szkoleniowych i promocyjnych
7. Wykaz dokumentów, które dołącza się do wniosku o dofinansowanie, umożliwiających dokonanie oceny i wyboru operacji przez LGR

Informacja archiwalna (termin składania wniosków upłynął 15 marca 2012r.)

 

Zarząd Województwa Podlaskiego

na podstawie § 22 ust. 1 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 15 października 2009 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania, wypłaty i zwracania pomocy finansowej na realizację środków objętych osią priorytetową 4 ‑ Zrównoważony rozwój obszarów zależnych od rybactwa, zawartą w programie operacyjnym „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013”, na wniosek Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka ,,Pojezierze Suwalsko-Augustowskie” (LGR) informuje o możliwości składania wniosków o dofinansowanie za pośrednictwem w/w Stowarzyszenia w ramach środka 4.1. ,,Rozwój obszarów zależnych od rybactwa” określonego w § 1 pkt 1 lit. a-d w/w rozporządzenia

I. Termin składania wniosków:

 • od dnia  15 lutego 2012 roku do  dnia 15 marca 2012 roku

II. Miejsce składania wniosków:

 • wniosek (dwa egzemplarze w wersji papierowej oraz wersję elektroniczną) należy składać bezpośrednio w siedzibie Stowarzyszenia LGR ,,Pojezierze Suwalsko-Augustowskie” przy ul. Wesołej 22 16-400 Suwałki od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-16.00

III. Miejsce udostępnienia dokumentacji konkursowej

Wzór wniosku o dofinansowanie wraz z instrukcją jego wypełnienia i kryteria wyboru operacji przez LGR określone w LSROR oraz wykaz dokumentów, które dołącza się do wniosku umożliwiających dokonanie oceny i wyboru operacji przez LGR można pobrać:

 • osobiście w biurze Stowarzyszenia
 • w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podlaskiego w Białymstoku, Departament Rolnictwa i Obszarów Rybackich, ul. Wyszyńskiego 1
 • na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego www.wrotapodlasia.pl w zakładce PO RYBY 2007-2013
 • na stronie internetowej Stowarzyszenia LGR ,,Pojezierze Suwalsko-Augustowskie” http://lgr-pojezierze.eu

IV. Limit dostępnych środków na konkurs w ramach środka 4.1. ,,Rozwój obszarów zależny od rybactwa” określone w § 1 pkt 1:

 • lit a - wzmocnienia konkurencyjności i utrzymania atrakcyjności obszarów zależnych od rybactwa – 6 237 987,18 zł;
 • b - restrukturyzacji lub reorientacji działalności gospodarczej, lub dywersyfikacji zatrudnienia osób mających pracę związaną z sektorem rybactwa, w drodze tworzenia dodatkowych miejsc pracy poza tym sektorem – 1 250 560,28 zł;
 • c - podnoszenia wartości produktów rybactwa, rozwoju usług na rzecz społeczności zamieszkującej obszary zależne od rybactwa – 1 258 139,51  zł;
 • d - ochronie środowiska lub dziedzictwa przyrodniczego na obszarach zależnych od rybactwa w celu utrzymania jego atrakcyjności lub przywrócenie potencjału produkcyjnego sektora rybactwa, w przypadku jego zniszczenia w wyniku klęski żywiołowej  –  5 907 453,68 zł.

V. Dodatkowe informacje

Więcej informacji o sposobie ubiegania się o dofinansowanie można uzyskać w biurze Stowarzyszenia – ul. Wesoła 22 16-400 Suwałki, tel./fax 87 565 53 89 lub 87 565 61 98, email: biuro@lgr-pojezierze.eu oraz w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podlaskiego Departament Rolnictwa i Obszarów Rybackich ul. Kard. Stefana Wyszyńskiego 1, pok. 616.

Operacja współfinansowana przez Unię Europejską ze środków finansowych Europejskiego Funduszu Rybackiego zapewniającą inwestycję w zrównoważone rybołówstwo

30.12.2011

1. Wzór wniosku o dofinansowanie

2. Instrukcja wypełnienia wniosku

3. Kryteria wyboru operacji przez LGR określone w LSROR

4. Uproszczony plan biznesowy operacji

5. Studium wykonalnolności dla operacji realizowanych w ramach PO RYBY 2007-2013

6. Harmonogram działań informacyjnych, szkoleniowych i promocyjnych

7. Wykaz dokumentów, które dołącza się do wniosku o dofinansowanie, umożliwiających dokonanie oceny i wyboru operacji przez LGR

 

***************************************************************************

Informacja archiwalna (termin składania wniosków upłynął 01.07.2011r.)

Informacja o możliwości składania wniosków o dofinansowanie operacji w ramach rozwoju obszarów zależnych od rybactwa:

 


Zarząd Województwa Podlaskiego

informuje o możliwości składania wniosków o dofinansowanie za pośrednictwem Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka ,,Pojezierze Suwalsko-Augustowskie” (LGR) w ramach środka 4.1. ,,Rozwój obszarów zależnych od rybactwa” określone w § 1 pkt 1 lit. a-d rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 15 października 2009 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania, wypłaty i zwracania pomocy finansowej na realizację środków objętych osią priorytetową 4 – Zrównoważony rozwój obszarów zależnych od rybactwa, zawartą w programie operacyjnym „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013”

I. Termin składania wniosków:

 • od dnia  4 maja 2011 roku do dnia 1 lipca 2011 roku.

II. Miejsce składania wniosków:

 • wniosek (dwa egzemplarze w wersji papierowej oraz wersję elektroniczną) należy składać bezpośrednio w siedzibie Stowarzyszenia LGR ,,Pojezierze Suwalsko-Augustowskie” przy ul. Wesołej 22 16-400 Suwałki od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-16.00

III. Miejsce udostępnienia dokumentacji konkursowej
Wzór wniosku o dofinansowanie wraz z instrukcją jego wypełnienia i kryteria wyboru operacji przez LGR określone w LSROR oraz wykaz dokumentów, które dołącza się do wniosku umożliwiających dokonanie oceny i wyboru operacji przez LGR można pobrać:

 • osobiście w biurze Stowarzyszenia lub po podaniu adresu e-mail otrzymać te dokumenty w formie elektronicznej
 • w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podlaskiego w Białymstoku, Departament Rolnictwa i Obszarów Rybackich, ul. Wyszyńskiego 1
 • na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego www.wrotapodlasia.pl w zakładce PO RYBY 2007-2013
 • na stronie internetowej Stowarzyszenia LGR ,,Pojezierze Suwalsko-Augustowskie” http://lgr-pojezierze.eu

IV. Limit dostępnych środków na konkurs w ramach środka 4.1. ,,Rozwój obszarów zależny od rybactwa” określone w § 1 pkt 1:

 • lit a - wzmocnienia konkurencyjności i utrzymania atrakcyjności obszarów zależnych od rybactwa – 6 730 150,00 zł;
 • b - restrukturyzacji i reorientacji działalności gospodarczej oraz dywersyfikacji zatrudnienia osób mających pracę związaną z sektorem rybactwa, w drodze tworzenia dodatkowych miejsc pracy poza tym sektorem – 801 210,10 zł;
 • c - podnoszenia wartości produktów rybactwa, rozwoju usług na rzecz społeczności zamieszkującej obszary zależne od rybactwa – 1 602 820,20 zł;
 • d - ochronie środowiska i dziedzictwa przyrodniczego na obszarach zależnych od rybactwa w celu utrzymania jego atrakcyjności oraz przywracaniu potencjału produkcyjnego sektora rybactwa, w przypadku jego zniszczenia w wyniku klęski żywiołowej lub przemysłowej –  4 807 260,70 zł.

V. Dodatkowe informacje
Więcej informacji o sposobie ubiegania się o dofinansowanie można uzyskać w biurze Stowarzyszenia – ul. Wesoła 22 16-400 Suwałki, tel./fax 87 565 53 89 lub 87 565 61 98, email: biuro@lgr-pojezierze.eu oraz w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podlaskiego Departament Rolnictwa i Obszarów Rybackich ul. Kard. Stefana Wyszyńskiego 1, pok. 616.


Operacja współfinansowana przez Unię Europejską ze środków finansowych
Europejskiego Funduszu Rybackiego zapewniającą inwestycję
w zrównoważone rybołówstwo

31.03.2011 r.


1. Wzór wniosku o dofinansowanie;

2. Instrukcja wypełnienia wniosku;

3. Kryteria wyboru operacji przez LGR określone w LSROR;

4. Wykaz dokumentów, które dołącza się do wniosku o dofinansowanie, umożliwiających dokonanie oceny i wyboru operacji przez LGR;

5. Uproszczony plan biznesowy operacji;

6. Studium wykonalności projektu dla danej operacji;

7. Harmonogram działań informacyjnych, szkoleniowych i promocyjnych

 

*****************************

 

Ogłoszenie o Szkoleniu

W związku z ogłoszeniem o możliwości składania wniosków o dofinansowanie operacji w ramach rozwoju obszarów zależnych od rybactwa w dniu 20.04.2011 r. o godz. 9.00 w siedzibie Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka ,,Pojezierze Suwalsko-Augustowskie” w Suwałkach ul. Wesoła 22, pracownicy Departamentu Rolnictwa i Obszarów Rybackich UMWP wspólnie z Stowarzyszeniem LGR ,,Pojezierze Suwalsko-Augustowskie” przeprowadzą szkolenie dla potencjalnych beneficjentów w ramach środka 4.1. ,,Rozwój obszarów zależnych od rybactwa” określonego w § 1 pkt lit. a-d rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 15 października 2009 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania, wypłaty i zwracania pomocy finansowej na realizację środków objętych osią priorytetową 4 – Zrównoważony rozwój obszarów zależnych od rybactwa.

facebook