Dodana: 24 czerwiec 2009 11:31

Zmodyfikowana: 24 czerwiec 2009 11:31

WNIOSEK BENEFICJENTA O ANEKS DO UMOWY O DOFINANSOWANIE

WNIOSEK O DOFINANSOWANIE w ramach środka 4.1. Rozwój obszarów zależnych od rybactwa z wyłączeniem realizacji operacji polegających na funkcjonowaniu lokalnej grupy rybackiej (LGR) oraz nabywaniu umiejętności i aktywizacji lokalnych społeczności

Samorząd Województwa Podlaskiego informuje, iż Beneficjenci niewykorzystaną część dotacji, odsetki od wypłaconej zaliczki, odsetki od pomocy pobranej nienależnie powinni zwrócić wpłacając na jeden rachunek bankowy:
AGENCJA RESTRUKTURYZACJI I MODERNIZACJI ROLNICTWA
NBP O/O WARSZAWA
NR RACHUNKU BANKOWEGO:  55 1010 1010 0088 2014 9740 0000

AGENCJA RESTRUKTURYZACJI I MODERNIZACJI ROLNICTWA

NBP O/O WARSZAWA

NR RACHUNKU BANKOWEGO:  55 1010 1010 0088 2014 9740 0000INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA WNIOSKU O DOFINANSOWANIE w ramach środka 4.1. Rozwój obszarów zależnych od rybactwa z wyłączeniem realizacji operacji polegających na funkcjonowaniu lokalnej grupy rybackiej (LGR) oraz nabywaniu umiejętności i aktywizacji lokalnych społeczności Program Operacyjny „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013”

Harmonogram działań informacyjnych, szkoleniowych i promocyjnych

Uproszczony plan biznesowy operacji

Studium wykonalności dla operacji realizowanych w ramach PO RYBY 2007-2013

******************************

WNIOSEK O DOFINANSOWANIE w ramach środka 4.1. Rozwój obszarów zależnych od rybactwa, w zakresie realizacji operacji polegających na funkcjonowaniu lokalnej grupy rybackiej (LGR) oraz nabywaniu umiejętności i aktywizacji lokalnych społeczności

INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA WNIOSKU O DOFINANSOWANIE w ramach środka 4.1. Rozwój obszarów zależnych od rybactwa, w zakresie realizacji operacji polegających na funkcjonowaniu lokalnej grupy rybackiej (LGR) oraz nabywaniu umiejętności i aktywizacji lokalnych społeczności Program Operacyjny „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013”

******************************

WNIOSEK O DOFINANSOWANIE w ramach środka 4.2.  Wsparcie na rzecz współpracy międzyregionalnej i międzynarodowej

INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA WNIOSKU O DOFINANSOWANIE w ramach środka 4.2. Wsparcie na rzecz współpracy międzyregionalnej i międzynarodowej Program Operacyjny „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013”

******************************

WNIOSEK O PŁATNOŚĆ w ramach środka 4.1. Rozwój obszarów zależnych od rybactwa, w zakresie realizacji operacji polegających na funkcjonowaniu lokalnej grupy rybackiej (LGR) oraz nabywaniu umiejętności i aktywizacji lokalnych społeczności

INSTRUKCAJ WYPEŁNIANIA WNIOSKU O PŁATNOŚĆ w ramach środka 4.1. Rozwój obszarów zależnych od rybactwa, w zakresie realizacji operacji polegających na funkcjonowaniu lokalnej grupy rybackiej (LGR) oraz nabywaniu umiejętności i aktywizacji lokalnych społeczności

******************************

WNIOSEK O PŁATNOŚĆ w ramach środka 4.2.  Wsparcie na rzecz współpracy międzyregionalnej i międzynarodowej

INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA WNIOSKU O PŁATNOŚĆ w ramach środka 4.2. Wsparcie na rzecz współpracy międzyregionalnej i międzynarodowej

******************************

WNIOSEK O PŁATNOŚĆ w ramach Środka 4.1. Rozwój obszarów zależnych od rybactwa z wyłączeniem realizacji operacji polegających na funkcjonowaniu lokalnej grupy rybackiej (LGR) oraz nabywaniu umiejętności i aktywizacji lokalnych społeczności

INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA WNIOSKU O PŁATNOŚĆ w ramach osi priorytetowej 4 – „Zrównoważony rozwój obszarów zależnych od rybactwa” w ramach środka w ramach Środka 4.1. Rozwój obszarów zależnych od rybactwa z wyłączeniem realizacji operacji polegających na funkcjonowaniu lokalnej grupy rybackiej (LGR) oraz nabywaniu umiejętności i aktywizacji lokalnych społeczności

Samorząd Województwa Podlaskiego informuję.docx

Samorząd Województwa Podlaskiego informuje, iż Beneficjenci niewykorzystaną część dotacji, odsetki od wypłaconej zaliczki, odsetki od pomocy pobranej nienależnie powinni zwrócić wpłacając na jeden rachunek bankowy:

AGENCJA RESTRUKTURYZACJI I MODERNIZACJI ROLNICTWA

NBP O/O WARSZAWA

NR RACHUNKU BANKOWEGO:  55 1010 1010 0088 2014 9740 0000

******************************

Umowa o dofinansowanie w ramach środka 4.1. Rozwój obszarów zależnych od rybactwa, z wyłączeniem realizacji operacji polegających na funkcjonowaniu LGR

Załącznik nr 1 do umowy o dofinansowanie w ramach środka 4.1. Rozwój obszarów zależnych od rybactwa, z wyłączeniem realizacji operacji polegających na funkcjonowaniu LGR

Załącznik nr 2 do umowy o dofinansowanie w ramach środka 4.1. Rozwój obszarów zależnych od rybactwa, z wyłączeniem realizacji operacji polegających na funkcjonowaniu LGR

Załącznik nr 3 do umowy o dofinansowanie w ramach środka 4.1. Rozwój obszarów zależnych od rybactwa, z wyłączeniem realizacji operacji polegających na funkcjonowaniu LGR

******************

Umowa o dofinansowanie w ramach środka 4.1. Rozwój obszarów zależnych od rybactwa,w zakresie realizacji operacji polegających na funkcjonowaniu lokalnej grupy rybackiej (LGR) oraz nabywaniu umiejętności i aktywizacji lokalnych społeczności

Załącznik nr 1 do umowy o dofinansowanie w ramach środka 4.1. Rozwój obszarów zależnych od rybactwa, w zakresie realizacji operacji polegających na funkcjonowaniu lokalnej grupy rybackiej (LGR) oraz nabywaniu umiejętności i aktywizacji lokalnych społeczności

Załącznik nr 2 do umowy o dofinansowanie w ramach środka 4.1. Rozwój obszarów zależnych od rybactwa, w zakresie realizacji operacji polegających na funkcjonowaniu lokalnej grupy rybackiej (LGR) oraz nabywaniu umiejętności i aktywizacji lokalnych społeczności

Załącznik nr 3 do umowy o dofinansowanie w ramach środka 4.1. Rozwój obszarów zależnych od rybactwa, w zakresie realizacji operacji polegających na funkcjonowaniu lokalnej grupy rybackiej (LGR) oraz nabywaniu umiejętności i aktywizacji lokalnych społeczności


******************

Umowa o dofinansowanie w ramach środka 4.2 Wsparcie na rzecz współpracy międzyregionalnej i międzynarodowej

Załącznik nr 1 do umowy o dofinansowanie w ramach środka 4.2 Wsparcie na rzecz współpracy międzyregionalnej i międzynarodowej

Załącznik nr 2 do umowy o dofinansowanie w ramach środka 4.2 Wsparcie na rzecz współpracy międzyregionalnej i międzynarodowej

Załącznik nr 3 do umowy o dofinansowanie w ramach środka 4.2 Wsparcie na rzecz współpracy międzyregionalnej i międzynarodowej

****************


SPRAWOZDANIE ROCZNE/KOŃCOWE Z REALIZACJI OPERACJI w ramach Osi Priorytetowej 4 Programu Operacyjnego „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013”

Instrukcja do SPRAWOZDANIA ROCZNEGO Z REALIZACJI OPERACJI W RAMACH OSI PRIRYTETOWEJ 4 PO RYBY 2007-2013

****************

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23 listopada 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania, wypłaty i zwracania pomocy finansowej na realizację środków objętych osią priorytetową 4 - Zrównoważony rozwój obszarów zależnych od rybactwa, zawartą w programie operacyjnym „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013”

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozowju Wsi z dnia 4 listopada 2011 r. zmieniające rozporządzenie  w sprawie warunków i sposobu wykonywania zadań instytucji zarządzającej przez samorząd województwa

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI z dnia 26 listopada 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie podziału środków finansowych na realizację programu operacyjnego „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013” na lata 2007-2013

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI z dnia 28 sierpnia 2009 r. w sprawie szczegółowego zakresu, trybu i terminów przekazywania sprawozdań oraz trybu i zakresu rozliczeń w ramach Programu Operacyjnego „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007—2013”

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI z dnia 1 czerwca 2010r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu, trybu i terminów przekazywania sprawozdań oraz trybu i zakresu rozliczeń w ramach Programu Operacyjnego "Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007 - 2013".

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA l ROZWOJU WSI
z dnia 4 września 2009 r. w sprawie szczegółowego sposobu przeprowadzania przez instytucje zarządzającą kontroli w odniesieniu do instytucji pośredniczących oraz operacji realizowanych w ramach projektu operacyjnego „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007—2013"


ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA l ROZWOJU WSI z dnia 7 września 2009 r. w sprawie podziału środków finansowych na realizację programu operacyjnego „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007—2013" na lata 2007—2013 

ROZPORZąDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI z dnia 13 sierpnia 2009 r. w sprawie szczegółowego sposobu dokonywania wydatków związanych z realizacjà programu operacyjnego „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007—2013”

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROZWOJU REGIONALNEGO
z dnia 18 grudnia 2009 r.w sprawie warunków i trybu udzielania i rozliczania zaliczek oraz zakresu i terminów składania wniosków o płatność w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich


ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI z dnia 2 marca 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków, jakim powinna odpowiadać lokalna strategia rozwoju obszarów rybackich, kryteriów wyboru lokalnej grupy rybackiej do realizacji tej strategii oraz wymagań, jakim powinna odpowiadać umowa dotycząca warunków i sposobu realizacji tej strategii w ramach programu operacyjnego „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007—2013”

Rozporządzenie MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI
z dnia 16 października 2009 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania, wypłaty i zwracania pomocy finansowej w ramach osi priorytetowej 5 — Pomoc techniczna, zawartej w programie operacyjnym „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007—2013”
 

USTAWA z dnia 3 kwietnia 2009 r. (o wspieraniu zrównoważonego rozwoju sektora rybackiego z udziałem Europejskiego Funduszu Rybackiego1)

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 29. września 2009r. w sprawie warunków i sposobu wykonywania zadań instytucji zarządzającej przez samorząd województwa


Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 29 września 2009 r.  w sprawie szczegółowych warunków, jakim powinna odpowiadać lokalna strategia rozwoju obszarów rybackich, kryteriów wyboru lokalnej grupy rybackiej do realizacji tej strategii oraz wymagań, jakim powinna odpowiadać umowa dotycząca warunków i sposobu realizacji tej strategii w ramach programu operacyjnego „ Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007 – 2013”

Rozporządzenie Komisji (WE) Nr 4982007


Rozporządzenie MRiRW w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania, wypłaty i zwracania pomocy finansowej

Rozporządzenie Rady (WE) Nr 11982006 w sprawie EFR

facebook