Dodana: 15 listopad 2007 13:59

Zmodyfikowana: 15 listopad 2016 09:55

Lista produktów tradycyjnych

Zakończyła się IX edycja konkursu „Nasze Kulinarne Dziedzictwo” więcej informacjiInformacje ogólne

Lista Produktów Tradycyjnych jest częścią strategii identyfikacji i promocji kulinarnego dziedzictwa, której podstawę prawną daje ustawa o rejestracji i ochronie nazw i oznaczeń produktów rolnych i środków spożywczych oraz o produktach tradycyjnych (Dz. U z 2005 r. Nr 10 poz. 68 z późn. zm.). Na mocy tego aktu marszałkowie są odpowiedzialni za przyjmowanie i ocenę formalną wniosków. Rejestrowane są wyroby, nie zaś poszczególni przetwórcy – uzyskanie wpisu nie wiąże się więc z żadną ochroną. Niemniej jednak powstająca baza danych stanowi dla marszałków ważne narzędzie w rozwoju obszarów wiejskich.

W praktyce Lista Produktów Tradycyjnych wygląda jak mapa Polski podzielona na województwa. Pomimo, że we wniosku o wpis na listę wymaga się podania specyfikacji produktu, informacja ta, w trosce o zachowanie tajemnicy producenta, nie jest publikowana!

Cel działania

Ogólnopolska baza danych ułatwia prowadzenie działań promocyjnych i szkoleniowych wśród wytwórców tradycyjnej żywności. Lista Produktów Tradycyjnych stanowi wreszcie stopień pośredni dla tych wytwórców, którzy chcieliby w przyszłości zarejestrować produkt w systemie europejskim jako tzw. „produkt regionalny” (chociaż nie jest to żaden wymóg, wnioski do Komisji Europejskiej składane są w Polsce za pośrednictwem Ministerstwa Rolnictwa). Rejestracja europejska wiąże się już z zebraniem kilku producentów, którzy zechcą wytwarzać produkt w oparciu o wspólną recepturę i poddawać go dobrowolnej kontroli. Daje to konsumentowi gwarancję, że nabywany wyrób wyróżnia się spośród innych, podobnych charakterystyczną dla regionu recepturą lub składem.

Lista Produktów Tradycyjnych ma więc za zadanie przygotować producentów do dalszej pracy przy gromadzeniu informacji nt. wyjątkowości i specyfiki wyrobu. Rejestracja na „Liście” jest swoistą nobilitacją produktu i sprzyja rozbudzaniu ciekawości konsumentów, popularyzując wyrób na terenie całego kraju oraz poza jego granicami.

Opis procedury

Miejscem właściwym do składania wniosków jest Urząd Marszałkowski. Zgodnie z ww. ustawą, o wpis produktu na Listę Produktów Tradycyjnych mogą wystąpić osoby fizyczne, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, wytwarzające dany produkt rolny, środek spożywczy lub napój spirytusowy.

Pozytywnie zweryfikowane wnioski przesyłane są do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (po zaczerpnięciu opinii w izbie gospodarczej zrzeszającej producentów produktów tradycyjnych).

Przed wypełnieniem wniosku prosimy zapoznać się z poradnikiem opracowanym przez Biuro Oznaczeń Geograficznych i Promocji Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Wniosek i załączniki

Wypełniony wniosek wraz z kopią oraz jego elektroniczną wersją na płycie CD lub dyskietce można składać osobiście lub listownie:

Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego
Departament Rolnictwa i Obszarów Rybackich
telefony: 085-66-54-215/216
siedziba departamentu:
ul. J. Kilińskiego 16
parter, pokój nr 4
rolnictwo@wrotapodlasia.pl 


Do wniosku należy dołączyć:

  • dokumenty potwierdzające min. 25 letnią historię produktu (zdjęcia, kopie starych zapisów, przepisy z książek i opracowań, wyniki prowadzonych badań terenowych o charakterze kulturoznawczym, etnograficznym itp.),
  • cyfrowe zdjęcia zgłaszanego produktu w wysokiej jakości w wersji (min. 300 DPI)
  • streszczenie historii produktu” (nie wiecej niz 3000 znakow razem ze spacjami). Do konstruowania tego załącznika można wykorzystać informacje z opisu tradycji zawartego we wniosku zasadniczym.

Administratorem Państwa danych osobowych jest Marszałek Województwa Podlaskiego (Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego w Białymstoku, ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 1, 15-888 Białystok. Państwa dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu wpisania do Listy Produktów Tradycyjnych i nie będą udostępniane innym odbiorcom danych w rozumieniu ustawy o ochronie danych osobowych. Mają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania. Podanie danych wynika z ustawy o rejestracji i ochronie nazw i oznaczeń produktów rolnych i środków spożywczych oraz o produktach tradycyjnych.

Dodatkowe informacje

W przypadku pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt jw. Szczegółowych informacji można również zaczerpnąć osobiście w godzinach pracy Urzędu (8:00 do 15:30)

Dokumenty do pobrania:

poradnik
wniosek

Zapraszamy również do odwiedzenia witryn poświęconych tematyce produktu lokalnego:

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Polska Izba Produktu Regionalnego i Lokalnego

Euroregionalne Centrum Produktu Lokalnego i Terytorialnego

Stowarzyszenie "Narwiańskie Przysmaki"

Instytucje i organizacje pozarządowe zainteresowane zamieszczeniem linku do swoich stron o tematyce związanej z produktami tradycyjnymi prosimy o kontakt.

------------------------------------------------------------------------------------

Zobacz również:

VII edycja konkursu "Nasze Kulinarne Dziedzictwo" więcej informacji

VIII edycja konkursu „Nasze Kulinarne Dziedzictwo” wiecej informacji 

facebook