Dodana: 18 grudzień 2003 13:19

Zmodyfikowana: 20 lipiec 2018 08:22

Instytucje obsługujące rolnictwo

Przed załatwieniem sprawy warto zapoznać się z informacjami dostępnymi na stronach poszczególnych instytucji. Poniżej zamieszczamy linki stron związanych z tematyką rolnictwa. 

www.minrol.gov.pl - stronę Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi polecamy zainteresowanym projektami ustaw i rozporządzeń oraz autoryzowanych informacji na temat wchodzących programów unijnych, takich jak Program Rozwoju Obszarów Wiejskich.

www.arimr.gov.pl - Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (ARiMR) powstała w 1994 r. w celu  wspierania rozwoju rolnictwa i obszarów wiejskich. ARiMR została wyznaczona do pełnienia roli akredytowanej agencji płatniczej. Zajmuje się wdrażaniem instrumentów współfinansowanych z budżetu Unii Europejskiej oraz udziela pomocy ze środków krajowych.

www.kowr.gov.pl – Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa powstał 1 września 2017 roku. W tym też terminie przestały istnieć dwie agencje rolne: Agencja Rynku Rolnego i Agencja Nieruchomości Rolnych, których zadania przejął w znacznej części KOWR. Do jego zadań należy m.in.: tworzenie oraz poprawa struktury obszarowej gospodarstw rodzinnych, restrukturyzacja oraz prywatyzacja mienia Skarbu Państwa użytkowanego na cele rolnicze, obsługa funduszy promocji produktów rolno-spożywczych, gromadzenie, analiza i udostępnianie informacji dotyczących rynków produktów rolnych i żywnościowych, przyznawanie dofinansowania do spożycia mleka i przetworów mlecznych w przedszkolach i gimnazjach ze środków pochodzących z Funduszu Promocji Mleka.

www.odr.pl – strona Podlaskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Szepietowie. Zawiera informacje dotyczące produkcji roślinnej i zwierzęcej, jak również imprez targowych, ekonomiki oraz tematykę związaną z Unią Europejską. Ponadto wydawane przez WPODR - Wiadomości Rolnicze to zbiór tekstów tematycznych oraz lista ogłoszeń rolniczych.

www.krus.gov.pl - Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego - realizuje zadania z zakresu ubezpieczenia społecznego rolników; Prezes KRUS jest centralnym organem administracji rządowej.

www.wetgiw.gov.pl - strona Głównego Inspektoratu Weterynarii.

www.iorin.gov.pl/polskie.html - do zadań Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa należy nadzór nad zdrowiem roślin, obrotem i stosowaniem środków ochrony roślin oraz wytwarzaniem i oceną i obrotem materiałem siewnym.

www.ppr.pl – Pierwszy Portal Rolny. Źródło informacji o różnorodnych aspektach działalności rolnej. Rozbudowany dział aktualności oraz notowań.

www.oschrbialystok.internetdsl.pl - strona  Okręgowej Stacji Chemiczno-Rolniczej  w Białymstoku zawiera informacje o zadaniach tej placówki z uwzględnieniem szczegółowej oferty i cennika.

www.pirol.pl - Na stronach Podlaskiej Izby Rolniczej zaczerpnąć można informacji o rolnictwie na Podlasiu, wydarzeniach,  aktualnościach, znaleźć też można porady.

www.fdpa.org.pl - Fundacja na Rzecz Rozwoju Polskiego Rolnictwa (FDPA) jest organizacją pozarządową typu non-profit, która powstała w 1988 roku. Celem Fundacji jest wspieranie przekształceń polskiej wsi, budowa społeczeństwa obywatelskiego oraz restrukturyzacja polskiego rolnictwa i gospodarki żywnościowej.

www.ijhar-s.gov.pl - działania IJHARS obejmują przede wszystkim ochronę konsumentów i walkę z zafałszowaniami na rynku produktów żywnościowych, eliminację nieuczciwej konkurencji producenckiej oraz promocję jakości polskiej żywności poprzez propagowanie znaków i certyfikatów jakości.

www.pip.gov.pl – Państwowa Inspekcja Pracy jest organem nadzoru i kontroli nad przestrzeganiem prawa pracy w Polsce. Skupia się w szczególności na przepisach bezpieczeństwa i higieny pracy, a także przepisach dotyczących zatrudnienia oraz innych form pracy zarobkowej.

www.coboru.pl - Centralny Ośrodek Badania Odmian Roślin Uprawnych został powołany w 1966 r.   Jest państwową osobą prawną działającą w formie agencji wykonawczej. Pełni funkcje związane z nasiennictwem oraz prawną ochroną odmian roślin uprawnych.

www.iung.pulawy.pl - Instytut Uprawy Nawożenia i gleboznawstwa w Puławach (IUNG) został utworzony w 1950 r. W 2005 r. uzyskał status państwowego instytutu badawczego. Kierunki badań to: gleboznawstwo, nawożenie, uprawa roli, uprawa zbóż i roślin pastewnych, produkcja biomasy na cele energetyczne, hodowla i uprawa chmielu oraz tytoniu, wybrane zagadnienia z fitochemii i mikrobiologii rolniczej, ocena różnych systemów gospodarowania, regulacja zachwaszczenia w uprawach rolniczych, ograniczanie emisji gazów cieplarnianych, biogospodarka. Ważne znaczenie praktyczne mają monitoringi stanu gleb i wód oraz System Monitoringu Suszy Rolniczej, wykonywany na zamówienie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Jeżeli chcesz, aby na tej stronie pojawił się link do Twojej instytucji. Napisz do nas rolnictwo@wrotapodlasia.pl.

facebook