Dodana: 12 styczeń 2010 11:58

Zmodyfikowana: 7 czerwiec 2017 11:33

Prowadzone postępowania administracyjne

Zgodnie z art. 33 oraz art. 39  ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa  w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016 r. poz. 353 ze zm.) Marszałek Województwa Podlaskiego podaje do publicznej wiadomości:

- informacje o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie wniosków o wydanie decyzji,

- informacje o prowadzonych postępowaniach administracyjnych w sprawie wydania decyzji,

- informacje o opracowywaniu projektów dokumentów, wymagających udziału społeczeństwa.

Postępowanie administracyjne wszczęte na wniosek Przedsiębiorstwa Eksploatacji Rurociągów Naftowych „Przyjaźń” S.A., ul. Wyszogrodzka 133, 09-410 Płock, w sprawie wygaszenia decyzji Marszałka Województwa Podlaskiego znak: DIS-V.7322.26.2013 z dnia 16 lipca 2013 r. – pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie do wód – rzeki Mętnej oczyszczonych ścieków opadowo-przemysłowych oraz udzielenia nowego pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód: wprowadzanie do wód – rzeki Mętnej oczyszczonych ścieków opadowo – przemysłowych zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego, pochodzących z terenu Bazy w Adamowie.

TREŚĆ ZAWIADOMIENIA

Postępowanie administracyjne wszczęte na wniosek Gminy Miasto Augustów, ul. 3 Maja 60, 16-300 Augustów, w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzenia wodnego – hangaru na łodzie motorowe z pomostem położonych na rzece Netta (działka o nr ew. 2903/1) przy działce o nr ew. 883 w pobliżu ul. Rybackiej w Augustowie, gm. Miasto Augustów,pow. augustowski, woj. podlaskie.

TREŚĆ ZAWIADOMIENIA


Nowy układ elementów w załącznikach

facebook